Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Fakulta zdravotníctva otvára Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu

Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiuTRNAVA (2. apríla 2020) | Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave otvára Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu, ktorý nadväzuje na doterajšie tradície, skúsenosti a odbornosti. Jeho primárnym zámerom je výskum a vzdelávanie v oblasti globálneho zdravia a epidemiológie. Inštitút združuje odborníkov z oblasti verejného zdravotníctva, epidemiológie a iných príbuzných disciplín a vytvára platformu pre implementáciu moderných epidemiologických prístupov a metód vo výskume a výuke. 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ako prvá na Slovensku začala poskytovať magisterský program v odbore verejné zdravotníctvo. Všetky katedry fakulty sa od jej vzniku kontinuálne zapájajú do medzinárodných rozvojových projektov v Afrike či Ázii. K týmto projektom neskôr pribudli medzinárodné projekty v oblasti epidemiológie, podpory a rozvoj zdravia, výskumu zdravotníckych systémov a ďalších oblastí. Inštitút teda vyrastá na tradícii, skúsenosti a odbornosti, ktorá je na fakulte budovaná od jej začiatku.

Verejné zdravotníctvo zahrńa aj epidemiológiu

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v súčasnosti uskutočňuje študijné programy aj výskum v oblasti verejného zdravotníctva pod gesciou katedry verejného zdravotníctva (KVZ). Ako odbor je verejné zdravotníctvo do veľkej miery diverzný a zahŕňa v sebe viacero pod-odborov, akými sú epidemiológia, podpora zdravia, environmentálne zdravie a ďalšie. Podobným spôsobom je diverzifikovaný aj výskum a je náročné obsiahnuť ho v úplnosti  tak, aby každej oblasti bola venovaná patričná pozornosť a dôraz. Jednou z ciest, ako takýto stav dosiahnuť, je budovanie špecializovaných teamov vedeckých pracovníkov, ktorí by sa vo svojej práci venovali špecificky niekoľkým vybraným aspektom výskumu v oblasti verejného zdravotníctva.

Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu

Katedra verejného zdravotníctva sa v súčasnosti orientuje na viacero pod-oblastí výskumu, jednou z nich je globálne zdravie a epidemiologické vyhodnocovania výskytu a príčin ochorení. Katedra má svojho zástupcu docenta Mareka Majdana v najprestížnejšom a najinovatívnejšom projekte globálneho zdravia a globálnej epidemiológie – The Global Burden of Diseases Study (GBD), ktorej ambíciou je podrobné epidemiologické mapovanie záťaže ochorení a rizikových faktorov v globálnom meradle pomocou moderných a inovatívnych metód analýzy a prezentácie. Výsledkom toho, že KVZ je účastníkom tejto iniciatívy sú do dnešného dňa desiatky vysoko citovaných publikácií v tak prestížnych časopisoch ako Lancet, JAMA, BMJ a ďalšie.

Projekt GBD vznikol a je koordinovaný v USA (University of Washington, Seattle) a na jeho základe sa aj v Európe sformovala iniciatíva European Burden of Diseases (EuBD), ktorá začala fungovať ako konzorcium expertov združených pod projekt v rámci schémy COST (Coperation in Science and Technology) Európskej únie. Doc. Majdan bol menovaný do riadiacej komisie konzorcia a projektu. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je na základe metód GBD čo najpodrobnejšie hodnotiť výskyt a záťaž ochorení v Európe a nastaviť systém vzdelávania expertov pre túto oblasť v prostredí EÚ.

Viaceré projekty globálneho zdravia

fakulta zdravotníctva trnavská univerzita v trnavePopri tejto nosnej oblasti výskumu katedry verejného zdravotníctva v súčasnosti rieši tri významné projekty, ktoré svojim rozsahom a filozofiou zapadajú do koncepcie globálneho zdravia a epidemiológie. Sú to projekty CENTER-TBI (paneurópsky projekt financovaný v rámci FP7, ktorý rieši výskyt, liečbu a dôsledky úrazov mozgu v Európe – najväčší svojho druhu v histórii); SUNI-SEA (projekt financovaný v rámci H2020 zameraný na zavádzanie smerníc pre prevenciu chronických ochorení v oblasti juhovýchodnej Ázie) a CONFIDE (projekt financovaný v rámci schémy Erasmus Plus zameraný na rozvoj vzdelávania a praxe verejného zdravotníctva v Tunisku).

Do oblasti globálneho zdravia a epidemiológie zapadajú svojim zameraním aj rozvojové projekty fakulty v Afrike. V rámci týchto projektov bolo jedným z nosných zameraní výskumu environmentálne zdravie - špecificky výskum znečistenia vnútorného prostredia a jeho vplyv na zdravie, prednostne respiračný trakt. Tento výskum bol neskôr aplikovaný aj pre rómske osady a aj všeobecnú populáciu a údaje boli spracované a publikované v rešpektovaných medzinárodných časopisoch.

Riešiteľský kolektív týchto projektov je zložený z členov katedry verejného zdravotníxtva – profesorov, docentov, odborných asistentov, ako aj výskumných pracovníkov, doktorandov a študentov magisterského štúdia, ktorí sa v pravidelných intervaloch stretávajú, riešia úlohy v rámci týchto projektov a pripravujú publikácie.

Rozsah týchto aktivít, ich úzke prepojenie a ideový súvis vytvára predpoklady aj pre formálne združenie týchto aktivít pod jedno centrum na katedre verejného zdravotnícva. Takýto krok by zefektívnil prácu týchto výskumníkov smerom do interného prostredia katedry a zároveň by smerom do externého prostredia vytvoril strešnú organizáciu, ktorá by reflektovala skúsenosti, expertízu a jasné zameranie tohoto teamu. Týmto by sa team a jeho práca mohli zviditeľniť v oblasti výskumu v globálnom zdraví a epidemiológii, ktoré sú jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetvím verejného zdravotníctva.

Informoval: doc. Marek Majdan

Foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská, Unsplash

Činnosť inštitútu môžete okrem webu sledovať aj jeho na facebookovej stránke.