Skip to main content

Čím je naša univerzita jedinečná?

Trnavská univerzita v Trnave sa hrdo hlási ku svojim historickým koreňom, k založeniu kardinálom Petrom Pázmaňom a k činnosti pod vedením členov Spoločnosti Ježišovej – jezuitov. Princípy vzdelávania, ktoré vyšli z ich dielne, sú dodnes základom moderného procesu vzdelávania a vedeckého bádania.

Celý kognitívny proces je zložený zo štyroch neustále sa opakujúcich činností:

Kontext

Pri vzdelávaní je dôležitý kontakt s praxou v rôznych ekonomicko-sociálnych a kultúrnych podmienkach globalizujúcej spoločnosti. Sústreďuje sa na prípravu absolventov intelektuálne kompetentných a motivovaných.

Skúsenosť 

Snaha o zabezpečenie študijného prostredia a učenia založeného na výskume. Vzdelávanie je zacielené na hodnoty a dôraz sa kladie na rovnosť všetkých študentov. Do vzdelávacieho procesu patria voľnočasové oddychové a kultúrne aktivity.

Reflexia

Neodmysliteľnou súčasťou je sloboda vyjadrenia sa, možnosť žiadať o objasnenie nepochopeného. Aby sa študent stotožnil s obsahom učiva, musí byť u neho rozvíjaná sloboda myslenia, otvorená premýšľaniu.

Akcia

Veľmi dôležitou hodnotou pre život študenta je jeho sociálna zodpovednosť nezávislá od miesta a cesty, ktoré si daný absolvent vo svojom živote zvolí, preberá však za ňu plnú zodpovednosť.

Koncept MAGIS

Historickými hlavnými prvkami jezuitského vzdelávania sú neúnavná snaha o dokonalosť zakorenená vo vďačnosti - koncept MAGIS; individuálna pozornosť študentovi pri rešpektovaní jeho jedinečnosti - CURA PERSONALIS; ochrana prírody - učenie sa rešpektu voči všetkým živým bytiam; podpora spravodlivosti; a napokon kontemplácia v akcii. Srdcom celého procesu vzdelávania je spiritualita.

Charakteristiky jezuitského vzdelávania

  • Získavanie vedomostí a zručností každého druhu
  • Holistický rozvoj tela, mysle a ducha
  • Zvyšovanie ľudských cností ako čestnosť, pokoj, radosť a odpúšťanie
  • Priestor pre praktizovanie osobnej viery a rešpekt k viere tých druhých
  • Aktívne zastávanie sa núdznych a pevný postoj v nespravodlivých situáciách
  • Kreatívne sa usilovať urobiť vždy viac a dosiahnuť vysoké méty
  • Pracovať v tímoch a vytvárať priateľstvá