Skočiť na hlavný obsah
PR
08.02.2024

FAQ: Časté otázky o fakulte zdravotníctva a sociálnej práce

časté otázky o fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave

Prinášame vám často kladené otázky - a odpovede - o prijímačkách a štúdiu na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Robia sa na vašu fakultu aj prijímačky?

Na bakalárske študijné programy sa realizuje prijímacie konanie formou výberového konania, tzn. študenti sú prijímaní na základe získaných bodov za dosiahnuté študijné priemery počas štúdia na strednej škole a za mimoškolské aktivity (ŠVOČ, šport, kultúra).

Na magisterské študijné programy sú prijímaní uchádzači na základe dosiahnutých výsledkov v prijímacom konaní, teda úspešnosť v písomnom teste.

Na doktorandské študijné programy sú prijímaní uchádzači na základe prijímacieho konania pozostávajúceho s písomnej aj ústnej časti.

Aké ťažké je dostať sa na vašu fakultu?

Každý uchádzač má možnosť byť prijatý na štúdium na našej fakulte po splnení podmienok na prijatie.

Ponúkate aj prípravné kurzy?

Fakulta kurzy neponúka.

fzsp truni

Ktorý študijný program je „najťažší“?

Neškatuľkovali by sme študijné programy na ľahké a ťažké. Každý študijný program je niečím špecifický, ale vzhľadom k tomu, že študijné programy, ktoré naša fakulta ponúka som prepojené s praxou pripravujú študentov do pracovného procesu pripravených nielen teoreticky ale aj prakticky.

Je možné ísť počas školy aj na prax?

Áno, praktickú výuku majú študenti vo všetkých študijných programoch, ktoré fakulta ponúka. Praktická výuka prebieha v zazmluvnených zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.

Je táto škola len pre budúce zdravotné sestry?

Fakulta ponúka vzdelanie nielen pre sestry, ale aj laborantov, verejných zdravotníckych pracovníkov a sociálnych pracovníkov.

Dá sa zapojiť aj do výskumu?

Študenti sú zapájaní do výskumu.

Otvorili ste Telemedicínske simulačné centrum. Čo sa tam robí?

Podmienkou neustáleho skvalitňovania vzdelávania v ošetrovateľstve je implementácia moderných a technicky pokročilých systémov a pomôcok, ktoré zohľadňujú pokrok v tejto oblasti. Trendom ostatnej dekády v oblasti vzdelávania vrátane lekárov a sestier je využívanie takých hardwarových a softwarových nástrojov, ktoré dokážu do veľkej miery simulovať kontakt s pacientom a rozhodovacie postupy v ich ošetrovaní a liečbe. Prevádzka  Telemedicínskeho simulačného centra umožní osvojenie si konceptu komplexného manažmentu zdravotného stavu pacienta. Umožní detailný zber dát zo simulovaného ošetrovania pacienta s rôznymi diagnózami.

Máte aj Centrum podpory a ochrany zdravia. Načo slúži?

Centrum podpory a ochrany zdravia na katedre verejného zdravotníctva slúži nielen pre výučbu, ale je to aj priestor pre vedecko-výskumnú, projektovú a publikačnú činnosť kolektívu Katedry verejného zdravotníctva (vr. doktorandov). Centrum sa venuje hodnoteniu dopadu vybraných rizikových faktorov na zdravie obyvateľstva.

Má fakulta výhodnú polohu?

Fakulta sa nachádza priamo v centre Trnavy s rýchlou dostupnosťou na vlakovú a autobusovú stanicu (15 min. pešou chôdzou). Študenti majú v blízkosti školy univerzitný vysokoškolský internát a študentskú jedáleň.

Čo robí fakulta pre študentov so špecifickými potrebami?

Študent, ktorý požiada o štatút študenta so špecifickými potrebami má poskytnuté úľavy vo výuke, pri skúškach, poskytované zdravotné pomôcky potrebné k štúdiu. Všetko je riešené individuálne v závislosti od handicapu, ktoré študent má a prostriedkami, ktoré mu môžu štúdium na vysokej škole uľahčiť, resp. stať sa dostupnejším.

Centrum podpory a ochrany zdravia Trnava