Skočiť na hlavný obsah
PR | foto: Barbora Likavská
14.06.2022

Psychológ Ján Grác je naším novým doctorom honoris causa

prof. ján grác

Novým čestným doktorom Trnavskej univerzity sa v utorok 14. júna 2022 stal psychológ prof. Ján Grác. Dnes na akademickej slávnosti okrem iného zaznelo: "Mravnosť a morálnosť, o ktorých pútavo písal, boli doplnené autentickým svedectvom vlastného života a motiváciou k celoživotnej práci na sebe."

Človek ako somato-, psycho- spirituálna bytosť

Rodák z Kovariec profesor Ján Grác (1930) vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval na Ústave ďalšieho vzdelávania učiteľov v Bratislave (1956-1961). V roku 1961 bol z politických dôvodov prepustený zo zamestnania a učil na stredných školách v Bratislave (1961-1964). V rokoch 1964 až 1966 sa zamestnal na Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave, neskôr na Psychologickom ústave Univerzity Komenského v Bratislave (1966-1967). Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracoval od roku 1965 postupne ako asistent, docent a profesor až do odchodu do dôchodku.

Od roku 1994 pôsobil ako profesor na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. "Jeho príchod na katedru bol  spätý s neľahkým obdobím, ktoré bolo poznamenané politicko-ideologickými tendenciami, usilujúcimi o zánik nielen katedry, ale i Trnavskej univerzity. Za tejto zložitej situácie sa ujal vedenia, stabilizovania a rozvoja nového pracoviska. Neľahkej úlohy sa zmocnil, pre neho s príznačným  odhodlaním, plnou zodpovednosťou a rozvahou," uviedla docentka Mária Dědová vo svojom laudatiu. "Pod jeho vedením sa katedra psychológie zamerala ako jedna z mála na formovanie mladého človeka v zmysle vnímania a rozvoja jeho trojdimenzionálnej sféry ako somato-, psycho- spirituálnej osobnosti. V dôsledku toho predmetom výučby a výskumu sa na katedre stali aj také otázky, ako uvedomovanie si duchovnej sféry, kontakt s transcendentnom, vôľa k zmyslu života, duchovné presvedčenia a hodnoty."

prof. ján grác

Edukačná psychológia

Autor 23 knižných monografií prof. Ján Grác koncipoval novú vednú disciplínu edukačná psychológia, venoval sa problematike samoučenia (autodidaktov) a psychológii mravnosti. Predsedníctvo Slovenskej psychologickej spoločnosti mu za prínos v oblasti psychológie samoučenia udelilo nielen diplom za zásluhy o rozvoj psychologickej vedy na Slovensku, ale aj najvyššie vyznamenanie Plaketu prof. Jurovského (2009). 

Vo vzťahu k nadriadeným bol vždy úctivý, k mladším kolegom zaujímal postoj plný dôvery a rešpektu.

"Kolegovia, ktorí mali tú česť spolupracovať s profesorom Grácom, poznajú ho ako človeka, ktorý vie nielen vypočuť, povzbudiť, ale aj ukázať nové horizonty a ponúknuť platformu k spoločným vedeckým projektom. Pôsobil vzorom pre kolegov, že študentov nerozvíjame len cez sprostredkovanie učebnej látky, ale predovšetkým svojím postojom k výučbe, vedeckej činnosti, no najmä celou svojou osobnosťou. Vo vzťahu k nadriadeným bol vždy úctivý, k mladším kolegom zaujímal postoj plný dôvery a rešpektu. Mravnosť a morálnosť, o ktorých pútavo písal, boli doplnené autentickým svedectvom vlastného života a motiváciou k celoživotnej práci na sebe," povedala vo svojom slávnostnom príhovore docentka Mária Dědová, ktorá pôsobí na katedre psychológie a pracuje ako prodekanka filozofickej fakulty.