Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznámenie o pridelení ubytovania - 1. roč. Bc., Mgr., PhD., dodatočne doruč. žiadosti vyššie roč. (2. kolo)

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené/nepridelené ubytovanie v akademickom roku 2016/2017 - 2. kolo

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 17. augusta 2016 pridelila/nepridelila miesta na ubytovanie študentom, ktorí nastupujú v akademickom roku 2016/2017 do 1. ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia a študentom vyšších ročníkov, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie dodatočne.   

 
VŠETCI ŠTUDENTI, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE, SÚ POVINNÍ SVOJ ZÁUJEM O PRIDELENÉ UBYTOVANIE POTVRDIŤ ZASLANÍM VYPLNENEJ NÁVRATKY.

Podpísanú návratku je potrebné doručiť osobne na ubytovacie oddelenie Študentského domova Petra Pázmaňa (Rybníková 13A, Trnava) alebo doporučenou zásielkou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 

najneskôr do 31. augusta 2016.

Nakoľko tesne pred zasadnutím komisie nám zástupcovia Ubytovne NUKLEON zrušili dohodu o ubytovaní našich študentov, počet zmluvných ubytovacích miest nám tým výrazne poklesol. Čiastočne sme sa túto stratu snažili pokryť novovytvorenými miestami v Ubytovni v Jaslovských Bohuniciach, ale aj tak sme nemohli vyhovieť všetkým záujemcom o ubytovanie.

Vzhľadom k obmedzenému počtu ubytovacích kapacít Vám mohlo byť pridelené i iné, ako Vami požadované ubytovacie zariadenie. Doručením podpísanej návratky súhlasíte s prideleným ubytovacím zariadením.

NEDORUČENIE PODPÍSANEJ NÁVRATKY BUDE POVAŽOVANÉ ZA ODMIETNUTIE PRIDELENÉHO UBYTOVANIA!

POUŽITÉ SKRATKY UBYTOVACÍCH  ZARIADENÍ si môžete pozrieť TU:

ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM1. roč. Bc.

ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM1. roč. Mgr., PhD., dodatočne doruč. vyššie ročníky

TLAČIVO NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU:

Žiadosti študentov prijatých na štúdium dodatočne budú posudzované na  zasadnutí komisie dňa 19. 9. 2016 a ubytovanie im môže byť pridelené iba na uvoľnené ubytovacie miesta.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne - základné informácie
(budú priebežne aktualizované)


Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
 e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk