Skočiť na hlavný obsah
Júlia Gajdošová, Adriana Krupová
03.11.2021

Názory študentov v celoslovenskom prieskume Akademická štvrťhodinka budú doplňujúcim podkladom pri akreditačných procesoch vysokých škôl 

trnavská univerzita

Dňa 26.10.2021 Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) uskutočnila webinár pre zástupcov vysokých škôl k podrobným dátam z prieskumu názorov študentov Akademická štvrťhodinka, ktorého prvé výstupy boli verejnosti prezentované už koncom júna 2021. Agentúra na ňom predstavila aj interaktívny nástroj, ktorý prináša prehľadné grafické vyhodnotenia prieskumu vysokým školám aj širokej verejnosti.

Ako uviedol prof. Ing. Robert Redhammer, CSc., predseda výkonnej rady SAAVŠ „výsledky prieskumu budú pre pracovné skupiny podkladom pre zisťovanie, ako s nimi vysoká škola naložila, ako svoje vzdelávanie a vnútorné procesy zlepšila. Chceme, aby si vysoké školy viac všímali študentov, ich názory a potreby, aby štúdium na vysokých školách na Slovensku bolo atraktívnejšie“.

SAAVŠ poskytla vysokým školám výsledky prieskumu za ich študentov v anonymizovanej podobe, ako aj výsledky za celú vzorku (celoslovenský pohľad na všetky vysoké školy spolu). Interaktívna aplikácia umožňuje vysokým školám získať obraz o vnímaní svojej kvality z pohľadu študentov a porovnať ich s  výsledkami celej vzorky. Dáta budú k dispozícii aj pracovným skupinám SAAVŠ, ktoré budú od roku 2022 posudzovať vnútorné systémy kvality všetkých vysokých škôl na Slovensku.

trnavská univerzita (foto Barbora Likavská)

Trnavská univerzita dosiahla pozitívnejšie vnímanie ako celá vzorka

Za Trnavskú univerzitu v Trnave (TU) sa do prieskumu zapojilo celkovo 679 študentov, čo predstavuje návratnosť 14,5 %. Ako ukázali názory a vyjadrenia študentov, TU vo vybraných významných okruhoch prieskumu agentúry SAAVŠ, v porovnaní s celoslovenským vyhodnotením, dosiahla v množstve oblastí pozitívnejšie vnímanie ako celá vzorka.

Študenti TU napríklad vo vyššej miere odporúčajú študijný program svojim známym, sú zrozumiteľnejšie informovaní v úvode štúdia o študijnom programe, či o prijímacom konaní a jeho proces je podľa nich administratívne nenáročný.

Študenti TU napríklad vo vyššej miere odporúčajú študijný program svojim známym, sú zrozumiteľnejšie informovaní v úvode štúdia o študijnom programe, či o prijímacom konaní a jeho proces je podľa nich administratívne nenáročný.

Spokojnosť študentov

Študenti TU sú spokojnejší z hľadiska flexibility štúdia a študijnej záťaže, ako aj organizácie jednotlivých predmetov a ich obsahu, ktorý je v rámci študijných programov dobre prepojený. Kým index zastúpenia učiteľov s pozitívnym prístupom k študentom má celoslovenskú hodnotu 75, na Trnavskej univerzite je to 80, a študenti vnímajú výraznejšie aj pomoc od učiteľov pri napĺňaní ich potenciálu o 7% viac ako zúčastnení respondenti z celkového súboru.

Prevencia akademických podvodov

Podobne index miery prevencie akademických podvodov s hodnotou 74 na TU je vyšší ako hodnota za celú vzorku, akademická etika je teda vnímaná našimi študentmi na vysokej úrovni. Študenti TRUNI tiež kladne vnímajú podporu poskytovanú študentom a služby pre študentov, učitelia podľa študentov vo vyššej miere premietajú potreby praxe do výučby, pričom praxí a stáží sa študenti TU zúčastňujú významne viac v porovnaní s podielom súhlasiacich v celej vzorke. 

Viac doplniť chýbajúce vedomosti zo strednej školy

Z prieskumu SAAVŠ však vyplynuli aj námety na zlepšovanie a prijímanie opatrení v rámci kritických oblastí – v začiatkoch štúdia viac podporiť doplnenie chýbajúcich vedomostí zo strednej školy alebo nižšieho stupňa VŠ, ako aj pomoc pri zorientovaní sa s fungovaním školy, jej priestorov, okolia a zvyšovať tak adaptáciu novoprijatých študentov.

trnavská univerzita (foto Barbora Likavská)

Univerzita podporí študentov pri hľadaní zamestnania

Študenti TU vnímajú aj nízky počet zahraničných študentov na mobilitách, ktorí s nimi navštevujú predmety, resp. vyučujúcich zo zahraničia, či odbornú komunikáciu v anglickom/inom svetovom jazyku. Zvyšovanie objektívnosti hodnotenia, jeho zameranie na dôkladné porozumenie učiva a zohľadnenie spôsobu hodnotenia pri dištančnej výučbe by tiež mali byť viac podporené. Univerzita má priestor zvyšovať i podporu študentom pri hľadaní zamestnania, alebo pri zámere stať sa podnikateľom/živnostníkom, vďaka doterajšiemu štúdiu sa však takmer 70 percent z respondentov cíti byť pripravených na život po vysokej škole a 83 percent vníma snahu VŠ o to, aby boli v živote úspešní.

Vedenia univerzity a fakúlt budú podrobne vyhodnocovať rozsiahly dátový súbor výsledkov, analyzovať a prijímať ku kritickým zisteniam z prieskumu adekvátne opatrenia. 

Použité obrázky vo fotogalérii vyjadrujú prehľad vyhodnotení názorov študentov TU v deviatich najvýznamnejších okruhoch – začiatok štúdia, organizácia štúdia, učitelia, vlastnosti štúdia, prístup k študentským potrebám, akademická etika, pandémia, prax/stáž a život po vysokej škole za TU ako celok.

trnavská univerzita (foto Barbora Likavská)

Čo je to Akademická štvrťhodinka?

Zber dát prebiehal od 30. 4. do 31. 5. 2021. Vyplnených bolo 20 056 dotazníkov, z toho platných odpovedí bolo 19 983. Zastúpení sú študenti prvého a druhého stupňa VŠ a spojeného štúdia, denná aj externá forma a vzorka na národnej úrovni dostatočne pokrýva všetky študijné odbory.

Dotazník sa realizoval v štyroch jazykových mutáciách (slovenčina, angličtina, maďarčina, ukrajinčina) a vo verzii pre študentov so zrakovým znevýhodnením. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 1000 študentov so špecifickými potrebami a viac ako 1400 zahraničných študentov.

Čo je to SAAVŠ?

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá posudzuje kvalitu vzdelávania a najmä efektívnosť jej zabezpečovania samotnými vysokými školami. Udeľuje akreditácie vysokým školám poskytovať vzdelanie a podporuje rozvoj kvality vzdelávania.

Interaktívna aplikácia dostupná na https://prieskum.saavs.sk/vysledky/ umožňuje on-line zobraziť obraz názorov študentov jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, odborov či stupňov a foriem štúdia. Celoslovenský výsledok získaný z celej vzorky respondentov je uvádzaný pre porovnanie sivou farbou, resp. hrubou čiernou zvislou čiarou. 

PhDr. Adriana Krupová, PhD.
riaditeľka oddelenia pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality TU

Mgr. Júlia Gajdošová
analytik oddelenia analýz a stratégií v oblasti zabezpečovania kvality TU