Skočiť na hlavný obsah
PR
30.01.2024

Všetko o prijímačkách na pedagogickú fakultu

pedagogická fakulta, trnavská univerzita

V čase podávania prihlášok na vysokú školu vám predstavujeme Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity.

Základná charakteristika Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

Pedagogická fakulta je v rámci univerzity jedinou fakultou, ktorá komplexne zabezpečuje vzdelávaciu činnosť v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Znamená to, že prostredníctvom práve tejto fakulty môže univerzita ponúknuť a fakticky aj realizovať také vzdelávanie budúcich pedagogických pracovníkov, ktoré je založené na ucelenej a homogénnej koncepčnej báze vzdelávania pokrývajúcej široké spektrum študijných programov v danej skupine študijných odborov. V tejto rovine má univerzita a fakulta výnimočné postavenie popri porovnateľných pedagogických fakultách na Slovensku v sieti príslušných univerzít.

V súčasnosti má Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity stabilizovanú štruktúru študijných programov, ktorá pokrýva prípravu učiteľov všetkých stupňov vzdelávania pre regionálne školstvo, ako aj prípravu odborníkov pre oblasť mimoškolskej výchovy a výchovy detí a mládeže vo voľnom čase.

Učiteľské študijné programy v predmetových špecializáciách pokrývajú väčšinu vzdelávacích oblastí štátnych vzdelávacích programov pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Stabilne silne je pokrytá oblasť prípravy učiteľov (a iných odborníkov) pre predškolské a primárne vzdelávanie, pretože v rámci odboru predškolská a elementárna pedagogika má fakulta akreditované príslušné študijné programy na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Fakulta má rovnako stabilizované vzdelávanie v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania, v študijných programoch pedagogika, slovenský jazyk a literatúra, teória prírodovedného vzdelávania a teória jazykového a literárneho vzdelávania.

Okrem učiteľskej prípravy fakulta vychováva odborníkov z oblasti filológie, v programe anglický jazyk a anglofónne kultúry, unikátnou na Slovensku je príprava tlmočníkov posunkového jazyka v programe slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich.

Prečo študovať na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity?

Okrem kvality ponúkaných študijných programov a veľmi dobrého uplatnenia absolventov, ponúka fakulta študentom možnosť participovať na tvorivej činnosti svojich pracovníkov, zapájať sa do formálnych, ale aj neformálnych aktivít. Študenti môžu okrem bežného motivačného štipendia, získať aj špeciálne štipendium zamerané na štúdium prírodovedných, matematických a informatických disciplín alebo ich kombinácií, v prípade, že takýto program študujú. Na fakulte vládne príjemná, otvorená atmosféra a priateľské vzťahy, ktorú pomáhajú udržiavať aj aktivity študentskej rady univerzity.

Ponúkané študijné programy v bakalárskom stupni

 • Učiteľstvo informatiky v kombinácii
 • Učiteľstvo matematiky v kombinácii
 • Učiteľstvo biológie v kombinácii
 • Učiteľstvo chémie v kombinácii
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednoodborové)
 • Učiteľstvo histórie v kombinácii
 • Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii
 • Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
 • Animácia výtvarného umenia
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
 • Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry

hravosť

Počet študentov: V akademickom roku 2022/23 študovalo vo všetkých formách a stupňoch štúdia na pedagogickej fakulte 2377 študentov.

Počet absolventov: V akademickom roku 2021/22 ukončilo štúdium vo všetkých formách a stupňoch štúdia na pedagogickej fakulte 573 absolventov.

Priebeh prijímacieho konania:

Uchádzači sú na štúdium prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov, ktoré uchádzači dosiahli z profilových predmetov na výročných vysvedčeniach za 1.- 3. ročník na strednej škole.

Cena prihlášky: 40 eur

Kontakt pre uchádzačov: andrea.ferencikova [at] truni.sk

budova pedagogickej fakulty