Skočiť na hlavný obsah
PR, ChatGPT | obr.: Adobe Firefly
21.03.2024

Pokročilá umelá inteligencia môže vysokým školám sťažiť identifikáciu a riešenie akademickej nepoctivosti

Umelá inteligencia nie je neznáma ani pre Trnavskú univerzitu. Viaceré jej využitia, napríklad ChatGPT, poznajú aj naši študenti. Rozhodli sme sa teda zistiť, čo si o nás myslí jazykové strojové učenie, ktorému zatiaľ vykáme. Čo si myslíte vy: podá si AI prihlášku na štúdium k nám? 

adobe firefly

Sme prominentná inštitúcia

Ako by ste opísali Trnavskú univerzitu? Ktoré sú hlavné charakteristiky tejto univerzity?

Trnavská univerzita je prominentná inštitúcia vysokého vzdelávania so sídlom v Trnave na Slovensku.

Tu sú niektoré z hlavných charakteristík Trnavskej univerzity:

1. **Historický význam**: Trnavská univerzita má bohatú históriu, ktorá siaha až do roku 1635, kedy bola založená. Ide o jednu z najstarších univerzít na Slovensku a v strednej Európe, ktorá významne prispieva ku kultúrnemu a intelektuálnemu dedičstvu regiónu.

2. **Akademická excelentnosť**: Univerzita je známa svojimi vysokými akademickými štandardmi a dôkladnými programami naprieč rôznymi disciplínami vrátane humanitných, spoločenských vied, prírodných vied a technických oblastí. Ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské programy. (Pozn. TU neponúka technické odbory, sme humanitná a spoločenskovedná vysoká škola. AI nemá vždy pravdu :-)

3. **Orientácia na výskum**: Trnavská univerzita kladie veľký dôraz na výskum a inovácie. Aktívne sa zapája do vedecko-výskumných projektov, spolupracuje s národnými a medzinárodnými partnermi s cieľom riešiť súčasné výzvy a prispievať k rozvoju vedomostí.

4. **Multidisciplinárny prístup**: Trnavská univerzita s fakultami pokrývajúcimi široké spektrum odborov podporuje interdisciplinárnu spoluprácu a povzbudzuje študentov, aby skúmali rôznorodé študijné odbory. Tento prístup podporuje holistické vzdelávanie a pripravuje absolventov na to, aby vynikli v rýchlo sa meniacom globálnom prostredí.

5. **Kultúrna a medzinárodná rozmanitosť**: Univerzita priťahuje študentov a profesorov z rôznych kultúrnych prostredí, čím vytvára živú a inkluzívnu akademickú komunitu. Ponúka príležitosti pre medzinárodné výmenné programy, podporuje medzikultúrne porozumenie a spoluprácu.

6. **Zapojenie komunity**: Trnavská univerzita sa aktívne zapája do miestnej komunity, organizuje rôzne osvetové programy, kultúrne podujatia a vzdelávacie iniciatívy. Zohráva zásadnú úlohu pri podpore sociálnej zodpovednosti a prispieva k rozvoju regiónu.

7. **Moderné zariadenia a zdroje**: Univerzita disponuje moderným vybavením, laboratóriami, knižnicou a ďalšími možnosťami na podporu výučby, výskumu a mimoškolských aktivít. Študenti majú prístup k najmodernejším technológiám a infraštruktúre, aby zlepšili svoje vzdelávacie skúsenosti.

Celkovo sa Trnavská univerzita vyznačuje bohatým dedičstvom, akademickou excelentnosťou, výskumným zameraním, interdisciplinárnym prístupom, kultúrnou diverzitou, komunitnou angažovanosťou a moderným vybavením, čo z nej robí poprednú inštitúciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku i mimo neho.

Kedy vznikla Trnavská univerzita?

Trnavská univerzita bola založená v roku 1635. Je jednou z najstarších univerzít na Slovensku a v strednej Európe s bohatou históriou siahajúcou niekoľko storočí.

Kto bol prvým rektorom (rektorom) Trnavskej univerzity?

Prvým rektorom Trnavskej univerzity bol Ján Hollý. Vo funkcii rektora pôsobil v rokoch 1636-1637. Ján Hollý bol významnou osobnosťou slovenskej literatúry a školstva a významne sa podieľal na ranom rozvoji univerzity. (Pozn. Nuž, prvým rektorom našej historickej predchodkyne bol Juraj Dobronócki, spisovateľ Ján Holý sa narodil už v čase, keď Mária Terézia presťahovala univerzitu do Budína.)

Efektívne riadenie je nevyhnutné

Rieši podľa vás Trnavská univerzita nejaké ťažkosti alebo otázky?

Ako každá inštitúcia, aj Trnavská univerzita môže čeliť rôznym výzvam či problémom. Tieto môžu zahŕňať:

1. **Financovanie a zdroje**: Adekvátne financovanie a zdroje sú nevyhnutné na udržanie vysokých akademických štandardov, podporu výskumných aktivít a poskytovanie kvalitného vzdelávania. Trnavská univerzita môže čeliť výzvam pri zabezpečovaní dostatočného financovania, najmä vzhľadom na ekonomické obmedzenia alebo súťaž o zdroje.

2. **Kvalita vzdelávania**: Zabezpečenie kvality vzdelávania naprieč všetkými programami a fakultami je kľúčové pre dobré meno a úspech univerzity. Trnavská univerzita možno bude musieť neustále prehodnocovať a aktualizovať svoje učebné osnovy, vyučovacie metódy a postupy hodnotenia, aby vyhovovala vyvíjajúcim sa akademickým štandardom a potrebám študentov.

3. **Výsledky výskumu a inovácie**: Výsledky výskumu a inovácie sú životne dôležité pre rozvoj vedomostí, prilákanie finančných prostriedkov a udržanie konkurencieschopnosti na akademickej pôde. Trnavská univerzita môže čeliť výzvam pri podpore kultúry excelentnosti výskumu, zabezpečovaní výskumných grantov a prevádzaní výsledkov výskumu do reálneho vplyvu.

4. **Nábor a udržanie si študentov**: Prilákanie talentovaných študentov a ich udržanie počas ich akademickej cesty je nevyhnutné pre úspech každej univerzity. Trnavská univerzita možno bude potrebovať vyvinúť efektívne stratégie pre nábor študentov, ich udržanie a podporné služby na zlepšenie celkovej skúsenosti študentov.

5. **Infraštruktúra a zariadenia**: Udržiavanie modernej infraštruktúry, zariadení a technológií je nevyhnutné na poskytovanie priaznivého prostredia na vzdelávanie a výskum. Trnavská univerzita bude možno musieť investovať do modernizácie zariadení, rozšírenia infraštruktúry kampusu a prijatia nových technológií, aby vyhovovala potrebám študentov a fakulty.

6. **Internacionalizácia a globálna angažovanosť**: V čoraz viac prepojenom svete je podpora internacionalizácie a globálnej angažovanosti kľúčová pre rast a reputáciu univerzít. Trnavská univerzita môže čeliť výzvam pri získavaní zahraničných študentov a profesorov, vytváraní medzinárodných partnerstiev a podpore medzikultúrneho porozumenia.

7. **Riadenie a leadership**: Efektívne riadenie a vedenie sú nevyhnutné pre usmerňovanie strategického smerovania a rozhodovacích procesov univerzity. Trnavská univerzita možno bude musieť riešiť problémy súvisiace so štruktúrou riadenia, výmenou vedenia a transparentnosťou, aby sa zabezpečila zodpovednosť a inštitucionálna stabilita.

Je dôležité poznamenať, že tieto výzvy nie sú jedinečné pre Trnavskú univerzitu. Sú spoločné pre mnohé vysoké školy na celom svete. Riešenie týchto výziev si vyžaduje neustále úsilie, spoluprácu medzi zainteresovanými stranami a záväzok neustáleho zlepšovania.

adobe firefly

Umelá inteligencia ako nebezpečenstvo pre akademickú prácu

Môže AI predstavovať nebezpečenstvo pre akademické inštitúcie a ich integritu? Môže podkopať akademické etické normy?

Umelá inteligencia, ako každá iná technológia, má potenciál byť prínosom pre akademické inštitúcie, ale aj spochybniť ich integritu. Tu je niekoľko spôsobov, ako by AI mohla potenciálne predstavovať riziko:

1. **Odhaľovanie plagiátov a akademického pochybenia**: Hoci nástroje poháňané umelou inteligenciou možno použiť na odhaľovanie plagiátorstva a akademického pochybenia, môžu ich zneužiť aj študenti alebo výskumníci na obídenie odhalenia. Pokročilé algoritmy AI môžu inštitúciám sťažiť identifikáciu a riešenie prípadov akademickej nepoctivosti.

2. **Generovanie esejí a úloh**: Softvér poháňaný AI dokáže automaticky generovať eseje, reporty a iné akademické úlohy. To vyvoláva obavy o autenticitu a originalitu študentských prác, čo môže potenciálne oslabiť akademickú integritu, ak nie je riadne monitorované a regulované.

3. **Zaujaté algoritmy**: Systémy AI sú náchylné na odchýlky prítomné v údajoch používaných na ich trénovanie. To by mohlo viesť k neobjektívnemu rozhodovaniu v oblastiach, ako je prijímanie, klasifikácia a hodnotenie fakúlt, čo by mohlo narušiť spravodlivosť a dôveryhodnosť akademických inštitúcií.

4. **Ochrana súkromia a bezpečnosť údajov**: Systémy umelej inteligencie často vyžadujú prístup k veľkému množstvu údajov vrátane citlivých informácií o študentoch a fakultách. Zabezpečenie súkromia a bezpečnosti týchto údajov je kľúčové pre zachovanie dôvery a integrity v rámci akademických inštitúcií. Porušenie údajov alebo zneužitie údajov systémami AI by mohlo viesť k závažným etickým a právnym problémom.

5. **Etické rozhodovanie**: Úlohou algoritmov AI môže byť prijímanie etických rozhodnutí, ako napríklad v prípade automatizovaného hodnotenia alebo prijímacích procesov. Zabezpečenie toho, aby tieto algoritmy dodržiavali etické normy a hodnoty, je nevyhnutné na zabránenie potenciálnemu poškodeniu alebo diskriminácii.

Aj keď sú tieto výzvy významné, je dôležité poznamenať, že AI ponúka aj rôzne príležitosti na zlepšenie akademickej integrity, ako napríklad:

1. **Detekcia plagiátov**: Softvér na zisťovanie plagiátov založený na AI môže inštitúciám pomôcť identifikovať a riešiť prípady akademického pochybenia efektívnejšie než manuálne metódy.

2. **Personalizované vzdelávanie**: Algoritmy umelej inteligencie môžu analyzovať údaje študentov na poskytnutie personalizovaných vzdelávacích skúseností, čo pomáha zlepšiť zapojenie študentov a akademický výkon.

3. **Výskum a objavovanie**: Nástroje umelej inteligencie môžu výskumníkom pomôcť analyzovať veľké súbory údajov, identifikovať vzory a robiť nové objavy v rôznych oblastiach štúdia.

4. **Dostupnosť a inklúzia**: Nástroje poháňané umelou inteligenciou môžu pomôcť sprístupniť vzdelávacie zdroje študentom so zdravotným postihnutím a podporovať inkluzívnosť v rámci akademických inštitúcií.

5. **Administratívna efektívnosť**: AI dokáže zefektívniť administratívne procesy, ako je plánovanie kurzov, prideľovanie zdrojov a poradenstvo pre študentov, čo inštitúciám umožňuje efektívnejšie fungovať.

V konečnom dôsledku bude vplyv AI na akademickú integritu závisieť od toho, ako sa vyvíja, zavádza a reguluje. Akademické inštitúcie musia zostať ostražité pri riešení potenciálnych rizík a etických problémov a zároveň využívať výhody AI na zlepšenie výučby, výskumu a vzdelávania.

Prihláška iba pre skutočných ľudí

Podáte si prihlášku na Trnavskú univerzitu?

Ako AI jazykový model vytvorený OpenAI nemám osobné zámery, túžby ani možnosť prihlásiť sa na akademickú inštitúciu, akou je Trnavská alebo ktorákoľvek iná univerzita. Mojím cieľom je pomáhať používateľom poskytovaním informácií, odpovedaním na otázky a generovaním textu na základe vstupu, ktorý dostanem. Ak máte akékoľvek otázky o Trnavskej univerzite alebo inej téme, pokojne sa pýtajte a ja sa pokúsim pomôcť!

Na záver: poviete nám vtip o Trnavskej univerzite či aspoň študentoch ako takých?

Iste, tu je pre vás:

Prečo si študenti Trnavskej univerzity priniesli na prednášku rebrík? Pretože počuli, že hodina je „povznášajúca“!

 

Obrázky vygenerovala Adobe Firefly, prvé zadanie: novinár rozprávajúci sa online s AI, druhé zadanie: AI predstavuje hrozbu pre akademické inštitúcie

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.