Skočiť na hlavný obsah
PR
26.03.2024

Poznáme nositeľov Ceny Martina Palkoviča 2024

Cena Martina Palkoviča 2024

Cena Martina Palkoviča putuje najlepším pedagógom Trnavskej univerzity vždy pri príležitosti Dňa učiteľov. Ani tento rok tomu nebolo inak.

Cenu Martina Palkoviča si v utorok 26. marca 2024 prevzalo z rúk povereného rektora prof. Miloša Lichnera, SJ, päť ocenených vysokoškolských pedagógov zo všetkých fakúlt Trnavskej univerzity. Cenu udelil rektor ako znak uznania a ocenenia v pedagogickej oblasti. 

Ocenenie je pomenované po piatom rektorovi starobylej Universitas Tyrnaviensis Martinovi Palkovičovi (1650-1652, 1655-1657), rodákovi z neďalekej Chtelnice, ktorý pôsobil ako dekan filozofickej a teologickej fakulty. Martin Palkovič bol profesor filozofie, teológie, Svätého písma, ďalej pracoval ako kancelár a špirituál, riaditeľ knižnice, rektor seminára a riaditeľ kníhtlačiarne. 

doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.

ingrid halászová

Docentka Ingrid Halászová získala Palkoviča za vynikajúcu pedagogickú prácu pri vzdelávaní študentov dejín a teórie umenia. Na Trnavskej univerzite pôsobí už viac ako dvadsať rokov. V roku 2018 sa habilitovala na docentku. V tom istom roku stratený portrét kontesy Johanny de Walderode.

Odborne sa venuje ranému novoveku, umeleckým remeslám, znalectvu a zberateľstvu a študentov tiež sprevádza pri písaní ich záverečných kvalifikačných prác.

Je autorkou množstva odborných štúdií, napríklad významnej vedeckej monografie Pred portrétom: úvahy o obsahoch, významoch, funkciách a reprezentačných stratégiách portrétu v ranom novoveku. "Záujem o portréty ma v profesionálnom živote sprevádza vlastne už od čias môjho univerzitného štúdia. Zintenzívnil sa v poslednom ročníku, v dôsledku hľadania konkrétnej témy mojej diplomovej práce," povedala v rozhovore pre truni.sk.

"Hoci som v nej pôvodne plánovala pracovať s portrétmi len ako sekundárnym pramenným materiálom k historickému odievaniu, prakticky hneď ma to začalo ťahať k aj výskumu toho, čo tvorí kontext umeleckého diela. Odvtedy rada hovorím to, ako to cítim ja – totiž že ponoriť sa do skúmania obrazov, to je ako môcť zároveň žiť aj v „paralelnom vesmíre“.

Monografia I. Halászovej P. M. Bohúň vyšla k rovnomennej výstave Peter Michal Bohúň (1822-1879) - Maliar vľúdneho štetca, inštalovanej v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa od decembra 2022 do augusta 2023. Ako uvádza galéria na svojej facebookovej stránke, dvojjazyčná publikácia približuje dobu, počas ktorej maliar pôsobil, situáciu v maliarstve, profil Bohúňa ako maliara a reflexie jeho tvorby od prvých pokusov, cez portrétnu, litografickú tvorbu, krajinomaľbu, po náboženské a žánrové námety. Publikáciu bohato ilustrujú reprodukcie z viacerých slovenských aj poľských múzeí a galérií. V súčasnosti táto kniha súťaží v Knihe Liptova v kategórii odborná literatúra.

PhDr. Alena Uríčková, PhD.

Alena Uríčková

Na návrh fakulty zdravotníctva a sociálnej práce bola ocenená dr. Alena Uríčková.

Dr. Uríčková je spojená s Trnavskou univerzitou od roku 2006, momentálne pracuje ako odborná asistentka na katedre ošetrovateľstva. Predtým mala bohaté skúsenosti nielen z výučby (napríklad na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského), ale aj z praxe (napríklad vrchnej sestry v Národnom onkologickom ústave).

Jej profesionálna kariéra začala v Trnave - konkrétne vo vtedajšej Nemocnici s poliklinikou v roku 1985, kde pôsobila ako ženská sestra-inštrumentárka na gynekologicko-pôrodníckom oddelení II. na operačnej sály.

Medzi jej hlavné predmety patrí ošetrovateľstvo v chirurgii, ošetrovateľské techniky, klinická prax a multikultúrne ošetrovateľstvo. 

Jej kolegovia ju charakterizujú ako prísnu, precíznu, dôslednú a náročnú. "Za jej prísnosťou sa však skrýva veľká dávka človečenstva, ľudskosti a vzájomného porozumenia. Je ochotná vždy pomôcť a poradiť. Je veľkou bojovníčkou a neočakávané prekážky ju nikdy neodradia, práve naopak, ju výrazne posilňujú," zaznelo v laudatiu.

prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Oľga Zápotočná

Palkovič putuje aj na pedagogickú fakultu, kde sa jeho čerstvou nositeľkou stala profesorka Oľga Zápotočná, odborníčka na jazykovú gramotnosť.

Od roku 1997 pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a od roku 1990 tiež na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Je graduovaná v oblasti psychológie, pedagogickej psychológie a pedagogiky. 

Venuje sa teoretickému a empirickému skúmaniu kognitívno-psychologických, pedagogických a sociokultúrnych aspektov vývinu jazykovej gramotnosti so zameraním na aktuálne problémy jej rozvíjania v súčasnom vzdelávacom a informačnom prostredí. Vo svojej pedagogickej činnosti sa zameriava na riešenie týchto otázok na úrovni predprimárneho a primárneho vzdelávania. 

Medzi jej predmety patrí psychický vývin dieťaťa, jazyková a literárna gramotnosť, psychológia detstva a vzdelávania a teória a výskum gramotnosti.

"Do prostredia univerzitného vzdelávania priniesla balík relevantných a na slovenskej vysokoškolskej pôde dovtedy vôbec neprednášaných poznatkov z výskumu čitateľskej gramotnosti, opretý o veľmi slušný teoretický fundament, a najmä o akademický rozhľad," píše sa v charakteristike.

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

evu szabová

Na právnickej fakulte, konkrétne na katedre trestného práva a kriminológie nájdete laureátku Ceny Martina Palkoviča docentku Evu Szabovú.

S Trnavskou univerzitou je pracovne spätá od roku 2013. V roku 2018 sa habilitovala na docentku a od nasledujúceho roka 2019 je vedúcou katedry.

Jej hlavnými profilovými predmetmi sú trestné právo procesné a trestné právo hmotné. 

Má za sebou viac ako 150 výstupov tvorivej činnosti, medzi jej najvýznamnejšie môžeme zaradiť napríklad Odvolanie v trestnom konaní alebo European public prosecutor’s office – cui bono?

Docentka Eva Szabová je taktiež členkou množstva riešiteľských kolektívov, komisie pre štúdium a odborovej komisie, školí a oponuje desiatky prác.

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

ladislav csontos

Na našej alma mater prakticky netreba predstavovať profesora Ladislava Csontosa - jezuitu, teológa a filozofa, kresťanského antropológa a emeritného prorektora. Čestný doktor Pápežskej teologickej fakulty vo Varšave a nositeľ zlatej medaily Trnavskej univerzity bol ocenený za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti na teologickej fakulte, ktorá sídli v Bratislave.

Profesor Ladislav Csontos bol dlhé roky šéfredaktorom jezuitského časopisu Viera a život, ktorý desaťročia ovplyvňuje šírenie kresťanskej kultúry a je členom viacerých vedeckých rád na Slovensku ako aj v Českej republike. Je členom viacerých redakčných rád na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku.

Rodák z Nového Mesta nad Váhom za komunizmu tajne vyštudoval teológiu. Po nežnej revolúcii sa začal venovať novej evanjelizácii, akademickej pastorácii a podieľal sa na založení prvého univerzitného pastoračného centra (v Bratislave). V rokoch 1997-2003 pôsobil ako prvý dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity (ktorá vznikla z Teologického inštitútu sv. Alojza), neskôr aj ako prorektor Trnavskej univerzity (2011-2015). Odborne sa venuje filozofickej antropológii a filozofii kultúry. 

V roku 2022 vo vydavateľstve Dobrá kniha s ním vyšiel knižný rozhovor Boh sa neunaví odpúšťanímEmeritný rektor prof. René Bílik charakterizuje L. Csontosa v triáde sloboda – dialóg – ľudská dôstojnosť: "...práve s týmito hodnotami sa mu spája predstava a existencia Boha i viera v neho, existencia a poslanie Cirkvi, a na týchto základoch vidí stáť aj naše univerzitné spoločenstvo."

Profesor Ladislav Csontos včera oslávil 72. narodeniny.

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.