Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznámenie o pridelení ubytovania

Zdroj: 
Pedagogické oddelenie

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 17. septembra 2012 pridelila miesta na ubytovanie študentom, ktorí boli na štúdium prijatí dodatočne, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie po termíne a študentom, ktorým ubytovanie nebolo pridelené v 1. a 2. kole a svoj záujem potvrdili elektronicky .    

Všetci študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie, sú povinní svoj záujem o pridelené ubytovanie potvrdiť zaslaním vyplnenej návratky.

Podpísanú návratku je potrebné doručiť osobne na pedagogické oddelenie rektorátu alebo doporučenou zásielkou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava  najneskôr do 28. septembra 2012.

Nedoručenie podpísanej návratky bude považované za odmietnutie prideleného ubytovania!

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (dodatočne prijatí a po termíne) si môžete pozrieť TU: Zoznam

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (neprijatí v 1. a 2. kole) si môžete pozrieť TU: Zoznam

Tlačivo návratky si môžete stiahnuť TU: Návratka

Žiadosti o ubytovanie doručené po 17. 9. 2012 budú riešené ubytovacou komisiou individuálne. Ubytovanie bude možné prideliť len na základe uvoľnených ubytovacích kapacít.

Na žiadosti o zmenu ubytovania bude odpovedané individuálne e-mailom.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne.


Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk