Skočiť na hlavný obsah
PR
20.09.2021

Ocenili sme študentov za šírenie dobrého mena Trnavskej univerzity

Na návrh fakúlt sa rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik rozhodol oceniť vybraných študentov za ich vynikajúce študijné výsledky a za rozvoj univerzity a šírenie jej dobrého mena. Urobil tak pri príležitosti slávnostného otvorenia nového akademického roka 2021/2022.

Žofia Drštáková: Ako odpustiť partnerovi

Medzi nimi nechýbala ani Žofia Dršťáková, študentka študijného odboru psychológia, ktorá od nového akademického roka sa dostáva do posledného magisterského ročníka.

Zaujala získaním Ceny študentov za svoj príspevok Komunikačné stratégie odpustenia v súvislosti s odpúšťaním partnerovi, záväzkom a spokojnosťou v partnerskom a manželskom vzťahu, ktorý prezentovala online na Medzinárodných študentských psychologických dňoch 2021.

Žofia aktuálne vykonáva dobrovoľnícku činnosť v občianskom združení Pomoc obetiam násilia a praxuje v ambulancii klinického psychológa.

Štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ju napĺňa a pomáha jej osobnostne rásť.

Dominik Štrbo: Skrz ťažkosti ku hviezdam

Filozofická fakulta navrhla aj ďalšieho študenta, a to Bc. Dominika Štrbu, ktorý oplýva výtvarným a literárnym talentom.

Angažuje sa spoločensky v popularizovaní dôležitých tém z oblasti tak starého, ako aj súčasného umenia a kultúry. V roku 2020 vyhral hlavnú cenu v 52. ročníku krajskej súťaže Trnavská paleta za svoj obraz "Per aspera ad astra" v skupine autorov do 25 rokov.

Dominik sa tiež zúčastnil celouniverzitnej súťaže o najlepší fejtón. Úryvok z jeho dielka bol aj publikovaný v časopise Universitas Tyrnaviensis 1-2/2021.

V neposlednom rade filozofická fakulta oceňuje, že sa angažuje v pozícii člena redakčnej rady jedného nového, kreatívne nastaveného časopisu o umení a kultúre art up.

Píše a popularizuje rôzne témy z oblasti dejín, kultúry a umenia.

Timotej Práznovský zostavuje slovník rímskeho práva

Ďalší dvaja ocenení študenti pochádzajú z právnickej fakulty. Timotej Práznovský sa stal celkovým víťazom prvého ročníka fakultnej súťaže „Nielen o práve“, ktorá sa uskutočňovala v týždňových kolách počas letného semestra. V súťaži preukázal svoju bystrosť a výnimočne široký všeobecný rozhľad nielen v dejepise, ale aj v iných spoločenských a prírodných vedách.

Počas akademického roka Timotej pôsobil na katedre rímskeho a cirkevného práva ako študentská vedecká pomocná sila. Supervízori z katedry ocenili jeho cit pre dejinné súvislosti ako aj pozitívny prístup k zadávaným úlohám, čo vyústilo do spracovania odbornej štúdie: Exkomunikácia ako najprísnejší kánonickoprávny trest alebo o tom, aký je duch kánonického trestného práva.

Svoje odborné vedomosti z právnej romanistiky preukázal aj v celoslovenskej súťaži Rímskoprávneho súdneho procesu, v ktorom spolu s tímom študentov z fakulty obsadil 2. miesto.

Timotej Práznovský je výborný študent a svojou usilovnou prácou dosahuje vynikajúce výsledky.

Aktuálne ako študentská vedecká pomocná sila pracuje na dvoch projektoch v oblasti právnej romanistiky, ktoré sa týkajú jeho vlastného výskumu – zostaveniu slovníka rímskeho práva a spracovaniu ďalšej vedeckej štúdie. Timotej zároveň prispieva k popularizácii tohto vedného odboru aj na internete.

Húževnatý a skromný Martin Pogádl 

Cena rektora Trnavskej univerzity putuje aj do rúk Martina Pogádla patriaceho medzi mimoriadne usilovných študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Už od začiatku svojho štúdia na fakulte sa aktívne zúčastňoval rôznych súťaží (2. miesto v celoslovenskom kole Simulovaného trestného procesu) či aktívne vystúpil na Študentskej vedeckej konferencii s odborným príspevkom.

Počas predchádzajúceho akademického roka Martin dlhodobo vykonával odbornú stáž na Okresnom súde Trnava, kde pod vedením supervízorov plnil rôzne úlohy od spracovania právnych analýz, prípravy súdneho spisu na rozhodnutie až po koncepty súdnych rozhodnutí. Následne Martin pokračoval v stáži na najvyššom súdnom orgáne - na správnom kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, počas ktorej ho viedli sudcovia a asistenti sudcov Najvyššieho súdu SR.

Martin Pogádl pôsobí na katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva, pričom sa podieľa na organizačnej, ako aj vedeckej stránke fungovania katedry.

Medzi úspešné projekty, ktoré zabezpečoval, patrí cyklus odborných debát s významnými osobnosťami z oblasti správneho práva Správne debaty. Zároveň pripravoval aj vedeckú konferenciu Aktuálne trendy v potravinovom práve a získal 1. miesto na Študentskej vedeckej konferencii, kde vystúpil s odborným príspevkom: Zmena právoplatného rozhodnutia podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

Martin je výbornou ukážkou húževnatého, a zároveň skromného študenta, ktorý má talent nadchnúť aj ostatných spolužiakov, uvádza vo svojom odporúčaní právnická fakulta.

Svojou tvrdou prácou a dosiahnutými výsledkami je inšpiráciou aj pre záujemcov o štúdium.

Martin bol druhý rok po sebe zvolený na funkciu prezidenta Európskeho združenia študentov práva v lokálnej skupine Trnava. 

foto: TRUNI/Barbora Likavská

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!