Skočiť na hlavný obsah
PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský, katedra slovenského jazyka a literatúry
23.09.2022

23. septembra si pripomíname Medzinárodný deň posunkových jazykov

posunky

Organizácia spojených národov v decembri 2017 vyhlásila na podnet Svetovej federácie nepočujúcich 23. september za Medzinárodný deň posunkových jazykov, ktorý sa oslavuje od roku 2018.

Podľa údajov Svetovej federácie nepočujúcich sa vo svete vyskytuje najmenej 200 posunkových jazykov. Posunkové jazyky teda nie sú univerzálne, a ani nemôžu byť. Každé spoločenstvo nepočujúcich posunkujúcich v takmer každej krajine má svoj repertoár piatich segmentov posunkov, kam zaraďujeme tvar ruky (konfigurácia ruky), jeho pohyb, pozícia, orientácia a nemanuálne prostriedky (tvoria ich pozícia a pohyb hlavy a trupu a mimika). Kombináciou piatich segmentov sa vytvárajú jednotlivé posunky, ktoré sú verbálnymi znakmi. Britská komunita nepočujúcich má svoj britský posunkový jazyk (so skratkou BSL), komunita Spojených národov americký posunkový jazyk (ASL), austrálska komunita má zase svoj austrálsky posunkový jazyk (Auslan). Naša slovenská komunita nepočujúcich posunkujúcich používa slovenský posunkový jazyk (SPJ).

Posunkový jazyk nie je vizualizovanou formou hovoreného jazyka, či nehovoreného variantu hovoreného jazyka. Slovenský posunkový jazyk má svoj repertoár slovnej (posunkovej) zásoby a vlastnú gramatiku, ktorá je odlišná od gramatiky slovenského jazyka. Existuje ale posunkovaná vizualizovaná forma hovoreného jazyka, a to posunkovaná slovenčina, ktorá používa gramatiku a slová zo slovenského jazyka a posunky zo slovenského posunkového jazyka. Tieto jazykové prvky sa vyjadrujú súčasne, pričom posunky sa sprevádzajú slovami, ktoré môžu byť vyslovené hlasom alebo bezhlasne. Slovenský posunkový jazyk sa hlasom nesprevádza, pretože má inú gramatiku a čiastočne aj inú posunkovú zásobu, ktorá nie je závislá od hovoreného jazyka. Posunkový jazyk je teda verbálny nevokálny jazyk.

Nepočujúci posunkujúci sa na medzinárodných akciách medzi sebou dorozumejú formou kontaktného dorozumievacieho jazyka - medzinárodného posunkovania.

Na Európsky deň jazykov 2022 pre vás naša Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pripravila aj rýchlokurz slovenského posunkového jazyka, kde si môžete osvojiť niekoľko posunkov. Krása môže byť vyjadrená aj rukami.

Pre viac informácií: študijný program slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich