Skočiť na hlavný obsah
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave
03.07.2023

Vyjadrenie predsedu Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave k ,,nevoľbe“

martin bodis

Vážené členky a členovia akademickej obce, vážená verejnosť,

nedá mi nezareagovať k neúspešnej opakovanej voľbe rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2023- 2027, ktorá sa mala konať 27.6.2023, keďže sa priamo týka aj Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave ako jedného z orgánov univerzity.

Je súčasťou volebného zhromaždenia a podieľa sa na právomoci uskutočniť voľbu rektora resp. rektorky.

Vzhľadom na to, že volebné zhromaždenie pozostávajúce z členov/členiek Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave a členov/členiek Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave, ktorého právomocou a úlohou je voľba kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky TU, nebolo uznášaniaschopné, proces voľby sa neuskutočnil.

Z členov správnej rady sa volebného zhromaždenia zúčastnili 6. Nikomu neprináleží hodnotiť neúčasť 5 členov správnej rady (medzi nimi aj mňa). Každý člen správnej rady mal vážny dôvod pre svoju neúčasť.

Celé volebné zhromaždenie tvorí až 41 členov/členiek Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave a iba  11 členov/členiek Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave. Členovia a členky Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave predovšetkým prispeli k tomu, že volebné zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné.

Platí, čo uvádza zákon o vysokých školách o úlohe správnej rady: ,,Správna rada verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti verejnej vysokej školy, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom.“

Je namieste otázka, prečo sa ani jeden člen /členka Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za filozofickú fakultu (pritom ich majú 8) a fakultu zdravotníctva a sociálnej práce (tiež 8) nezúčastnili zasadnutia volebného zhromaždenia. Volebného zhromaždenia sa tiež nezúčastnili ani 4 členovia/členky akademického senátu za pedagogickú fakultu.

Uznášaniaschopnosť volebného zhromaždenia nemôže byť postavená na členov resp. členkách správnej rady, ale v prvom rade na členoch, resp. členkách akademického senátu. Predovšetkým im musí ísť o výber čo najlepšieho rektora resp. rektorky, kompromisného naprieč všetkými fakultami.

Na záver vyjadrujem želanie, aby sa našiel vhodný termín nového volebného zhromaždenia a tiež prijateľný kandidát. Členovia Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave určite k tomu prispejú a budú konať zodpovedne.

S úctou

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave