Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznámenie o pridelení ubytovania - vyššie ročníky (1. kolo)

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2016/2017 - 1. kolo

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 19. mája 2016 pridelila miesta na ubytovanie študentom, ktorí nastupujú v akademickom roku 2016/2017 do 2. a 3. ročníka bakalárskeho a doktorandského štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia.

VŠETCI ŠTUDENTI, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE, SÚ POVINNÍ SVOJ ZÁUJEM O PRIDELENÉ UBYTOVANIE POTVRDIŤ ZASLANÍM VYPLNENEJ NÁVRATKY.

Podpísanú návratku je potrebné doručiť osobne na ubytovacie oddelenie Študentského domova Petra Pázmaňa (Rybníková 13A, Trnava) alebo doporučenou zásielkou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

najneskôr do 10. júna 2016.

Vzhľadom k obmedzenému počtu ubytovacích kapacít Vám mohlo byť pridelené i iné, ako Vami požadované ubytovacie zariadenie. Doručením podpísanej návratky súhlasíte s prideleným ubytovacím zariadením.

NEDORUČENIE PODPÍSANEJ NÁVRATKY BUDE POVAŽOVANÉ ZA ODMIETNUTIE PRIDELENÉHO UBYTOVANIA!

POUŽITÉ SKRATKY UBYTOVACÍCH  ZARIADENÍ si môžete pozrieť TU:

ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM si môžete pozrieť TU:

TLAČIVO NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU:

Komisia sa ďalej dohodla, že študenti, ktorým ubytovanie nebolo pridelené, budú posunutí na riešenie do 2. kola a ubytovanie im bude pridelené podľa zvyšných ubytovacích kapacít.

Študentom prvých ročníkov bude ubytovanie pridelené po ukončení prijímacích konaní v 2. kole ubytovávania – polovica augusta 2016.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne - základné informácie

(budú priebežne aktualizované)

________________________________________
Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
 e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk
________________________________________