Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Poznáme nositeľov Ceny Martina Palkoviča za rok 2020

Cena Martina Palkoviča putuje najlepším pedagógom Trnavskej univerzity vždy pri príležitosti Dňa učiteľov. Tento rok bol výnimočný a  kvôli pandémii sa oceňovanie presunulo na november pri príležitosti 385. výročia slávnostného otvorenia Universitas Tyrnaviensis.  

Dnes si Cenu Martina Palkoviča prevzali z  rúk rektora Reného Bílika piati ocenení pedagógovia zo všetkých fakúlt Trnavskej univerzity. Cenu udelil rektor ako znak uznania a ocenenia v pedagogickej oblasti. 

Ocenenie je pomenované po piatom rektorovi Universitas Tyrnaviensis Martinovi Palkovičovi (1650-1652, 1655-1657), rodákovi z neďalekej Chtelnice, ktorý pôsobil ako dekan filozofickej a teologickej fakulty. Martin Palkovič bol profesor filozofie, teológie, Svätého písma, ďalej pracoval ako kancelár a špirituál, riaditeľ knižnice, rektor seminára a riaditeľ kníhtlačiarne. 

Pedagogická fakulta: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Profesor Ľubomír Held pracuje na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave už od roku 1995. Bol vedúcim katedry chémie a v rokoch 2001 až 2004 bol prodekanom Pedagogickej fakulty. Niekoľko funkčných období viedol akademický senát Pedagogickej fakulty a jedno funkčné obdobie bol aj predsedom akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave. 

Okrem vedenia prednášok a seminárov z didaktiky chémie sa profesor Ľubomír Held vo svojej pedagogickej praxi podieľa aj na vzdelávaní doktorandov pedagogickej fakulty v oblasti metodológie pedagogického výskumu, od roku 2008 až do súčasnosti je garantom sociálno-vedného základu všetkých učiteľských programov realizovaných na fakulte, takže garantovaním zabezpečuje študijné programy takmer polovici študentov pedagogickej fakulty. 

Profesor Ľubomír Held získal ocenenie za svoju dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce: doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

Na našu zdravotnícku fakultu putuje ocenenie do rúk doc. PhDr. Miriam Slanej, PhD., ktorá pôsobí vo vysokom školstve už viac ako 23 rokov. 

Cenu Martina Palkoviča získava docentka Miriam Slaná za zásluhy o rozvoj odboru sociálna práca na Fakulte zdravotníctva a  sociálnej práce Trnavskej univerzity, s  ktorou ju spájajú aj študentské časy, aj pôsobenie v  akademickom senáte. 

Habilitovala sa v roku 2005 a  v  odbore sociálna práca získala vedecko-pedagogický titul docent. Je garantkou študijných programov v  rôznych stupňoch štúdia, navyše najnovšie garantuje aj nový bakalársky program rozvoj dieťaťa a  štúdium rodiny. Je členkou štátnicových komisií doma i v zahraničí, rovnako sa zúčastňuje aj rigoróznych komisií či príprav akreditačných spisov študijných programov.

Docentka Miriam Slaná úspešne riešila viaceré grantové úlohy, je členkou edičnej komisie na fakulte zdravotníctva a  tiež členkou redakčnej rady časopisu Kontakt indexovanom v  databáze Scopus.  

Právnická fakulta: JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M 

Laureátom Ceny Martina Palkoviča 2020 za právnickú fakultu je JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M, ktorý pôsobí na katedre občianskeho a obchodného práva. Ocenenie si prevzal za vynikajúcu pedagogickú prácu pri vzdelávaní mladých právnikov a právničiek. 

Róbert Dobrovodský v roku 2005 ukončil vysokoškolské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte TU v Trnave, kde úspešne absolvoval aj doktorát.  V roku 2007 absolvoval jednoročné postgraduálne štúdium nemeckého súkromného a trestného práva na Univerzite v Tübingene v Nemecku a bol mu udelený akademický titul Master of Laws  (LL.M.). 

Pedagogická prax JUDr. Dobrovodského zahŕňa viac ako desať rokov výučby.  Na katedre sa podieľa na výučbe predmetov občianske právo hmotné, ochrana spotrebiteľa v slovenskom a v európskom práve a comparative family law. 

Pravidelne je školiteľom a oponentom záverečných (bakalárskych, diplomových, dizertačných) a rigoróznych prác na fakulte.  

Róbert Dobrovodský pôsobí v  Európskej komisii ako národný expert pre európske rodinné právo, je členom expertnej skupiny pre práva dieťaťa a  odbornej skupiny pre verejné obstarávanie. V rámci pôsobenia pre Európsku komisiu je členom riešiteľských kolektívov medzinárodných projektov a je členom riešiteľských kolektívov domácich projektov VEGA a APVV.  

Rovnako pôsobí v Centre podpory študentov pri Trnavskej univerzite v  Trnave, kde spolu s ostatnými právnymi poradcami ponúka študentom právnu pomoc v ťažkých životných situáciách. 

Podľa návrhu právnickej fakulty má R. Dobrovodský výnimočnú schopnosť vysvetľovať zrozumiteľným spôsobom aj abstraktné a náročné témy: „Uvedomuje si, že majstrovstvo dobrého lektora nespočíva vo 'vyťahovaní' sa na študentov 'chrlením spŕšky' cudzích a odborných slov k téme výkladu.“

Teologická fakulta: doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. patrí k popredným a dlhoročným pedagógom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Vo svojej pedagogickej a prednáškovej činnosti sa zameriava na vzťah viery a vedy, čím zotiera často umelo vykonštruovaný rozpor medzi týmito oblasťami.  

Teologická fakulta navrhla docenta Miroslava Karabu na Cenu Martina Palkoviča ako jedného zo svojich  popredných pedagógov, ktorý sa orientuje na problematiku filozofie a metodológie vedy, filozofie prírody, ale okrem toho sa aktívne zaoberá interdisciplinárnou problematikou vzájomného vzťahu medzi prírodnými vedami, filozofiou a teológiou. Už počas svojho doktorandského štúdia získal výročnú cenu inštitútu Metanexus, ktorá mu bola udelená univerzitou vo Philadelphii.  

Osobitný prínos  doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD. je v tom, že sa významne zaslúžil o získanie akreditácie na doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia, kde pôsobil od roku 2011 ako kogarant. Pre rozvoj Trnavskej univerzity v Trnave a jej teologickej fakulty je dôležitý jeho prínos práve v garantovaní odboru systematická filozofia, čo umožnilo nielen rozvinúť doktorandské štúdium, ale aj habilitácie a inaugurácie v odbore systematická filozofia a tým vytvoriť vlastný káder garantov.   

Filozofická fakulta: Mgr. Iveta Schusterová, PhD. Mgr. Iveta Schusterová, PhD. 

Za vynikajúcu pedagogickú prácu pri vzdelávaní mladých psychológov bola ocenená Mgr. Iveta Schusterová, PhD. z  katedry psychológie, kde pracuje ako odborná asistentka od roku 1995. Tam vyučuje mnohé predmety ako ontogenetická psychológia, aspekty aplikovanej ontogenetickej psychológie, sociálna patológia, pomoc obetiam násilia, poradenstvo obetiam násilia, navyše zabezpečuje odbornú prax pre študentov psychológie. 

Od roku 2001 sa angažuje v poradni Pomoc obetiam násilia Trnava. Za jej dlhodobú všeobecne-prospešnú službu pre obete násilia ju vlani na ministerstve vnútra vymenovali za externú expertku pre špeciálnu psychologickú činnosť (etablovanie kontaktných bodov pre obete trestných činov  vo verejnej správe). 

Za odbornú gesciu dvojročného medzinárodného projektu MUSAS II týkajúceho sa práce s detskými obeťami trestných činov dr. Ivetu Schusterovú ocenila nadnárodná organizácia Victime Support Europe v Paríži v  roku 2009. 

 

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

      

 

Cena Martina Palkoviča 2020
Cena Martina Palkoviča 2020
Cena Martina Palkoviča 2020
Cena Martina Palkoviča 2020
Cena Martina Palkoviča 2020
Cena Martina Palkoviča 2020
Cena Martina Palkoviča 2020
Cena Martina Palkoviča 2020
Cena Martina Palkoviča 2020