Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Podávanie žiadostí o ubytovanie v ak. roku 2012/2013

Zdroj: 
Pedagogické oddelenie

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2012/2013 študovať v 1. ročníku Bc., Mgr. a PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu si podať žiadosť o ubytovanie prostredníctvom predpísaného formulára (č. 1A a č. 1B).

Tlačivo formulára  im bude zaslané spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium príslušnou fakultou a taktiež je k dispozícii na internetovej stránke univerzity www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov - Ubytovanie – Dokumenty a formuláre. Vyplnený formulár spolu s predpísanými prílohami je potrebné odovzdať na študijnom oddelení fakulty, na ktorú je študent prijatý, najneskôr do 31. júla 2012. Žiadosti doručené po tomto termíne sa budú riešiť až v rámci dodatočného prijímania v druhej polovici septembra 2012!!!

Zoznamy študentov s prideleným ubytovaním budú zverejnené na internetovej stránke univerzity (www.truni.sk) do 22. 8. 2012. Študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia bude oznámenie o pridelení ubytovania zaslané aj poštou.