Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ako prakticky pomôcť rodine? Dozviete sa na online konferencii

            Trnavská univerzita v Trnave v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny organizuje online konferenciu Ako prakticky pomôcť rodine, ku ktorej sa môžete bezplatne pripojiť na facebookových stránkach oboch inštitúcií už v pondelok 23. novembra o 13.00 hod.

Každá epidémia zasiahne najslabších

            Podujatie moderuje prorektor Trnavskej univerzity pre vonkajšie vzťahy profesor Miloš Lichner SJ: „Z dejín vieme, že každá epidémia zasiahla vždy tých najslabších a bezbranných, v našom kontexte ide najmä o rodinu. Som rád, že sa nám podarilo pripraviť online konferenciu, v ktorej ponúkneme vybrané praktické pohľady, ako pomôcť rodinám, a nádejam sa, že tieto pohľady budú následne vložené do praxe.“

            Po úvodnom slove MUDr. Romana Jocha z Inštitútu pre výskum práce a rodiny sa prihovorí odborník na filozofiu peňazí a kresťansko-židovskú spoluprácu Igor RintelÚstredného zväzu židovských náboženských obcí na tému Rodina versus sociálny systém. Igor Rintel prichádza s tézou, že štátni predstavitelia sú presvedčení, že náš sociálny systém chráni rodinu, ale platné nastavenie sociálneho systému v mnohých prípadoch rodinu diskriminuje a „bojuje“ proti nej  a výrazne narušuje medzigeneračnú solidaritu. Igor Rintel otvára aj inú otázku: "Súčasný ekonomický vývoj a najmä ekonomické opatrenia vytvárajú zombie ekonomiku na Slovensku, čo  pravdepodobne bude mať za následok likvidáciu 2. a 3. dôchodkového pilieru. Čo s tým?"

Práve o sociálnom systéme nadväzuje prednáška docenta Rastislava Bednárika, ktorý sa zaoberá prorodinnými sociálnymi dávkami a benefitmi. Odborník z Inštitútu pre výskum práce a rodiny analyzuje prístupy jednotlivých krajín Európskej únie k podpore rodín s deťmi a porovnáva úroveň štedrosti a nástroje na diferencovanú podporu rodín. Venuje sa rodinám, ktoré sa musia vyrovnať s nedostatočnými príjmami či nezamestnanosťou, ale aj daňovým nástrojom, ktoré môžu rodinám pomôcť. „Porovnávam využívanie možností znižovania vymeriavacieho základu dane, znižovania daní či možnosti spoločného zdanenia príjmu manželov alebo partnerov. Viaceré opatrenia možno rozpracovať aj pre podmienky Slovenska,“ upozorňuje Rastislav Bednárik.

Stratégia na podporu stabilnej rodiny

            Sociálnych otázok sa dotýka aj nová Stratégia na podporu stabilnej rodiny a jej faktory, ktorú spolu s riešiteľským kolektívom pripravil profesor Ladislav Csontos SJ. V pondelok predstaví jej hlavné tézy: „Základným princípom stratégie na pomoc stabilnej rodiny je podpora rodiny v celom jej živote od vzniku, počas trvania a rozvoja, obzvlášť v záťažových situáciách, ktoré vedú k jej rozpadu. V priebehu desiatich rokov je potrebné podstatne zvýšiť výdatnosť podpory rodín a detí zo strany štátu,“ tvrdí profesor Ladislav Csontos. Riešiteľský kolektív z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pred niekoľkými týždňami ukončil projekt APVV-15-0189  "Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí", ktorý je špecifický multidisciplinárnym a celostným prístupom k problematike stability manželstva a rodiny. Zmyslom odhalenia faktorov ovplyvňujúcich jej stabilitu bolo v duchu prevencie negatívnych javov spracovať návrh stratégie, ktorá by sledovala podporu jej stability. Stratégia má okrem popisu súčasnej situácie a identifikácie faktorov dve kapitoly, ktoré predstavujú strategické  ciele pre verejný sektor a pre cirkevný sektor. Rodina je rovnako základnou bunkou spoločnosti ako aj cirkevného spoločenstva, a preto by mali občianske štruktúry a cirkevné v tejto oblasti úzko spolupracovať.

            Záver konferencie bude patriť counsellingu, ktorý umožňuje sprevádzanie rodín v kritických situáciách. Odborníčkou na túto metódu pomoci je profesorka Mária Šmidová. Counselling sa vyučuje aj v študijnom programe sociálna práca so zameraním na rodinu práve na Trnavskej univerzite. Základom tohto študijného programu je práve counseling ako nová metóda pomoci v kritickej situácii. „Bolo by dobré, ak by v ponuke sociálnych služieb bola aj služba zameraná osobitne na zvládanie záťažovej situácie. Mala by byť dobre dostupná a profesionálna. Určite by to bol začiatok účinnej podpory rodiny s účinkom na celú spoločnosť,“ odporúča profesorka Mária Šmidová. 

Hlavnou témou jej vystúpenia na online konferencii je predstavenie rodiny a záťažové situácie, v ktorých sa dnešná rodina nachádza. Príspevok sa opiera o výstupy z výskumnej úlohy zameranej na kvalitu života rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím. Predstaví niektoré parciálne výsledy výskumu a predloží niekoľko praktických návrhov na pomoc, ktorú takéto rodiny očakávajú, vrátane counselingu.

Táto online konferencia bola organizovaná cez EventNaDialku.sk.

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!