Skočiť na hlavný obsah
prof. ThLic. Miloš Lichner D.Th., SJ
21.09.2021

Svetlo je určené na to, aby sa odovzdávalo

Nový akademický rok 2021/2022 slávnostne začal na Trnavskej univerzite v pondelok 20. septembra 2021. Na bohoslužbe Veni Sancte kázal prof. Miloš Lichner SJ, prorektor TRUNI pre vonkajšie vzťahy, ktorý v rokoch 2019-2021 viedol Európsku spoločnosť pre katolícku teológiu.

Pred pár dňami sme s radosťou prežívali niekoľkodňovú návštevu Svätého Otca pápeža Františka, ktorý vyšiel z našej rehole, sám bol niekoľko rokov nielen vyučujúcim na univerzite, ale pôsobil aj ako rektor Kolégia Máxima, ktoré malo dve fakulty: filozofickú a teologickú, čo nám utvára prepojenie s našou alma mater, ktorú zakladali jezuiti. Toto mi umožňuje prihovoriť sa v duchu jedného v viacerých možných odkazov Sv. Otca pre našu akademickú obec.

Pontifex je staviteľ mostov ponad naše zákopy a deliace čiary

Rímsky pápež má od staroveku titul, ktorý znie po latinsky pontifex, čo v preklade znamená staviteľ mostov; titul, ktorý má najmä duchovný význam. Svätý Otec k nám prišiel v komplikovanom období, kedy vidíme nielen okolo seba, ale aj v našich srdciach vykopané zákopy a deliace čiary. Samozrejme, že toto sa týka aj zvyšku tak Európy, ako aj ostatného sveta. Sme rozdelení politicky, vakcinačne a všelijako inak.

Dialóg je krehké slovo

Čo nám teda rímsky staviteľ mostov môže povedať do našich zákopov na začiatku akademického roka? Prvým slovom, ktoré dominuje pápežovmu mysleniu, je krehké slovo dialóg. Toto slovo, ako sa dávnejšie vyjadril pán rektor, by malo charakterizovať ducha našej Univerzity. Dialóg však najprv znamená vypočuť si toho druhého. Preto dvaja veľkí stredovekí myslitelia teológ svätý Tomáš Akvinský, ako aj filozof rabín Maimonides vždy začínajú pripomenutiami protivníkovho názoru, aby zdôraznili, že a či mu porozumeli. Učme sa počúvať navzájom, nielen profesor, ale aj mladý začínajúci človek môže mať kúsok pravdy.

Jednota protikladov: Pápež jasne rozlišuje medzi protikladom a rozporom

Správny dialóg dvoch protikladných postojov sa potom snaží pokročiť v tom, čo sa latinsky nazýva coincidentia opositorum, teda zhoda protikladov, kde je pápež ovplyvnený tak Romanom Guardinim či Mikulášom Kuzánskym, ale najmä františkánom z 13. storočia svätým Bonaventurom. Pápež jasne rozlišuje medzi protikladom a rozporom: dobro a zlo sú v rozpore, ale dynamika a statika sú v protiklade. Ide teda o integrovanie konceptov, ktoré si na prvý pohľad odporujú. Integrujúcim konceptom je pre nás postava Krista. Čo však všetky tieto cudzie slová konkrétne znamenajú? Podľa pápeža Františka dva protiklady, ktoré vnímame v spoločnosti, napríklad liberálny individualizmus a jeho protiklad socialistický kolektivizmus, nachádzajú syntézu v slove solidarita. A latinské sloveso solidare znamená „posilniť to, čo je slabé“.  

Máme svietiť iným

A v tejto chvíli sa môžeme obrátiť k dnešnému evanjeliu. Počuli sme niekoľko viet z ôsmej kapitoly Lukášovho evanjelia, ktoré zaznamenali s menšími variantmi aj Marek a Matúš. Hovorí sa o lampe, ktorá je určená na svietenie pre iných, nie na schovávanie a sama od seba sa nezapáli. Žalm 119, verš 105 nám hovorí: „Božie Slovo je svetlom pre naše nohy a pochodňou na našich chodníkoch. Sme preto pozývaní, aby sme utvárali v našich srdciach priestor pre pôsobenie Božej milosti.“

Slová a gestá Sv. Otca sa tak pre nás stali obrazom toho, ako sa on sám necháva osvietiť Božím Slovom, alebo ako dodal na Rybnom námestí k židovskej komunite, že „sa dotkol toho miesta, aby sa ono dotklo jeho“, čo videl a ako potom on sám, svojimi slovami a gestami svieti pre iných. Svetlo je totiž na to určené, aby sa odovzdávalo. Svetlom si nemáme svietiť len pre seba: máme svietiť iným.

Lampa patrí na svietnik

Evanjelisti to, dovolím si povedať ironicky, zdôraznili obrazom lampy vloženej do merice, 9-litrovej tmavej nádoby na meranie sypkého obsahu alebo pod posteľ, kde by hrozil požiar. Lampa má teda jediné normálne miesto na svietniku, aby svietila iným. Sme tak pozvaní, ako vyučujúci, aby sme sa stávali ľudsky a osobnostne zrelými, aby sme mohli posilňovať iných svoji slovom a príkladom. Pred pár dňami mi významný člen židovskej obce povedal: „Verím každému slovu, ktoré pápež povedal, pretože z neho cítim, že hovorí pravdu.“ A už akékoľvek je naše postavenie na Trnavskej univerzite, žime tak, aby naši študenti verili našim slovám, ako pravdivým slovám.

Boh rešpektuje našu slobodu. Do krajnosti

A prečo posilňujeme, prečo sme solidárni v našom konaní a v našej reči? Aby sme umožnili ducha pravej slobody. Pripomeňme si, že Boh rešpektuje našu slobodu až do krajnosti. Sloboda však neznamená robiť si to čo chcem. Sv. Augustín viackrát pripomínal, že stávame sa slobodní od niečoho a pre niečo. Sloboda nikdy neznamená neutrálny stav medzi niečím, kde sa rozhodujem, či budem dobrý alebo zlý. To by Boh nikdy nebol slobodný. Stávame sa slobodnými od neprávosti v našom srdci, aby sme solidárne a v dialógu pomáhali iným stávať sa skutočne slobodnými. Tu sa spája naše poslanie hovoriť pravdu s našim životom, ktorý by mal byť žitý v pravde.

Buďme aj my milosrdní

Pápežovým biskupským heslom je "Miserando atque eligendo" a ponechal si ho aj aké svoje pápežské motto. Heslo vychádza z komentára Bédu Ctihodného z 8. storočia k Matúšovmu evanjeliu, z 9. kap., kde sa píše o povolaní mýtnika a teda verejného hriešnika Matúša. Vetu "Ježiš pozrie na colníka" Béda akoby dopĺňa a vykladá: "(pozrel na neho) so súcitom a vybral si ho". Zmysel hesla možno teda vyložiť zhruba takto: "Boh je k nám milosrdný a vyvolil si nás. Buďme k druhým milosrdní aj my a neotáčajte sa k nikomu chrbtom." Kristus svojim správaním pomohol Matúšovi k pravej slobode, ale tú sme pozvaní prežívať v milosrdenstve, k tým, ktorí potrebujú našu posilu, solidaritu.

A keďže Sv. Otec nám kňazom pripomenul, aby sme nekázali dlho, tak si dovolím týmito slovami ukončiť moju homíliu: prajem nám všetkým túto snahu viesť poctivý úprimný dialóg v slobode so snahou posilňovať tých, ktorí to najviac potrebujú.

prof. Miloš Lichner SJ

medzititulky redakcia

foto: TRUNI/Barbora Likavská

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!