Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznámenie o pridelení ubytovania

Zdroj: 
Pedagogické oddelenie

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 15. augusta 2012 pridelila miesta na ubytovanie študentom, ktorí nastupujú v akademickom roku 2012/2013 do 1. ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia a študentom vyšších ročníkov, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie dodatočne.   

Všetci študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie, sú povinní svoj záujem o pridelené ubytovanie potvrdiť zaslaním vyplnenej návratky.

Podpísanú návratku je potrebné doručiť osobne na pedagogické oddelenie rektorátu alebo doporučenou zásielkou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava  najneskôr do 31. augusta 2012.

Nedoručenie podpísanej návratky bude považované za odmietnutie prideleného ubytovania!

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (1. roč. Bc., 1. roč. Mgr., 1. roč. PhD.) si môžete pozrieť TU

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (vyššie roč. – dodatočné žiadosti) si môžete pozrieť TU

Tlačivo návratky si môžete stiahnuť TU

Študenti, ktorým ubytovanie nebolo pridelené, no i naďalej oň majú záujem, môžu svoj záujem potvrdiť elektronicky na adresu ubytovacej komisie. Ich žiadosti budú posunuté na riešenie do 3. kola a ubytovanie im bude pridelené podľa ubytovacích kapacít.

Žiadosti študentov prijatých na štúdium dodatočne budú posudzované v 3. kole na  zasadnutí komisie dňa 17. septembra 2012.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne.


Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk