Skočiť na hlavný obsah
PR
22.09.2020

Rodinám by pomohla sociálna služba zameraná na zvládanie záťažových situácií

Venuje sa rodinám, v ktorých vychovávajú deti so špecifickými potrebami. Pôsobila ako logopédka, špecializovala sa na neurogénne poruchy reči. Je odborníčkou na counseling, ktorý má rodinám pomôcť zvládať záťažové situácie. Pôsobí na katedre náuky o rodine, kde vedie študentov k tomu, aby dôkladne chápali zdravotné, sociálne či psychologické problémy svojich klientov. Okrem teórie však nechýba prax. Vo štvrtok 24. septembra 2020 vystúpi na záverečnej konferencii projektu Pomoc stabilite rodiny. Profesorka Mária Šmidová z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Manželstvo je školou lásky

Počúvame to stále, že rodina je v kríze. Je to naozaj tak?

Súčasná doba, jej náročnosť a dynamika, majú za následok, že ľudia sa častejšie dostávajú do záťažových situácií, ktoré vedú k osobným krízam. To, že sú v kríze aj rodiny, je iba prirodzený následok tejto situácie.

Na Slovensku sa polovica manželstiev končí rozvodom. Prečo?

Tento trend je práve ako dôsledok tejto krízy vo všetkých krajinách súčasnej Európy.

Je možné poradiť párom, aby sa ich vzťahy nerozpadali? Existujú nejaké rady, ako manželstvá zachrániť?

Všeobecne platné pravidlá či rady neexistujú. Každý pár je samostatná jednotka života so svojim prežívaním. Bolo by dobré, ak by v ponuke sociálnych služieb bola aj služba zameraná osobitne na zvládanie záťažovej situácie tohto druhu. Mala by byť dobre dostupná a profesionálna. Určite by to bol začiatok účinnej podpory rodiny s účinkom na celú spoločnosť.

V čom je vôbec zmysel manželstva a význam rodiny?

Manželstvo má svoje opodstatnenie vo viacerých dimenziách. Je miestom, kde sa človek necíti sám a prežíva prijatie. Vytvára istotu pre deti, ktoré prichádzajú do rodinného prostredia. Je miestom prežívania lásky a je zároveň školou lásky.

Pomoc stabilite rodiny: Reálna pomoc je zvýšiť prostriedky štátu

Teologická fakulta Trnavskej univerzity pripravila konferenciu Pomoc stabilite rodiny, jedným z odporúčaní vedcov je aj zvýšiť prostriedky štátu na podporu detí a rodín zo súčasných 1,6% HDP na úroveň priemeru EÚ (2,4%). Je podľa vás toto správna cesta? Ako by to malo pomôcť stabilite rodín?

Realitou je, že jedným z faktorov, ktoré významne ovplyvňujú stabilitu rodiny, je aj jej príjem. Celoslovenský výskum, ktorý bol vykonaný v rámci nášho projektu APVV s názvom Profamily, a ktorý prezentuje náš tím aj na plánovanej konferencii vo štvrtok, ukázal, že rodina je z ekonomického hľadiska podporovaná na Slovensku nedostatočne a málo systematicky. Zvýšenie prostriedkov štátu na podporu detí a rodín je správnou cestou k reálnej pomoci.

Spolu s kolegami tiež odporúčate zaviesť nový predmet na základných školách, ktorý deti naučí riešiť konflikty. Má aj toto opatrenie pomôcť vyššej „kvalite“ slovenských rodín?

Toto odporúčanie vyplýva zo situácie v spoločnosti, v ktorej žijeme a ktorá je čoraz viac poznačená konfliktami. Komunikácia vo verejnom živote, ale aj osobných vzťahoch, je často poznačená túžbou vyhrať, nie dohodnúť sa, alebo pochopiť vnímanie toho druhého. Nie vždy sa dá konfliktom vyhnúť. Možno sa však naučiť schopnosti počúvať druhého, hľadať pozitíva v jeho názore, či vedieť sa dohodnúť a kontrolovať si negatívne emócie. Tieto schopnosti môžu byť pre každého človeka užitočné. O to väčší význam má viesť k takémuto postoju deti už v školách.

Rada sa stretám s rodinami, kde majú deti s postihnutím 

Osobne sa venujete tiež rodinám, v ktorých vychovávajú deti so špecifickými potrebami. Prečo si vás získala táto oblasť?

Som vzdelaním špeciálna pedagogička. Mnoho rokov som pracovala s deťmi a mládežou s telesným postihnutím. Práve títo ľudia mi pomohli pochopiť ich potreby, ale aj kto sú, ich hodnotu. Žijú s nami a medzi nami a my ich potrebujeme. Preto sa rada stretám s takýmito rodinami a vediem k tomu aj mojich študentov.

Aké sú to detičky so špecifickými potrebami?

Tieto deti sú rovnaké ako tie, ktoré nemajú špecifické potreby. Dvere poznania osobnosti človeka sa neodomykajú odpoveďou, či má alebo nemá špecifické potreby.

Čo špecifické tieto deti potrebujú, vyplýva predovšetkým z ich zdravotného postihnutia. Úroveň každej spoločnosti možno vnímať aj z toho pohľadu, ako dokáže ľuďom so zdravotným postihnutím vytvoriť také prostredie pre život, v ktorom sa budú cítiť čo najmenej postihnutí. Postihnutie je totiž mierou neposkytnutia primeranej podpory tomu, ktorý to potrebuje.

Counseling: nová metóda pomoci v záťažovej situácii

Pôsobíte na katedre náuky o rodine. Je potrebné mať takúto katedru? Nestačí, ak sa rodinná problematika rozdelí napríklad medzi psychológiu, pedagogiku či povedzme právo?

V úvode sme diskutovali o kríze v rodine. Je pravda, že pokiaľ je človek v kríze, v kríze je aj jeho rodina. Kríza zasahuje okolie rodiny a ovplyvňuje aj širšiu spoločnosť. Pochopiteľne, v kríze je vítaná včasná a profesionálna pomoc. Pomoc však nie je potrebná len v kríze. Je potrebná aj v každej záťaži, ktorú človek nevie sám zvládnuť. Záťaž spôsobovanú rôznymi problémami prežíva človek na všetkých troch úrovniach svojho prežívania: bio – psycho - spirituálnej.

Je nejaký dôvod, že náuka o rodina sa dá študovať práve na teologickej fakulte?

Na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vedieme našich študentov k tomu, aby vedeli byť blízko človeku na všetkých týchto úrovniach. Vyplýva to aj zo študijného programu sociálna práca so zameraním na rodinu, ktorý máme takto postavený. Jeho základom je counseling, nová metóda pomoci v záťažovej situácii. V tomto študijnom programe sme vytvorili synergiu viacerých spôsobov výučby, pričom tréningu tejto metódy predchádza teoretická príprava  a efektívna prax.

Študentov sa usilujeme viesť k dôkladnému pochopeniu zdravotných, sociálnych a psychologických problémov klientov poctivým štúdiom teórie zo všetkých týchto vedných oblastí.  To je samozrejme silným základom programu. Jeho pridanou hodnotou, ktorá je najsilnejším argumentom v prospech realizácie tohto študijného programu na teologickej fakulte, je skutočnosť, že znalosť východísk kresťanskej teológie nie je len dobrou inšpiráciou, ale aj priamym nástrojom integrovanej pomoci. Bez toho by sme totiž dostatočne nezdôraznili realitu spirituálnej úrovne prežívania človeka.

Všetky aspekty, ktoré otvára tento multidisciplinárny prístup spájame v rámci efektívnych študentských praxí, ktoré realizujeme spolu s rodinami, študentmi a učiteľmi. Študenti majú počas tejto praxe možnosť hlbšie pochopiť problémy, ale aj overiť si možnosti pomoci. Pod supervíziou učiteľov si svoje vedomosti aj praktické schopnosti s istotou upevňujú. Rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím im napomáhajú k tomuto správnemu prístupu spätnou väzbou, ktorá tvorí dôležitú súčasť vzdelávania.

Aké je uplatnenie absolventov, ktorí vyštudujú náuku o rodine?

Naši študenti vďaka ich príprave sa uplatňujú v zariadeniach krízovej intervencie pre rodiny, v domovoch sociálnych služieb pre seniorov, v charitných zariadeniach, v neziskových organizáciách pomoci ľuďom v rôznych záťažových situáciách, v školách ako asistenti učiteľa pre deti a mládež s poruchami učenia. Mnohí sa uplatnili aj v treťom sektore.

Súčasťou prípravy študentov počas štúdia je viesť ich k aktívnemu tvorivému prístupu formou tvorby nových  projektov, ktoré reagujú na aktuálne problémy spoločnosti. Niektorí z našich študentov dokonca iniciovali vznik nových neziskových inštitúcií.

Keďže naši študenti končia štúdium s titulom v oblasti sociálnej práce, mnohí sú zamestnaní tiež v štandardných pozíciách určených pre sociálnych pracovníkov.

foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská

 

 

Chceli by ste študovať náuku o rodine?  Tu sa dozviete viac.

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

      

 

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.