Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Podávanie žiadostí o ubytovanie v akad. roku 2016/2017 - vyššie ročníky

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2016/2017 študovať v 2. a 3. ročníku  Bc. štúdia, v 2. ročníku Mgr. štúdia a v 2. a 3. ročníku PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu si podať žiadosť o ubytovanie prostredníctvom predpísaného formulára č. 1.

Tlačivo formulára spolu s pokynmi pre vypĺňanie žiadosti je k dispozícii na internetovej stránke univerzity www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov - Ubytovanie – Dokumenty a formuláre. Vyplnený formulár spolu s predpísanými prílohami je potrebné odovzdať na študijnom oddelení fakulty, na ktorej študent študuje, najneskôr

do 30. apríla 2016.

Zoznamy študentov s prideleným ubytovaním budú zverejnené na internetovej stránke univerzity (www.truni.sk) do 31. 05. 2016.

Odporúčame študentom končiacich ročníkov, aby si zvážili podanie žiadosti, nakoľko ubytovanie sa prideľuje na celý akademický rok, aby v letnom semestri nedochádzalo k nedorozumeniam s ubytovateľmi pri snahe študenta o predčasné ukončenie ubytovania a aby počítali s prípadnými finančnými vyrovnaniami.

Pokyny pre podávanie žiadostí o ubytovanie študentov prvých ročníkov budú zverejnené v priebehu mája 2016.