Skočiť na hlavný obsah
doc. JUDr. Peter Varga, PhD., predseda Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
23.03.2023

Vyhlásenie opakovanej voľby kandidáta/kandidátky na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VŠ“), Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave a Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora vyhlasuje opakovanú voľbu kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2023 – 2027 na deň 27. júna 2023 o 10:00 hod. v historickej aule Pazmaneum, na Univerzitnom námestí č. 1 v Trnave.

Voľbu kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky uskutoční tajným hlasovaním volebné zhromaždenie, ktoré je zložené zo všetkých členov/členiek Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „Akademický senát“) a všetkých členov/členiek Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „Správna rada“).

Lehota na podávanie návrhov na kandidátov/kandidátky na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave sa určuje od 24.3.2023 do 22.6.2023 do 12:00 hod. 

Právo navrhovať kandidáta/kandidátku na funkciu rektora/rektorky majú členovia/členky akademickej obce univerzity a členovia/členky Správnej rady. Navrhovateľ musí v čase podania návrhu pripojiť k návrhu nasledujúce prílohy:

  1. vyhlásenie kandidáta/kandidátky, že súhlasí so svojou kandidatúrou,
  2. stručný odborný životopis kandidáta/kandidátky,
  3. návrh stratégie rozvoja univerzity,
  4. čestné vyhlásenie, že kandidát/kandidátka spĺňa zákonné predpoklady na výkon funkcie rektora/rektorky.

Návrhy sa podávajú predsedovi Akademického senátu v písomnej forme v zalepenej obálke s označením "Návrh kandidáta na rektora TU" na nasledujúcu adresu:

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

predseda Akademického senátu

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23

918 43 Trnava

Návrh musí byť doručený do podateľne do 22.6.2023 do 12:00 hodiny.

Ak návrh nebude obsahovať všetky prílohy, navrhovaný kandidát/kandidátka nebude zaradený/á do zoznamu kandidátov/kandidátok na funkciu rektora/rektorky TU.

V Trnave 23. 3. 2023

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

predseda Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.