Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Základom akademickej komunity je osobný kontakt a blízkosť

Milé študentky, milí študenti, vážené kolegyne vážení kolegovia,

prihováram sa k Vám v čase, ktorý je v bežnom kalendári akademických podujatí vyhradený slávnostnému otvoreniu akademického roka. Ide o jednu z akademických ceremónií, ktorou sa začína nové výučbové a tvorivé obdobie v živote vysokej školy a súčasne o akademický rituál, počas ktorého sa v slávnostnej atmosfére schádza akademická obec univerzity. Žiaľ, práve tento osobný kontakt a spoločné „zídenie sa“, nie je na prahu akademického roka 2020/2021 možné. V záujme ochrany zdravia nás všetkých musíme na tradičnú slávnosť rezignovať. Preto volím toto náhradné riešenie. Zámerne ho označujem za náhradné, pretože som pevne presvedčený, že základom akademickej komunity je osobný kontakt a osobná blízkosť a rovnako som presvedčený, že len osobné stretnutia učiteľov a študentov, spoločné diskusie medzi nimi a spoločné diskusie medzi študentmi a kolegami navzájom sú zdrojom produktívnej, tvorivej a kolegiálnej atmosféry našej alma mater. Jednoducho: chcem tým zdôrazniť, že dištančné „stretávanie sa“, dištančné vzdelávanie sa je nateraz východiskom z núdze a aj v budúcnosti má byť predovšetkým doplnkom či možnou kombináciou k tomu základnému, totiž k našej spoločnej prítomnosti v priestoroch historickej Trnavskej univerzity.

Môj príhovor ako súčasť prvých dní nového akademického cyklu sa uskutočňuje v roku, v ktorom si naša univerzita pripomína historický fakt, že pred 385 rokmi kardinál Péter Pázmáň založil v Trnave univerzitu. Sme aktuálne v procese príprav slávnostnej spomienky na našu nepochybne úctyhodnú históriu a nijako sa nerozpakujem zdôrazniť, že Trnavská univerzita v Trnave, rešpektujúc Pázmáňov zakladateľský akt, je práve vzhľadom naň a na svoje dejiny najstaršou univerzitou na Slovensku. Sme humanitne a spoločenskovedne orientovanou vysokou školou a rešpekt voči dejinám je súčasťou našej akademickej kultúry, preto nemáme žiadny dôvod redukovať históriu a zbavovať sa jej uhorského rozmeru. Tradície historickej Trnavskej univerzity sú pevnou súčasťou našich novodobých dejín a súčasťou prameňa, z ktorého sa napája naše terajšie postavenie, naše sebavedomie a naša hrdosť.

 

Akademický rok, ktorý otvárame je hneď na svojom začiatku viditeľne špecifický. Nechcem však, aby ťaživosť mimoriadnej situácie prekryla to, čo je skutočným jadrom výnimočnosti začínajúceho sa obdobia. Otvárame ním totiž aj proces, na konci ktorého sa bude rozhodovať o tom, či zostaneme výskumnou univerzitou, či dokážeme pripraviť svoje vnútorné prostredie tak, aby bolo zjavné, že sme schopní prevziať zodpovednosť za kvalitu ponúkaných študijných programov, za kvalitné personálne obsadenie našich pracovísk, za úroveň tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti našich vedecko-pedagogických a umeleckých pracovníkov, za kolegiálnu atmosféru a kolegiálny prístup k študentom a za domáce i medzinárodné renomé našej alma mater. Ide o jedno z kľúčových období v novodobých dejinách Trnavskej univerzity a zvládnuť výzvy, ktoré obsahuje, je možné len a len spoločným úsilím a vysokým pracovným nasadením.

Prizývam Vás, milé kolegyne, vážení kolegovia, učitelia, študentky a študentky k spoločnej práci a k obhajobe nielen výborného výsledku ostatnej komplexnej akreditácie, ale najmä k takej premene nášho vnútorného prostredia a našej práce v ňom, ktorá v novo koncipovanom akreditačnom mechanizme privedie Trnavskú univerzitu v Trnave do spoločenstva najlepších univerzít v tejto krajine. Som presvedčený, že o zložení skupiny kvalitných univerzít v Slovenskej republike nemá a nesmie rozhodovať ich kvantitatívne chápaná veľkosť, ale kvalita ich pedagogickej a vedeckej práce. O našu pozíciu v takejto skupine sa však musíme, a to podčiarkujem, aktívne uchádzať.

Znamená to predovšetkým prihlásenie sa k adresnej zodpovednosti za všetko to, čo budeme v najbližšom čase robiť. Myslím na zodpovednosť za kvalitu poznania a poznatkov, za etický rozmer ich využívania, bez primitívneho odpisovania a porušovania autorských práv, ktoré, pripomínam, budeme tvrdo a nekompromisne postihovať. Myslím na zodpovednosť za všetky tie práva a slobody, ktorými ako akademická inštitúcia disponujeme, za vedomie ich hraníc, za vedomie, že uplatňovanie mojich slobôd nesmie nijako zasiahnuť do slobôd, názorov či viery toho druhého. Poznanie, akademická etika a ľudská slušnosť, sloboda a zodpovednosť v slobode sú, som o tom presvedčený, jadrom, na ktorom stojí idea a duch našej univerzity. Sú teda aj jadrom predstavy, na ktorej staviame naše úsilie byť medzi najlepšími.

Milé kolegyne, milí kolegovia, študentky, študenti, dámy a páni,

dovoľte mi, aby som Vám zablahoželal k otvoreniu nového akademického roka, ktorý je pre nás rokom jubilejným a na samom jeho prahu Vám prajem pevné zdravie, božie požehnanie a vieru, že súčasnú mimoriadnu situáciu prekonáme a že sa znova budeme v plnom rozsahu možností, ktoré máme, spoločne stretávať a zhovárať.

Prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 

Príhovor rektora prof. Reného Bilíka si môžete vypočuť prípadne len vo zvukovej podobe:

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!