Skočiť na hlavný obsah
PR | foto: TRUNI/Barbora Likavská
09.04.2024

Inaugurovali dekanku právnickej fakulty Mariannu Novotnú

marianna novotná

V pondelok 8. apríla 2024 v bratislavskom Primaciálnom paláci inaugurovali novú dekanku Právnickej fakulty Trnavskej univerzity doc. JUDr. Mariannu Novotnú, PhD., univ. prof. Do čela fakulty ju zvolilo volebné zhromaždenie 26. októbra 2023, jej funkčné obdobie trvá od 1. novembra 2023 do 31. októbra 2027.

Excelentné pracovisko, ktoré sa zameriava na študenta

Ešte počas volebného zhromaždenia predstavila doc. Marianna Novotná svoju víziu smerovania právnickej fakulty. Naďalej má dominovať prístup orientovaný na študenta a fakulta si má zachovať postavenie centra excelentného výskumu.

V rámci inštitucionálnej spolupráce docentka Marianna Novotná záverom októbra 2023 vyzdvihla už existujúcu širokú sieť spolupracujúcich inštitúcií, ktorou fakulta napĺňa svoju tretiu misiu. Pokiaľ ide o spoluprácu so zahraničím, za jednu z priorít označila podporu dlhodobých aj krátkodobých pobytov zamestnancov na zahraničných inštitúciách. Zahraničná skúsenosť má byť charakteristickým znakom profesijného života tvorivých zamestnancov na fakulte. 

marianna novotná, milos lichner

Vysoké etické štandardy

Počas inauguračného príhovoru dekanka právnickej fakulty Marianna Novotná pripomenula hodnoty, ktoré tvoria základ dosahovania akademickej excelentnosti: spravodlivosť, vysoký etický štandard, slušnosť, tolerancia, rovný prístup a korektný dialóg a spolupráca.

"Spoločne si kladieme najvyššie ciele. Posunúť hranice právnej vedy prácou založenou na princípoch poctivosti, integrity a zodpovednosti voči spoločnosti, ako aj voči sebe samým. Vychovať najlepších právnikov pre prax, ktorí sa pri strete so sociálnymi a právnymi výzvami stávajú hlasom pre tých, ktorí ho nemajú," vyhlásila nová dekanka.

Dekanka Marianna Novotná sa poďakovala akademickej obci za zverenú dôveru. Cíti sa byť súčasťou právnickej fakulty už od prvého okamihu, keď ju prijímal profesor Ján Lazar na katedru občianskeho a obchodného práva v roku 2003. Od roku 2022 pracuje na funkčnom mieste profesorky občianskeho práva.

"Mám a budem mať vždy na pamäti úctyhodnú históriu našej alma mater a právnickej fakulty, jej úspechy, prestíž, vedeckú a vzdelávaciu úroveň, vynikajúce vzťahy s domácimi partnermi a s fakultami v zahraničí, plodnú a podnetnú spoluprácu, vysokú profesionalitu, kolegialitu a vzťahy ku študentom, ktoré na fakulte neustále kultivujeme, naše ambície a ciele smerujúce k neustálemu zvyšovaniu nárokov na výsledky našej vedeckej a pedagogickej práce," povedala počas svojho slávnostného príhovoru. 

marianna novotná

Kto je Marianna Novotná? 

Rodáčka z Trnavy má dve alma mater: na Univerzite Komenského vyštudovala právo a habilitovala sa na docentku, na Trnavskej univerzite získala tituly JUDr. aj PhD. 

Nová dekanka má bohaté vedecké skúsenosti, napríklad pôsobila ako národný spravodajca za Slovenskú republiku pre "The Working Team on Rental of Movable Property," pod vedením prof. dr. juris Kare Lilleholta (pracovná skupina pôsobiaca v rámci Study Group on a European Civil Code) alebo ako národný spravodajca Académie internationale de droit comparé (výskumný tím pod vedením prof. Pabla Salvadore Coderch) pre oblasť ujmy spôsobenej katastrofickou udalosťou.

Vykonávala expertnú činnosť pre Európsky parlament, riešila alebo viedla viaceré projekty VEGA a APVV. Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie a členkou komisie pre rekodifikáciu súkromného práva na ministerstve spravodlivosti. 

Je členkou viacerých medzinárodných organizácií, napríklad Society of European Contract Law (SECOLA) so sídlom v Berlíne, Viedenského pracovného kruhu v rámci Výskumného centra pre európsky rozvoj práva a reformu súkromného práva, European Law Institute (ELI) a Českej a slovenskej spoločnosti pre deliktné právo a príbuzné obory. 

Ovláda angličtinu, nemčinu a francúzštinu.