Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Až 87% našich absolventov je spokojných so štúdiom

Stanovisko vedenia TU k vyhodnoteniu ankety absolventov 2019/2020 a ankety absolventov po dvoch rokoch od ukončenia štúdia

Vážené absolventky, vážení absolventi, 

vedenie Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „TU“) Vám ďakuje za spätnú väzbu, ktorú ste poskytli prostredníctvom ankiet absolventov. Anketu absolventov realizujeme pravidelne raz ročne od akademického roku 2013/2014. Popri zlepšovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na TU bol? motiváciou k zavedeniu pravidelných prieskumov o absolventoch aj zber údajov pre globálny ranking U-Multirank, do ktorého je TU zapojená. V roku 2020 boli obidve ankety v systéme MAIS spustené 23. septembra a otvorené do 22. novembra. Návratnosť obidvoch ankiet bola 19%, čo predstavuje zapojenie približne jednej pätiny absolventov daného ročníka. Prinášame Vám prehľad výsledkov a stanoviská k nim.

Výsledok ankety potvrdil i tento rok vysokú spokojnosť absolventov so vzdelaním získaným na TU.  S výrokom „So štúdiom na TU som bol/a spokojný/á“ skôr súhlasilo, alebo súhlasilo až 82% „čerstvých“ absolventov TU (2019/2020), v skupine absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia (2017/2018) spolu 87% z respondentov.

Vedenie TU pozitívne vníma fakt, že uplatnenie priamo v odbore, ktorý bol predmetom štúdia na TU, alebo príbuznom našlo podľa ankety absolventov 2019/2020 spolu 72% respondentov, v ankete absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia uviedlo túto skutočnosť spolu až 79% respondentov ankety, pričom skóre zamestnanosť/ nezamestnanosť je v tomto ročníku až 96%  ku 4%.  

 

    

     Z hľadiska medzifakultného porovnania najlepšie výsledky týkajúce sa kvalifikačného profilu dosiahli PdF a FZSP, aktuálne sa vedenie univerzity zameriava na splnenie požiadavky priradenia špecifickej kvalifikácie podľa príslušného národného i európskeho kvalifikačného rámca vo všetkých študijných programoch.

Zamestnanie nachádzajú absolventi najmä mimo regiónu TU, čo vyjadruje silné nadregionálne pôsobenie univerzity, na druhej strane tak vzniká priestor upevňovania a zlepšovania regionálneho postavenia, čo TU deklarovala v dlhodobom zámere univerzity na obdobie 2021-2026 v oblasti spoločenskej zodpovednosti, najmä šírenia poznatkov a zdieľania prípadných voľných kapacít v rámci mesta i regiónu, uznaní a podpore služieb univerzity mestu a regiónu, aj dobrovoľných aktivít zamestnancov a študentov.


Obe ankety ďalej ukázali i vysokú spokojnosť s kvalitou výučby na fakultách, spokojných a veľmi spokojných bolo spolu 87% respondentov ankety absolventov 2020. 

 

Vedenie TU ďakuje všetkým akademickým zamestnancom za tento výsledok, ktorý je predovšetkým výsledkom odbornosti, výbornej prípravy na výučbu a korektnému vzťahu k študentom, prejavujúcim sa najmä dostupnosťou a ochotou pomáhať im, čo potvrdilo 89% respondentov ankety absolventov 2020 a 84% respondentoch v ankete absolventov 2018. 

Zároveň však zatiaľ iba 50% absolventov 2020 hodnotí štúdium ako orientované na potreby študenta, určité rezervy vidia absolventi v obsahu študijných programov, vo významnej miere preferujú orientáciu vzdelávania na prax i keď zároveň oceňujú teóriu a odbornosť pedagógov, ktorých úroveň na TU je podľa absolventov veľmi vysoká. Tu vidí vedenie TU priestor na zlepšovanie, ktoré bude predmetom zmien a nových vnútorných predpisov súvisiacich s novými akreditačnými požiadavkami na študijné programy, tak ako ich definujú nové štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo SR.

Naďalej stabilne silnou stránkou fakúlt TU je akademická povesť, pričom „spokojných“ a „veľmi spokojných“ bolo až 91% respondentov z radov absolventov 2020.

      Z ankety absolventov 2020 vyplynulo, že obdobie krízy COVID-19 malo významne negatívny vplyv na hľadanie zamestnania u absolventov. I keď je veľmi pozitívne, že až 72% respondentov ankety absolventov 2020 našlo uplatnenie v odbore, resp. príbuznom odbore, zároveň sa významne zvýšil podiel „čerstvých“ absolventov bez zamestnania oproti podielu zamestnaných absolventov (4% podľa ankety absolventov 2018 realizovanej po dvoch rokoch, vs. 22% „čerstvých“ absolventov). Z nich uvádzalo až 38% dôvody nezamestnanosti „iné“, bližšie nešpecifikované a 12% sa stalo dobrovoľne nezamestnanými. V tomto fakte vedenie TU vníma, že pre pretrvávajúcu krízu COVID-19 je vhodné podporovať študentov ponukou ďalšieho doplňujúceho a celoživotného vzdelávania, zlepšovať kvalitu výučby aj v prípade plne on-line, alebo kombinovaného dištančného s prezenčným vyučovaním, posilňovať prenositeľné, mäkké i digitálne zručnosti absolventov a poskytovať študentom kvalitné kariérové poradenstvo, ako aj stretnutia s budúcimi zamestnávateľmi,  prípadne zaviesť možnosť certifikácií častí štúdia pre zvýšenie uplatniteľnosti v prostredí radikálnych zmien trhu práce a spoločnosti.

     Za najdôležitejšie zistenia v oblasti zlepšovania, ktoré boli identifikované v rámci oboch ankiet, patrí popri skúmaní súvislostí s krízou COVID-19 a jej nárokmi na zlepšovanie kvality dištančnej a kombinovanej výučby, či kariérovej podpory študentov v záverečných ročníkoch, aj potreba posilnenia zapojenia študentov do inovácie študijných programov, resp. ich jednotiek, ako aj zvyšovanie informovanosti o spoluprácach so spoločnosťami, organizáciami, zamestnávateľmi. Tieto pripomienky a postoje absolventov vedenie TU nielen prerokuje v rámci univerzitných orgánov, ale ich  v súčasnosti aktívne spracúva v rámci činnosti dočasných pracovných skupín pre implementáciu štandardov SAAVŠ na TU, tak aby sa v budúcnosti zlepšovalo hodnotenie absolventov v týchto špecifických oblastiach zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

      

        

foto: TRUNI/Barbora Likavská