Skočiť na hlavný obsah
PR
23.01.2024

Všetko o prijímačkách na filozofickú fakultu

ff truni

Nastal čas prihlášok na vysoké školy na Slovensku. Predstavujeme vám postupne naše fakulty, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť. 

Základná charakteristika Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity

S dejinami najstaršieho slobodného kráľovského mesta na území Slovenska sú úzko späté dejiny Trnavskej univerzity, ktorá bola v období rokov 1635-1777 významnou súčasťou stredoeurópskeho univerzitného vzdelávania. V dôvodovej správe k návrhu zákona, ktorým Slovenská národná rada v roku 1992 obnovila činnosť Trnavskej univerzity, sa poukazuje na odkaz na historickú univerzitu, pričom sa zdôrazňuje význam  tohto "klenotu slovenského národa pre súčasné úsilie o obrodu jeho duchovnej slobody, kultúry a humanizmu". Filozofická fakulta bola konštitutívnou fakultou historickej Trnavskej univerzity. Pôsobilo na nej mnoho učencov, ktorí obohatili  a ovplyvňovali svojimi názormi a postojmi európske myslenie.        

Naša fakulta je jednou z dvoch konštitutívnych fakúlt i obnovenej univerzity, ktorá sa hlási k akademickým tradíciám svojej predchodkyne, uznáva humanistické princípy a rešpekt k ľudskej dôstojnosti. Filozofická fakulta poskytuje široké a ucelené vzdelávanie v spoločenských, behaviorálnych, historických a humanitných vedách a patrí medzi najvýznamnejšie humanitne orientované pracoviská na Slovensku. Sme fakultou modernou s kvalitnými a živými kontaktmi v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu s mnohými partnerskými inštitúciami v zahraničí rozvíjajúcou a podporujúcou mobility pedagógov i študentov.

FF TRUNI: Kvalitní pedagógovia a vedci

Trnavská univerzita a jej fakulty majú vytvorený vnútorný systém kvality a snažia sa o jeho efektívne uplatnenie v praxi, čo umožňuje absolventom úspešne nachádzať svoje uplatnenie aj v medzinárodnom kontexte. V roku 2014 bola univerzite udelená prestížna značka diplomov ECTS Label a DS Label a v roku 2016  získala v kategórii organizácii verejného sektora Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu. Základnou podmienkou poskytovania kvalitného vysokoškolského vzdelávania sú kvalitní vysokoškolskí pedagógovia a vedci, ktorí sú schopní uvažovať a spolupodieľať sa na rozhodovaní o témach dôležitých pre jednotlivca, rodinu, národ i pre celé ľudstvo.

Filozofická fakulta je aktívnou súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru, podporuje slobodu vzdelávania a vedeckého bádania, pôsobí na nej veľa výnimočných osobností rešpektovaných v pedagogickom a vedeckom prostredí na Slovensku ako aj v zahraničí. K zatraktívneniu štúdia na niektorých katedrách prispieva i hosťovanie uznávaných zahraničných expertov.

Štúdium na filozofickej fakulte prebieha kreditovým spôsobom štúdia vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Jej katedry predstavujú koncentráciu zdrojov vedy a vzdelávania, ako aj profesionálnej odbornosti. Slová v znaku našej fakulty "Ab igne ignem" (oheň z ohňa) sú pre nás predovšetkým výzvou odovzdávať mladej generácii skúsenosti, hodnoty, silu slušnosti, ľudskosti a kultúrnosti, rozvíjať a využívať tvorivý a intelektuálny potenciál talentovaných ľudí, ktorým záleží na budúcnosti našej spoločnosti.

Prečo študovať na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity?

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity patrí medzi najvýznamnejšie humanitne orientované pracoviská na Slovensku. O jej význame svedčí i rozsiahla publikačná činnosť jej vedecko-pedagogických pracovníkov, citačný ohlas a početná účasť na vedeckých grémiách, redakčných radách, výboroch a komisiách, tak doma ako aj v zahraničí.

Trnavská univerzita sa umiestňuje na popredných miestach v hodnotení verejných vysokých škôl a fakúlt vykonávanom Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA). V oblasti humanitných vied bola v roku 2005 na 3. mieste v rebríčku kvality vysokých škôl na Slovensku, pri hodnotení grantových prostriedkov na 1 tvorivého pracovníka sa fakulta v roku 2005 a 2006 umiestnila na 4. mieste v rámci 23 slovenských fakúlt zaradených do skupiny „Humanitné vedy“. V roku 2006 sa Trnavská univerzita v oblasti humanitných vied umiestnila na 2. mieste, v roku 2007 na 3. mieste, v roku 2008 na 4., v roku 2009 na 3. mieste, v rokoch 2010, 2011 a 2012 na 4. mieste v celkovom hodnotení všetkých slovenských univerzít. V rokoch 2013, 2014 sa fakulta umiestnila na 6. mieste  a v roku 2015 na 5. mieste v rámci skupín svojich odborov, kde sa lepšie umiestnili najmä „filozoficko-prírodovedné“ fakulty.

mária dědová

Ponúkané študijné programy v bakalárskom stupni

Fakulta má priznané právo udeľovať akademický titul bakalár v študijných programoch dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, politológia, psychológia a sociológia.

Počet študentov: 1063

Všeobecné podmienky uchádzania sa o bakalárske, magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky

Súčasťou prihlášky je:

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

- pri uchádzaní sa o bakalárske študijné programy overené kópie koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia (uchádzačom maturujúcim v školskom roku 2023/2024 potvrdí výsledky za 1. – 3. ročník stredná škola, overené kópie vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači do 10. júna 2024)

-  pri uchádzaní sa o magisterské študijné programy sa k prihláške prikladá overená kópia vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpis skúšok absolvovaných na vysokej škole (uchádzači končiaci vysokoškolské vzdelanie v akademickom roku 2023/2024 pošlú tieto dokumenty do 21. júna 2024).

Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača. 

Filozofická fakulta poskytuje dve možnosti podania prihlášky na štúdium (papierová prihláška, elektronická prihláška). Po podaní elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť a poslať poštou na adresu: Študijné oddelenie FF TU, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava.

Na vybrané štúdium je potrebné použiť príslušný typ prihlášky (Bc., Mgr.).

Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.

Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún 2024 (bakalárske štúdium) a júl 2024 (magisterské štúdium) s podporou modulárneho akademického informačného systému.

Bakalárske štúdium

Papierová prihláška na vysokoškolské štúdium - I. stupeň
Elektronická prihláška

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom a všetkými prílohami.

Súčasťou prihlášky je:

  1. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  2. notárom/matrikou overené kópie koncoročných vysvedčení zo všetkých ročníkov strednej školy a maturitného vysvedčenia

Uchádzači maturujúci v školskom roku 2023/2024 si dajú potvrdiť 2. stranu prihlášky s výpisom výsledkov za 1. – 3. ročník strednej škole. Notárom/matrikou overené kópie vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači o štúdium do 10. júna 2024.

Magisterské štúdium

Papierová prihláška na vysokoškolské štúdium - II. stupeň
Elektronická prihláška

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom a všetkými prílohami.

Súčasťou prihlášky je:

  1. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  2. notárom/matrikou overené kópie vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpisu skúšok absolvovaných na vysokej škole (uchádzači končiaci vysokoškolské vzdelanie v akademickom roku 2023/2024 pošlú tieto dokumenty do 21. júna 2024  a priložia k prihláške potvrdenie o návšteve vysokej školy).

Termín podania prihlášky na bakalárske i magisterské štúdium: do 29. februára 2024

Poplatok za papierovú prihlášku: 35 EUR 

Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 EUR (cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme)

truni, trnava, kam po strednej, trnavská univerzita, filozofická fakulta, kam na vysokú, gaudeamus bratislava

Platobné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK35 8180 0000 0070 0024 1228

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 10002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Údaje pre platbu zo zahraničia: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA

 

Študijné referentky pre uchádzačov o štúdium:

Silvia Ondrišová, tel. č. + 421 33/5939 387, e-mail: silvia.ondrisova [at] truni.sk

Zlata Cisárová, tel. č. +421 33 /5939 387, e-mail: zlata.cisarova [at] truni.sk

 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Iveta Schusterová, PhD., katedra psychológie, tel. č. +421 33/5939 361, e-mail: iveta.schusterova [at] truni.sk