Skočiť na hlavný obsah
PR
19.09.2023

Desiatka ocenených. Cenu rektora získali aktívni študenti

Desiatka ocenených. Cenu rektora získali aktívni študenti

Počas otvorenia už 32-ého akademického roka v novodobej histórii Trnavskej univerzity udelil prof. René Bílik v pondelok 18. septembra 2023 Cenu rektora Trnavskej univerzity vybraným študentom za šírenie dobrého mena alma mater. Dovoľujeme si ich predstaviť nielen akademickej obci, ale širokej verejnosti: 

Filozofická fakulta

Helena Jucková

Bc. Helena Jucková

Bc. Helena Jucková je  študentkou 2. ročníka magisterského stupňa v študijnom programe filozofia. Získala 1. miesto v katedrovom kole súťaže Študentská vedecká a odborná činnosť, ktoré sa konalo 19. 5. 2023 na katedre filozofie.

Participovala na študijnom pobyte BIP Erazmus s názvom Practical Knowledge in Philosophy: Affectivity, Skills and Knowing-How organizovanom Babes-Bolyai University Cluj v máji v Kluži (Rumunsko)

V júli sa zúčastnila na Summer school of the CEEPUS network „Philosophy and Interdisciplinarity“ organizovanou Department of Philosophy and Centre for Interdisciplinary Research, Faculty of Humanities and Social Sciences, Jossip Juraj Strossmayer University of Osijek (Chorvátsko).

Nechýbala ani na na filozofickej študentskej konferencii para/DOXA v Malom Berlíne v Trnava. Pôsobení tiež v občianskom združení Psychiatria nie je na hlavu. Našu univerzitu - a jej filozofickú fakultu - reprezentovala aj počas Noci filozofie 2022 prezentáciou vlastnej tvorby a vydaním básní v zbierke Spoetika (2023).

Viktoria Orbanova

Bc. Viktória Orbánová

Bc. Viktória Orbánová študuje 2. ročník magisterského stupňa v študijnom programe filozofia. Zúčastnila sa študijného pobytu BIP Erazmus s názvom Practical Knowledge in Philosophy: Affectivity, Skills and Knowing-How organizovanom Babes-Bolyai University Cluj v Kluži (Rumunsko). Dobré meno fakulte robila aj účasťou na Summer school of the CEEPUS network “Philosophy and Interdisciplinarity“ organizovanou Department of Philosophy and Centre for Interdisciplinary Research, Faculty of Humanities and Social Sciences, Jossip Juraj Strossmayer University of Osijek (Chorvátsko), 10. – 16. júla 2023.

Diskutovala tiež na debate „80. rokov Cudzinca – Albert Camus“ v rámci literárneho festivalu YPSALON v Malom Berlíne v Trnave, ktorú s V. Orbánovou viedol literárny vedec D. Domorák.  Participovala na organizovaní okrúhleho stola „Akú filozofiu dnes potrebujeme počuť?“ v KC Eleuzína, Banská Štiavnica. Filozofiu aplikovala na workshopoch organizovaných v rámci Youth for Equality s použitím Platónových dialógov pri témach ako napríklad Poznaj sám seba.

Pedagogická fakulta

Martina Ďuračková a Saskia Szökeová

Bc. Martina Ďuračková a Bc. Saskia Szökeová

Pedagogická fakulta navrhla na Cenu rektora  Bc. Martinu Ďuračkovú, študentku sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. Intenzívne sa venuje dobrovoľníckej činnosti a neformálnej edukácii žiakov v základných školách a neziskových organizáciách. V spolupráci so ZŠ s MŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach doučuje žiakov, ktorých rodičia sú v rozvodovom konaní a dočasne nevenujú dostatok pozornosti domácej príprave žiakov na vyučovanie. V nadväznosti na študijný program realizuje s týmito žiakmi aj sociálno-pedagogické aktivity, ktoré pomáhajú žiakom vyrovnať sa s náročnou životnou situáciou a obnoviť ich duševné zdravie.

V rámci extrakurikulárnych aktivít školy sa venuje organizácii príležitostných podujatí pre deti a žiakov v súčinnosti s organizáciami mesta Trenčianske Teplice. Popri týchto aktivitách sa v uplynulom akademickom roku individuálne venovala rozvoju interpersonálnych a intrapersonálnych kompetencií dieťaťa predškolského veku. V spolupráci so ZŠ s MŠ Vančurova v Trnave, viedla záujmový útvar Veselá veda, v rámci ktorého rozvíjala u žiakov inkluzívne povedomie a vzájomnú akceptáciu, keďže aktivít sa zúčastňovali aj žiaci so špecifickými potrebami, ktorí neboli svojimi intaktnými vrstovníkmi akceptovaní. Počas letných prázdnin pôsobila ako dobrovoľníčka v letnom tábore pre športovo nadané deti zapojené do projektu Futbal deťom

Pedagogická fakulta navrhla aj Bc. Saskiu Szökeovú, taktiež študentku sociálnou pedagogikou a vychovávateľstva. Pôsobí ako dobrovoľníčka v občianskom zdužení Návrat, s ktorým začala spolupracovať vďaka štúdiu na pedagogickej fakulte. V občianskom združení sa pravidelne venuje doučovaniu žiakov s fetal alkoholovým syndrómom v náhradnej starostlivosti a svoje doterajšie skúsenosti prezentovala na prednáške pre náhradných rodičov v Českej republike. V Návrate sa zapája aj do činnosti klubu náhradných rodín, pripravuje voľnočasové aktivity v rámci víkendových pobytov a príležitostných podujatí pre deti v náhradnej rodinnej starostlivosti.

Popri tejto činnosti pôsobila ako dobrovoľníčka v škole v prírode, ktorej účastníkmi boli žiaci s mentálnym postihnutím zo  Spojenej školy sv. Cyrila a Metoda vo Vrbovom. Tiež pôsobila ako animátorka v detskom letnom tábore, ktorý organizoval evanjelický cirkevný zbor starého mesta Bratislava a v letnom tábore úspešného celoslovenského projektu Futbal deťom.

Na katedre pedagogických štúdií sa zapojila do prezentácie pedagogickej fakulty na podujatí Učiaca sa Trnava. V uplynulom akademickom roka sa tiež zapojila do organizácie záujmového útvaru Veselá veda na ZŠ s MŠ Vančurova v Trnave. 

Alica Struková

Alica Struková

Alica Struková je študentka 3. ročníka slovenského jazyka v komunikácii nepočujúcich. Pravidelne reprezentuje našu alma mater na literárnych a odborných prehliadkach, ktoré organizuje Trnavská univerzita alebo iné inštitúcie. V predchádzajúcom akademickom roku sa zúčastnila alebo získala ocenenia na univerzitných podujatiach (Fejtón, ŠVOČ, Cena Petra Blaha) a podujatiach, ktoré organizujú iné inštitúcie (Senecké pero 2023, Poviedka 2023, Medziriadky, M. Ú. Z. A. ). Na podujatiach, ktoré organizujú nepočujúci, pracuje ako dobrovoľníčka a na vianočných trhoch umelecky tlmočila produkciu slovenskej populárnej hudby.

Právnická fakulta

Nina Kelemenová a Daniela Hrušovská

Bc. Nicole Makóová, Bc. Nina Kelemenová a Bc. Daniela Hrušovská

Právnická fakulta na Cenu rektora vybrala kolektív študentiek Bc. Nicole Makóovú, Bc. Ninu Kelemenovú a Bc. Danielu Hrušovskú, študentky druhého ročníka magisterského práva. V rámci pôsobenia v Študentskej rade Trnavskej univerzity v Trnave sa študentky spoločne podieľali napríklad na Minifestivale príležitostí, na ktorý Nicole získala grant od Európskej únie, či na 30. výročí Trnavskej univerzity. Pod vedením Nicole získala ŠR TU v roku 2022 ocenenie Študentská organizácia roka.  Daniela pôsobí ako podpredsedníčka ŠR TU. Pomohla tiež spravovaním sociálnych sieti, tvorbou grafík, prípravou podujatí a ich moderovaním ako aj vedením diskusií. Nina je pokladníčkou ŠR TU.

Pôsobenie ŠR TU, jej aktivity či projekty všetky tri študentky prezentovali na Dni otvorených dverí Právnickej fakulty v ak. roku 2022/2023 s pozitívnym ohlasom od uchádzačov o štúdium a sú vždy nápomocné aj pri ostatných fakultných podujatiach. 

Navyše Daniela a Nina sa aktívne podieľali na priebehu Dňa právnej pomoci v priestoroch Právnickej fakulty TU, venovaného bezplatnej právnej pomoci občanom Trnavy. Nicole a Nina založili začiatkom roka 2023 mládežnícke, europeistické a nestranícke občianske združenie Európsky potenciál, ktoré spája mladých ľudí a šíri povedomie o Európskej únii, jej hodnotách, princípoch a napredovaní, pričom nás svojou účasťou reprezentovali aj v Európskom parlamente v Štrasburgu v rámci European Youth Event. Nicole a Daniela sú od roku 2022 členkami Právnej komisie Študentskej rady vysokých škôl.

Teologická fakulta

Veronika Hrošová

Mgr. Veronika Hrošová

Mgr. Veronika Hrošová sa aktívne zapájala do rozvoja programu counseling v rámci jeho akreditácie, predovšetkým v rámci činnosti programovej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pre profesijne orientovaný bakalársky študijný program counseling v odbore sociálna práca ako zástupkyňa študentov študijného programu. Aktívne sa zapája do procesu rozvoja kvality vzdelávania v danom programe z pohľadu študentov a prináša nové podnety na jeho skvalitnenie. Zúčastňuje sa aktivít fakulty, zameraných na jej propagáciu a aktívne sa zapája do odborných diskusií.

Benedikt Kočamba, SVD

Benedikt Kočamba, SVD

Benedikt Kočamba, SVD je študentom 3. ročníka študijného programu základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie. Študent sa od začiatku bakalárskeho štúdia aktívne a dôsledne zapájal do akademických diskusií, ale aj akademických povinností fakulty. V rámci štúdia preukázal schopnosť kritického myslenia a tvorivosti, a to nielen v rámci aktivít na vyučovaní, vyučovacích krúžkoch a v písomnom prejave, ale tiež v rámci mimoakademických diskusií a seminárov. Odborný kritický prístup k problematike filozofie a teológie preukázal viacerými výstupmi v rámci predmetov filozofie, teológie a tiež v pastoračných aktivitách a aj v študentskej obci tak napomáha naplňovať ideály kritického teologického vzdelania.  

 

 

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.