Skočiť na hlavný obsah
Peter Varga
28.06.2023

Informácia o opakovanej voľbe kandidáta/kandidátky na funkciu rektora Trnavskej univerzity 

Vážená akademická obec Trnavskej univerzity v Trnave,

na základe vyhlásenej voľby kandidáta/kandidátky na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2023-2027 sa dňa 27. júna 2023 mala konať opakovaná voľba kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2023-2027.

Vzhľadom na to, že volebné zhromaždenie pozostávajúce z členov/členiek Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave („AS TU“) a členov/členiek Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave („SR TU“), ktorého právomocou a úlohou je voľba kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky TU, nebolo uznášaniaschopné, proces voľby sa neuskutočnil.

O ďalšom termíne neuskutočnenej opakovanej voľby vás budeme informovať po určení náhradného termínu Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave.

Peter Varga

predseda AS TU

Dovoľte mi, aby som vás informoval o počte prítomných členov/členiek AS TU a SR TU, ktorí/é sa volebného zhromaždenie zúčastnili:

 

akademický senát TU

Počet prítomných

Počet neprítomných

Pedagogická fakulta

zamestnanecká časť

 3

2

študentská časť

 1

 2

Filozofická fakulta

zamestnanecká časť

0

5

študentská časť

0

3

Právnická fakulta

zamestnanecká časť

5

0

študentská časť

2

1

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

zamestnanecká časť

0

5

študentská časť

0

3

Teologická fakulta

zamestnanecká časť

4

1

študentská časť

3

0

Nefakultná súčasť

1

0

Správna rada

6

5