Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Sme ľudské bytosti a bez lásky nemôže fungovať žiadna komunita

Chcete, aby sa vaše vzťahy rozvíjali? Je potrebné naučiť sa načúvať a vidieť, čo sa deje pred našimi očami práve teraz, hovorí v rozhovore Mgr. Michaela Guillaume, PhD. z Katedry pedaogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Naša odborníčka na arteterapiu skúma lásku medzi mladými ľuďmi.

Michaela Košutová GuillaumeVýskum o láske medzi mladými: 38 individuálnych reprezentácií lásky

Nedávno ste realizovali výskum o láske medzi mladými ľuďmi. Ako tento výskum prebehol?

V podstate náš výskum ešte stále prebieha, na to, čo sme začali s kolegami v rámci projektu VEGA, aktuálne nadväzuje ešte širší výskum v rámci projektu APVV o intímnych vzťahoch mladých ľudí, na ktorom teraz pracujeme. Ale poďme na to postupne. V úvode projektu nás zaujímalo, aký je pohľad mladých ľudí na lásku, aké sú ich predstavy, názory, čo pre nich slovo láska znamená. Úplne prvý dotazník sme nazvali „voľne o láske“, cieľom bolo zachytiť čo najpestrejšie a najautentickejšie vyjadrenia mladých ľudí, z ktorých sa následne vynorilo pôvodných 38 individuálnych reprezentácií lásky.

V teoretickej reflexii sme spočiatku vychádzali zo širšej socio-kultúrnej bázy západného mýtu romantickej lásky (Rougemont), lásky v zmysle kresťanskej tradície, Frommovho konceptu lásky, ale aj novších teórií Sternbergovho príbehu lásky, Giddensovho čistého vzťahu, či tekutej lásky podľa Baumana. V ďalších výskumoch sme sa zameriavali na sociálne a kultúrne zdroje z ktorých mladí ľudia čerpajú svoje poznanie o láske a zároveň sme individuálne reprezentácie nechali škálovať, aby sa ukázalo, ktoré z nich sú najfrekventovanejšie a aké majú medzi sebou súvzťažnosti. Pracovali sme s viacerými typmi dotazníkov a s individuálnymi rozhovormi, ktoré sme následne spracovali kódovaním v rámci tematickej obsahovej analýzy, jej výsledkom bol vznik spomínaných individuálnych sociálnych reprezentácií a po škálovaní nasledovala faktorová analýza, ktorá nám pomohla odhaliť viaceré koncepty lásky mladých ľudí.

Celý výskum zastrešuje a svojím záujmom neustále sýti pán profesor Ivan Lukšík, ďalej pani profesorka Dagmar Marková, doktor Lukáš Vaško, doktorka Lívia Šebíková a ja.

Čo sa vám v danom výskume zatiaľ podarilo zistiť?

Výskum mal niekoľko fáz. Prvou bolo získanie relevantných výrokov, predstáv a akýchsi zadefinovaní lásky priamo od samotných mladých ľudí. Tie sme následne použili v ďalšej štúdii, kde sme sa faktorovou analýzou snažili zistiť, či medzi konceptami lásky u mladých ľudí prevláda skôr nazvime ho „tradičný“ koncept romantickej lásky alebo sa vyskytujú aj niektoré z konceptov silnejšie ovplyvnených súčasnou kultúrou a dobou. Výsledkom bolo osem faktorov, ktoré sme pomenovali: kryštalická láska, tekutá láska, individuálna sila lásky, sebaobetovanie a nezištná láska, Nadláska, láska je boj a bolesť, láska je nekontrolovateľná emócia, láska je umenie. Skúmali sme tiež, akými zdrojmi sú jednotlivé faktory sýtené, kde sa ukázali veľmi zaujímavé rozdiely.

Faktorová analýza rozvrstvenia variancie medzi faktormi

Faktor

Názov

Percento variancie

Faktor 1

Kryštalická láska

15.5

Faktor 2

Tekutá láska

10.6

Faktor 3

Individuálna sila lásky

8.7

Faktor 4

Sebaobetovanie a nezištná láska

5.8

Faktor 5

Nadláska

5.7

Faktor 6

Láska je boj a bolesť

5.4

Faktor 7

Láska je nekontrolovateľná emócia

4.6

Faktor 8

Láska je umenie

4.1

Mladí o láske: Láska je cit, vzťah a vzájomnosť

Aké sú najčastejšie predstavy mladých o láske? Ako si ju predstavujú?

Keď vyberiem doslova na základe frekvencie úvodného výskum, tak najsilnejšie zastúpené výroky nachádzame v rámci individuálnych sociálnych reprezentácií: láska je cit (mať rád, ľúbiť, milovať); láska je vzťah, puto; láska je vzájomnosť (vzájomne sa milovať, vzájomne sa rešpektovať, vzájomne sa podporovať); láska sú fyzické prejavy medzi partnermi; láska je „sebaupozadenie“ (myslieť viac na druhého); láska je spojenie, súznenie; ale aj niektoré z noriem ako láska je dôvera, ap.

Výsledkom výskumu je aj 38 individuálnych sociálnych reprezentácií o láske. Aký význam či použitie ponúkajú tieto sociálne reprezentácie?

Individuálne sociálne reprezentácie nám ukazujú, v akých dimenziách uvažujú mladí ľudia o láske, respektíve kde zhruba sa tiež pohybujú ich skúsenosti s láskou. Vyjadrenie či súhlas s takouto reprezentáciou je však len jeden krok, podstatné je tiež zistiť, čo sa za touto reprezentáciou skrýva, čo tento názor ovplyvnilo, prípadne zohrávalo rolu pri jeho vytváraní, práve preto sme hľadali odpovede kde tieto reprezentácie  vytvárajú konzistentný kmeň (faktor) a čím je daný faktor sýtený. Presnejšiu predstavu o utváraní nielen názorov, ale aj postojov a hodnôt mladých ľudí v oblasti vzťahov nám následne poskytli rozhovory s nimi.

Láska, kde sa partneri vzájomne milujú, dôverujú si a záväzok je pre nich prirodzeným vyústením vzťahu – tento koncept sme nazvali kryštalická láska, lebo je na rozdiel od lásky tekutej istým spôsobom pevný, alebo k takejto pevnosti – zaviazaniu smeruje.

Podkladom pre váš výskum bola idea tekutej modernity či tekutej lásky – jednoducho instantnosti našich vzťahov. Akoby aj láska bol spotrebný tovar, ktorý sa dá odhodiť. Je pre slovenských mladých láska tekutá?

Áno, máte pravdu, v druhej fáze výskumu sme sa zamerali na zistenie, či faktor tekutej lásky sa u mladých ľudí na Slovensku vyskytuje. Ide v podstate o pomerne známu teóriu poľského sociológa Zygmunta Baumana. Keďže aj medzi reprezentáciami sa vyskytovali také, ktoré v niektorých oblastiach podporovali trend tekutých vzťahov, tak sme sa na teóriu tekutej lásky zamerali. Jej zadefinovanie vzniklo v opozícii voči tradičnejšiemu konceptu tzv. socializovanej romantickej lásky. Lásky, kde sa partneri vzájomne milujú, dôverujú si a záväzok je pre nich prirodzeným vyústením vzťahu – tento koncept sme nazvali kryštalická láska, lebo je na rozdiel od lásky tekutej istým spôsobom pevný, alebo k takejto pevnosti – zaviazaniu smeruje.  Naproti tomu v tekutej láske funguje intimita a vášeň, avšak bez záväzku, záväzok je v takomto vzťahu vnímaný ako pasca ktorej sa treba vyhnúť. Paradoxne pri vyhodnocovaní faktorovej analýzy bola tekutá láska hneď na druhom mieste za láskou kryštalickou.

Rozvrstvenie reprezentácií medzi faktormi 1 (kryštalická láska) a 2 (tekutá láska)

Kryštalický koncept lásky

Tekutý koncept lásky

2. Láska je vzťah, puto a starostlivosť

20. Láska je eufória, očarenie

3. Láska je  vzájomná tolerancia, podpora

28. Láska je nestála, prchavá

4. Láska je súznenie, splynutie

30. Láska je závislosť

5. Láska je záväzok byť spolu v dobrom aj v zlom

31. Láska je zahľadenosť do seba

6. Láska, to sú fyzické prejavy lásky

32. Láska je to, čo sa dobre predáva

7. Láska sú spoločné chvíle, spoločné šťastie

33. Láska je nástrojom prírody na reprodukciu

8. Láska to je budovanie vzťahu

34. Láska je pudová záležitosť

9. Láska je hľadanie

35. Láska je vlastne sebaláska

11. Láska je dôverná komunikácia

14. Láska je nezištná (negácia) – Zištnosť lásky

12. Láska je porozumenie a opora

 

Mladí s láskou spájajú aj bolestné skúsenosti

Zažívajú mladí sklamanie v láske? Ako tieto sklamania znášajú a prekonávajú?

Z výskumov vyplýva, že áno, a keďže z ôsmych faktorov dva (faktor 2 – tekutá láska a faktor 6 - láske je boj a bolesť) vypovedajú o určitej miere nedôvery, sklamania a bolesti a jeden ďalší (faktor 7) vypovedá o láske ako o nekontrolovateľnej emócii, ktorú nevieme ovládnuť, je zrejmé, že niektorí mladí ľudia si s láskou spájajú skôr bolestnejšie skúsenosti, či priam presvedčenia. To ako sa s nimi vysporiadajú je dosť individuálne, dozvedáme sa o tom skôr z rozhovorov, ale túto otázku nemáme vo výskume priamo ošetrenú, o niečo viac sa jej venuje skôr aktuálny výskum, ktorý realizujeme cez projekt APVV o tranzíciách v intímnych vzťahoch.

Stotožňujú si mladí lásku aj s manželstvom či rodinou? Záleží im na trvalejšom budovaní vzťahov alebo im stačí spolu bývať?

I keď nie je možnú túto otázku takto jednoducho polarizovať a nemožno ani povedať, že by sme sa jej vo výskume priamo venovali, na základe rozhovorov, kde sme sa pýtali aj na perspektívne smerovanie vzťahov, ktoré mladí ľudia majú, je možné povedať, že vízia manželstva a potenciál rodiny sú veľmi časté a vyskytujú sa určite s vyššou frekvenciou ako plánovanie nezáväzných vzťahov.

Vízie manželstva a potenciál rodiny sú veľmi časté a vyskytujú sa určite s vyššou frekvenciou ako plánovanie nezáväzných vzťahov.

Mladí pripisujú veľký význam kultúrnym zdrojom

Ako odborníčka na kultúru ste skúmali aj to, ako kultúra a kontext vplývajú na predstavy o láske. Dá sa určiť, ktoré kultúrne či sociálne prostredie viac praje kryštalickej láske a z akých zdrojov „čerpá“ láska tekutá?

Úprimne sa priznám, že ma prekvapilo, aký význam mladí ľudia pripisujú kultúrnym zdrojom, z ktorých čerpajú poznanie o láske, i keď ich paleta bola pomerne široká. Na rozdiel od sociálnych zdrojov a spirituality, ktoré boli silne polarizované, čiže veľmi silné v tradičnom – kryštalickom koncepte lásky (faktor 1) a naopak, takmer nulové pri láske tekutej (faktor 2), kultúrne zdroje boli silným článkom takmer u všetkých faktorov. Za zásadné však možno považovať práve chýbajúce sociálne zázemie u mladých ľudí vo faktore tekutej lásky, ktorí v pevný zväzok, respektíve záväzok vo vzťahu neveria. Naopak, faktor kryštalickej lásky, v rámci ktorého mladí ľudia považujú záväzok za prirodzené vyústenie vzťahu, je štatisticky veľmi významne sýtený z vlastných skúseností  z partnerstva a štatisticky významne sýtený tiež zo vzťahu, alebo vzťahov s blízkymi ľuďmi v detstve a zo vzťahu, alebo vzťahov s blízkymi ľuďmi, okrem partnera, partnerky, v súčasnosti.

Sociálne a kultúrne zdroje reprezentácií lásky

 FAKTOR

zo súčasného partnerského vzťahu

z minulého, predchádzajúceho partnerského vzťahu

vzťahu, alebo vzťahov s blízkymi ľuďmi v detstve

vzťahu, alebo vzťahov s blízkymi ľuďmi, okrem partnera, partnerky, v súčasnosti

zo spirituality, náboženstva a pod.

z vyššie popísaných výtvorov

1

,248(**)

,094

,135(*)

,130(*)

,014

,164(**)

2

,000

,078

,006

-,075

-,146(**)

,116(*)

3

,099

,060

,123(*)

,075

,080

,008

4

-,080

,092

,062

,106

,143(**)

,124(*)

5

-,054

-,056

,070

,028

,631(**)

,120(*)

6

-,066

,045

-,005

,021

-,028

,035

7

,051

,048

-,001

-,051

-,196(**)

,107

8

-,080

,083

,143(**)

,167(**)

,127(*)

,247(**)

*- znamená štatisticky významný vzťah

**- znamená štatisticky veľmi významný vzťah

Tanec je psychosociálna aktivita. Zvyšuje emocionálnu valenciu

Je tekutá láska telesnejšia?

Tu sa trošku zastavím a rozvediem porovnanie medzi najsilnejšími faktormi – kryštlickej a tekutej lásky, aby sme trošku porozumeli súvzťažnostiam a vyhli sa tej ostrej polarizácii.

Faktor kryštalickej lásky bol v rámci kultúrnych zdrojov štatisticky veľmi významne sýtený hudbou, ale aj krátkymi slovnými vyjadreniami – výrokmi.

Faktor tekutej lásky bol štatisticky významne sýtený sochárskymi dielami a tancom. Tak tanec ako aj hudba sú pre svoj výrazne expresívny a performatívny charakter spojené s intuíciou, citmi a prežívaním. Oba umelecké druhy môže človek absolvovať v pasívnej (recepčnej) ako aj v aktívnej (produktívnej) forme a oba tiež prinášajú silný emocionálny zážitok, v čom je teda rozdiel? Na základe hlbších výskumov  vieme, že hudba vyvoláva emócie v dôsledku hodnotenia hudobnej novosti a vnútornej príjemnosti, spojením s autobiografickými spomienkami a empatie pre osobu, skutočnú alebo imaginovanú. Rôzne vlastnosti hudobných zvukov sa spájajú so zmenami emocionálnych stavov.

Aktívna forma tanca je oproti hudbe špecifická tým, že je to psychosociálna aktivita, ktorá sa zároveň manifestuje zvýšenou sociálnou interakciou a významne vplýva na funkciu mozgu, zvyšuje motiváciu a stimuluje hormonálnu sústavu. Tanec vyžaduje pohybovú aktivitu, ktorá je spojená nielen s aktuálnym uvoľnením a prežívaním pozitívnych pocitov, ide o pohyb, ktorý vplýva tiež na uvoľnenie špecifických hormónov spojených s pocitmi  šťastia. Bernardi, Bellemare-Pepin a Peretz 2017 realizovali výskum  u zdravých mladých ľudí, pri ktorom skúmali zmeny emocionálnej valencie počas tanca, spontánneho tanca s hudbou a počúvanie hudby samotnej bez pohybu a pohyb a tanečné kreácie bez hudby. Ich výskumy potvrdili  významné zvýšenie emocionálnej valencie počas spontánneho tanca s hudbou oproti počúvaniu hudby samotnej, či imitácii pohybov bez hudby. Zároveň zistili, že počas pohybu sa zvýšilo subjektívne a fyziologické vzrušenie. Zistenia naznačujú, že tanec môže zosilniť emocionálnu reakciu na hudobné stimuly nad rámec toho, čo sa pozoruje pri izolovanom počúvaní alebo pohybe.

Zvýšenú emočnú intenzitu naznačuje aj stelesnený kognitívny rámec , podľa ktorého aktivácia motorických modelov, ktoré sú zvyčajne spojené s rôznymi emočnými pocitmi, prispievala k reaktivácii širších nervových dráh zodpovedných za tieto emócie. Preto sú emócie vyvolané pri tanci intenzívnejšie v porovnaní s tým, keď človek počúva hudbu v pokoji. Aj hudba a tanec sú umelecké médiá, ktoré sú bezprostredne späté tak s potešením ako aj so vzrušením. Podporujú a umocňujú aktuálne prežívanie človeka, pričom aktívny tanec nesie v sebe intenzívnejšie vzrušenie a väčšie potešenie, jednak preto lebo je hudba pri ňom hlbšie prežívaná. Zároveň je tanec najčastejšie realizovaný ako sociálna aktivita, v prítomnosti ďalších ľudí, čo zo sebou prináša ďalšie konotácie vyplývajúce tiež z kontaktu s druhým pohlavím.

Milovaťsa učíme celý život

Erich Fromm v knihe Umenie milovať hovorí, že láska je schopnosť, ktorej sa treba učiť a rozvíjať ju. Kde sa máme učiť láske?

Milovať sa učíme celý život. Začíname u rodičov, súrodencov a ďalších členoch rodiny a postupne sa naše skúsenosti rozširujú do širšieho sociálneho prostredia a vytvárame si vzťahy naprieč našim ľudským i materiálnym prostredím. Je to úplne prirodzený proces a nemyslím si, že ho možno nejako zvonku naprogramovať, ale zrejme narážate na moje predchádzajúce tvrdenia, že keby sme sa v školách sústredili na rozvoj komunikácie a tá by v škole ako zásadnej inštitúcii „tvarujúcej“ dieťa už od malička fungovala na princípe slobody, rešpektu a lásky, tak by sme mohli dúfať, že si mladí ľudia budú na rovnakých princípoch utvárať aj svoje vzťahy. Komunikácia je tok, výmena medzi ľuďmi, ktorá siaha oveľa ďalej, ako len k verbalizácii myšlienok a pocitov, ak vieme plne rešpektovať človeka, s ktorým komunikujeme, tak výmena bude prúdiť bez ohľadu na to, že máme na niektoré veci iný názor. Pre to, aby komunikácia takpovediac prúdila, je potrebné plné prijatie a rešpekt komunikujúcich navzájom, vyžaduje to slobodný priestor a to je niečo čomu sa v našej spoločnosti treba učiť, k tomu väčšinou žiaľ nie sme vedení.

Venujete sa kultúre a výtvarnému umeniu. Čo vás priviedlo práve k láske?

Láska. Myslím, že na svete nie je dôležitejší fenomén ako láska a to úplne v každej oblasti ľudského snaženia. Sme ľudské bytosti a bez lásky nemôže fungovať žiadna komunita. Je na nej založená solidarita, súdržnosť, pomoc a súcit, je v nej celá naša ľudskosť, nemôžeme si dovoliť menej, zvlášť nie my pedagógovia.

Chceme učiť deti, aby boli pripravené pre život, absolvujú tisícky hodín matematiky a ďalších predmetov, to ale nie sú hodiny, kde sa môže realizovať ich prežívanie, kde môžu vyjadrovať čo si myslia a cítia, hľadať a prebúdzať svoju najvnútornejšiu podstatu a kreativitu. Deti sú pramálo v styku s ozajstným umením.

Absolvovali ste akreditovaný vzdelávací program intervencia umením – arteterapia. Dá sa umením liečiť aj zlomené srdce? Opýtané inak: dá sa umením naučiť láske?

Arteterapia je jedným z hnacích motorov môjho snaženia. Všetka bolesť, smútok, úzkosť, či frustrácia, celá noša negatívnych pocitov, ktoré pravidelne zažívam, keď „čítam“ obrázky, či akékoľvek diela vytvorené človekom, ktorý trpí, ma neustále presviedča koľko práce máme pred sebou od reformy školstva až po každodenné vzájomné správanie sa doma v rodinách, v práci, v inštitúciách. Zlomené srdce, strata blízkeho človeka či úmrtie dieťaťa sú také ťažké straty, ktoré vyžadujú hojenie. Hojenie, ktorému nemôže napomôcť žiadna pasívna zábava, funguje len práca so „sebou“ – sebavyjdrenie, sebarealizácia, sebareflexia, sebavnímanie, sebaprijatie, sebahodnota. Krok za krokom, kúsok po kúsku vlastnou tvorivou činnosťou sa posúvať a pomaly prijímať to, čo je. Tvorenie oslobodzuje a transformuje a má silu a potenciál (po)zmeniť život. I keď je umenie odsúvané úplne na okraj oproti iným vedám a disciplínam, je to práve umenie, ktoré nás učí porozumieť samému sebe a učiť sa prijímať tento svet. V tomto je jeho obrovský potenciál, ktorý stále nechápeme. Chceme učiť deti, aby boli pripravené pre život, absolvujú tisícky hodín matematiky, slovenského jazyka, cudzích jazykov a ďalších predmetov, to ale nie sú hodiny, kde sa môže realizovať ich prežívanie, kde môžu vyjadrovať čo si myslia a cítia, hľadať a prebúdzať svoju najvnútornejšiu podstatu a kreativitu. Myslím, že deti sú pramálo v styku s ozajstným umením - tancom, divadlom, výtvarným umením, hudbou...

Ktoré diela či autorov by ste odporučili, aby sa mladí cez ne snažili porozumieť láske?

Napriek mnohým textom, štúdiám a knihám, ktoré môžu byť veľmi nápomocné je mojím najväčším odporúčaním počúvať, čo im ľudia skutočne komunikujú slovami, výrazom, skutkami. Pozerať na druhého, keď niečo hovorí a vidieť ho, počúvať a počuť ho. Knihy a texty môžu byť často zložité a dnešná mládež žije vo svete rýchlych a výstižných riešení. Problém, ktorý riešia, si rýchlo vyhľadajú a čo ich zaujíma, si prečítajú, ak sa naučia kriticky myslieť, budú dokonca aj čerpať z relevantných zdrojov. To však, čo je najefektívnejšie pre to, aby sa ich vzťahy rozvíjali, či dokonca prekvitali, je naučiť sa načúvať a vidieť, čo sa deje pred našimi očami práve teraz.

foto: archív M. K. Guillaume

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že ste našimi priaznivcami!