Skočiť na hlavný obsah
PR
20.02.2024

Všetko o prijímačkách na právnickú fakultu

právnická fakulta trnavskej univerzity (foto Barbora Likavská)

Cyklus prezentácií jednotlivých fakúlt Trnavskej univerzity uzatvárame predstavením právnickej fakulty. Vyberte si svoj študijný program a nezabudnite sa prihlásiť na našu alma mater, kam vás srdečne pozývame.

Základná charakteristika Právnickej fakulty Trnavskej univerzity

Právnická fakulta je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu v oblasti práva s dôrazom na zásady a kultúru otvorenosti, transparentnosti, nediskriminácie, rovnosti šancí a rešpektovania etických štandardov. Fakulta umožňuje štúdium všetkých odvetví verejného, súkromného práva, práva EÚ a vybraných podporných disciplín. Jej pedagógovia pôsobia v rôznych právnických profesiách, v rámci prepájania vedy s praxou sa zúčastňujú tvorby a posudzovania právnych predpisov, rôznych právnych stanovísk a vyjadrení, aktívne vystupujú na domácich a zahraničných konferenciách, zapájajú sa do spoločenského diania a vystupujú aj v médiách. V centre pozornosti všetkých pedagógov sú študenti - ich odborný, osobnostný a profesijný rast, ktorý sa každoročne prejavuje aj v oceneniach študentov právnickej fakulty.

Právnická fakulta v Trnave najlepšia v právnych vedách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky periodického hodnotenia výskumnej vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ktorému sa po prvýkrát podrobili všetky slovenské vysoké školy a SAV v oblastiach, v ktorých vykonávajú výskum, vývoj, či inú tvorivú činnosť.

Profil kvality vedeckej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bol nezávislou hodnotiteľskou komisiou zloženou výlučne zo zahraničných odborníkov ohodnotený najvyššie zo všetkých inštitúcií, vykonávajúcich výskum v oblasti právne vedy. Presne 80% publikačných výstupov zaradila hodnotiteľská komisia do najvyšších kategórií medzinárodnej (44%), významnej medzinárodnej (28%) a dokonca svetovej kvality (8%).

právnická fakulta trnavskej univerzity (foto Barbora Likavská)

Prečo študovať na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity

  • Fakulta intenzívne podporuje individualizovaný prístup. 
  • Úzko spolupracuje s právnou praxou, študenti sú podporovaní v absolvovaní odbornej právnej praxe podľa vlastného výberu, napr. na štátnych orgánoch, v orgánoch EÚ, v advokátskych kanceláriách, na súdoch, v obciach, mestách, na právnych oddeleniach obchodných spoločností či inde podľa vlastného výberu, vrátane možností stáží a štúdia v zahraničí.
  • Právnická fakulta venuje pozornosť klinickému (praktickému) vzdelávaniu (napr. klinika práv pacientov, klinika ochrany obetí trestných činov, klinika občianskej spoločnosti, klinika azylového práva, klinika spotrebiteľského práva, klinika penitenciárnej starostlivosti, klinika ochrany práv detí, klinika antidiskriminačného práva), vzdelávaniu v oblasti etických dilem, vzdelávaniu v cudzom jazyku a všestrannému rozvoju svojej akademickej obce (rôzne prednášky odborníkov z praxe, workshopy o aktuálnych problémoch, spoločenskom dianí či pôsobení právnických povolaní, ale aj spoločenské podujatia a zaujímavé eventy).
  • Fakulta podporuje aktívne zapájanie sa študentov do rôznych súťaží doma i v zahraničí a publikačných aktivít. 
  • Fakulta kladie dôraz na ekológiu a spoločenskú zodpovednosť.

Ponúkané študijné programy v bakalárskom stupni

Poskytujeme bakalársky študijný program v odbore právo v dennej aj externej forme štúdia.

Počet študentov:

V ak. roku 2023/2024 prijímame na dennú formu štúdia najmenej 150 študentov a na externú formu štúdia najmenej 50 študentov.

K 31.10.2022 evidujeme na dennom štúdiu 646 študentov a na externom štúdiu 235 študentov, spolu teda 881 študentov.

Počet absolventov:

Za akademický rok 2021/2022 sme mali 221 absolventov.

Priebeh prijímacieho konania:

Celý priebeh prijímacieho konania je zverejnený na stránke právnickej fakulty.

Zjednodušene, podmienkou prijatia občanov SR na bakalársky študijný program je:

- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania

- doručenie vyplnenej prihlášky spolu so životopisom

- zaplatenie administratívneho poplatku

- predloženie maturitného vysvedčenia

- úspešné absolvovanie prijímacej skúšky

 

Cena prihlášky: 40 eur (38 eur v prípade elektronickej prihlášky)

 

Kontakt pre uchádzačov:

Mgr. Andrea Mašková: andrea.maskova [at] truni.sk

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.: inge.lanczova [at] gmail.com