Skočiť na hlavný obsah
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu, PhDr. Adriana Krupová, PhD., riaditeľka oddelenia analýz a stratégií oblasti zabezpečovania kvality
26.01.2023

TU požiadala SAAVŠ o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality

Trnavská univerzita v Trnave podala dňa 16. decembra 2022 žiadosť o posúdenie súladu jej vlastného, inovovaného vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (SAAVŠ).  SAAVŠ  na základe výsledkov posúdenia vnútorného systému univerzity rozhodne o tom, či vnútorný systém a jeho implementácia je v súlade so štandardmi kvality pre vnútorný systém.

Pred podaním žiadosti, a to v termíne do konca augusta 2022, mali vysoké školy zákonnú povinnosť zosúladiť svoje vnútorné systémy, všetky študijné programy a habilitačné konania a inauguračné konania, ktoré chcú naďalej uskutočňovať, so štandardmi vydanými agentúrou SAAVŠ a o tejto skutočnosti agentúru informovať. Následne mali vysoké školy ďalšie štyri mesiace na to, aby pripravili vnútornú hodnotiacu správu o implementácii vnútorného systému a požiadali agentúru o posúdenie svojho vnútorného systému, čo týmto krokom TU splnila. SAAVŠ teraz, na základe predložených podkladov a dostupných údajov,  určí pracovnú skupinu, ktorá bude posudzovať vnútorný systém TU. Predpokladaná lehota trvania celého procesu posudzovania je jeden rok odo dňa začatia konania. 

Súčasťou overovania správnej implementácie vnútorného systému agentúrou SAAVŠ bude okrem posúdenia súladu samotného vnútorného systému s požiadavkami kladenými na vnútorný systém tiež  aj posúdenie súladu študijných programov, ako aj posúdenie súladu   odborov habilitačných konaní a inauguračných konaní so štandardami agentúry. Agentúra SAAVŠ pritom vlastnou metodikou posúdi interne schválený súlad študijných programov a interne schválený súlad habilitačných konaní a inauguračných konaní Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (RVHK TU), ktoré RVHK TU uznala ako zosúladené so štandardmi.

Návštevu pracovnej skupiny na rektoráte, fakultách a pracoviskách môže TU očakávať najskôr v priebehu jarných mesiacov apríl-máj 2023.

Kladný výsledok posúdenia vnútorného systému bude pre TU znamenať, že si bude môcť samostatne vytvárať, upravovať, ale najmä realizovať vlastné študijné programy v tých študijných odboroch a stupňoch, na ktoré bude mať oprávnenie podľa rozhodnutia agentúry SAAVŠ.

Komplexný materiál žiadosti, vrátane Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému TU spolu s prílohami bol pripravený pod garanciou pána rektora  prof. PaedDr. René Bílika, CSc. v spolupráci s členkami a členmi vedenia univerzity, jednotlivými dekanmi a fakultami a oddelením kvality. Do procesu prípravnej fázy k tvorbe vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému boli tiež prizvaní študenti TU ako dôkaz plnenia cieľa vedenia TU zvyšovať zapájanie študentov do procesov zabezpečovania i hodnotenia kvality na univerzite.

Správu spolu s prílohami si môžete pozrieť na intranete TU v sekcii Vnútorný systém kvality > Univerzita >  Vnútorná hodnotiaca správa o implementácií vnútorného systému TU 2022.