Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Žiadosti o ubytovanie v ak. roku 2013/2014 - vyššie ročníky

Zdroj: 
Pedagogické oddelenie

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O UBYTOVANIE
V AKADEMICKOM ROKU 2013 / 2014

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2013/2014 študovať v 2. a 3. ročníku Bc.
štúdia, v 2. ročníku Mgr. štúdia a v 2. a 3. ročníku PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania,
môžu si podať žiadosť o ubytovanie prostredníctvom predpísaného formulára (č. 2).

Tlačivo formulára je k dispozícii na internetovej stránke univerzity www.truni.sk v sekcii Informácie
pre študentov - Ubytovanie - Dokumenty. Vyplnený formulár spolu s predpísanými prílohami je
potrebné odovzdať na študijnom oddelení fakulty, na ktorej študent študuje,
najneskôr do 30. apríla 2013. Žiadosti doručené po tomto termíne sa budú riešiť až v rámci
dodatočného prijímania v druhej polovici septembra 2013!!!

Zoznamy študentov s prideleným ubytovaním budú zverejnené na internetovej stránke univerzity
(www.truni.sk) do 31. 5. 2013.

Formuláre žiadostí o ubytovanie spolu s pokynmi pre študentov nastupujúcich v akad. r. 2013/2014
do 1. ročníka Bc., Mgr. a PhD. štúdia budú zverejnené po prijímacom konaní na fakultách univerzity.

Oddelenie pre pedagogickú činnosť a sociálne veci TU