Skočiť na hlavný obsah
kancelária konzorcia
08.12.2021

Sme členmi rozvojového projektu Konzorcia slovenských univerzít U10+. Konal sa záverečný workshop

Konzorcium slovenských univerzít U10

Konzorcium slovenských univerzít  U10+ je riešiteľom rozvojového projektu podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom „Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl“.

Ciele projektu vychádzajú zo súčasného stavu vysokoškolského prostredia, ktoré je príliš rozdrobené a preto potrebuje cielenejšie motivovať univerzity, aby svoje činnosti prepájali tam, kde je to možné a účelné. Univerzity potrebujú pôsobiť v otvorenom prostredí spolupráce a dôvery, ktoré im umožní využívať vzájomné synergie v rozličných činnostiach počnúc vzdelávaním, tvorivou činnosťou a ďalšími súvisiacimi činnosťami, spoločenskú zodpovednosť nevynímajúc.

K dosiahnutiu tohto zámeru smeruje uvedený projekt konzorcia, ktorý podporuje hľadanie spôsobov na podporu konkrétnych aktivít akými sú napríklad: spoločný postup pri tvorbe študijných programov, vytváranie spoločných študijných programov, spoločné uskutočňovanie výskumnej, vývojovej  alebo inej tvorivej činnosti, spoločné zabezpečovanie podporných činností, napríklad stravovanie, ubytovanie, centrá podpory študentov, podpora rozvoja kompetencií pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

V rámci realizácie projektu sa dňa 2. decembra 2021 konal on-line formou workshop, na ktorom boli prezentované doterajšie výsledky projektu a bol dohodnutý ďalší postup k úspešnému ukončeniu tohto projektu a začatiu jeho napĺňania.

Na workshope sa zúčastnil prof. René Bílik, rektor Trnavskej univerzity v Trnave a rektori  ďalších deviatich univerzít zoskupených v konzorciu a osoby z ich univerzít, ktoré prizvali a ktoré spolupracujú na činnostiach projektu. Predsedajúcim workshopu bol Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf  Kropil, PhD., rektor, Technická univerzita vo Zvolene, prezident konzorcia; podujatie moderoval prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., generálny tajomník konzorcia a podklady pre štúdiu uskutočniteľnosti prezentovali prof. RNDr. Danica Kačíková, MSc., PhD., PhDr. Adriana Krupová, PhD. a prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka.

Prezídium konzorcia schválilo ako podklady pre prípravu štúdie uskutočniteľnosti návrh výpočtu benchmarkingových indikátorov členských vysokých škôl, sumárnu SWOT analýzu konzorcia a štruktúru štúdie uskutočniteľnosti konzorcia a odporučilo ich použiť ako podklad pre jej prípravu. Ďalej sa dohodli vecné, personálne a časové postupy na zavŕšenie projektu. Návrh štúdie uskutočniteľnosti vypracujú tímy TUZVO, UMB a EUBA a prezident konzorcia tento návrh predloží členom prezídia na schválenie. Výstupy projektu budú medializované štandardným spôsobom, ako aj  na tlačovej konferencii organizovanej primerane vzhľadom na stav pandémie.

 

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.