Skočiť na hlavný obsah
Peter Varga, predseda akademického senátu
06.06.2024

Vyhlásenie štvrtej opakovanej voľby na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave a Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora vyhlasuje štvrtú opakovanú voľbu kandidáta/kandidátky na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2024 – 2028 na deň 1. októbra 2024 o 10:00 hod. v historickej aule Pazmaneum, na Univerzitnom námestí č. 1 v Trnave.

Voľbu kandidáta/kandidátky na funkciu rektora sa uskutoční tajným hlasovaním volebné zhromaždenie, ktoré je zložené zo všetkých členov/členiek Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „Akademický senát“) a všetkých členov/členiek Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „Správna rada“).

Lehota na podávanie návrhov na kandidátov/kandidátky na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave sa určuje od 10.6.2024 do 20.9.2024 do 12:00 hod. (do tohto času je potrebné návrh doručiť).

Právo navrhovať kandidáta/kandidátku na funkciu rektora majú členovia/členky akademickej obce univerzity a členovia/členky Správnej rady. Navrhovateľ/navrhovateľka musí v čase podania návrhu pripojiť k návrhu nasledujúce prílohy:

  1. vyhlásenie kandidáta/kandidátky, že súhlasí so svojou kandidatúrou,
  2. stručný odborný životopis kandidáta/kandidátky,
  3. návrh stratégie rozvoja univerzity,
  4. čestné vyhlásenie, že kandidát/kandidátka spĺňa zákonné predpoklady na výkon funkcie rektora.

Návrhy sa podávajú predsedovi Akademického senátu v písomnej forme v zalepenej obálke s označením "Návrh kandidáta na rektora TU" na nasledujúcu adresu:

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

predseda Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23

918 43 Trnava

Návrh musí byť doručený do podateľne do 20.9.2024 do 12:00 hodiny.

Ak návrh nebude obsahovať všetky prílohy, navrhovaný kandidát/kandidátka nebude zaradený/á do zoznamu kandidátov/kandidátok na funkciu rektora TU.

V Trnave 5. 6. 2024

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

predseda Akademického senátu

Trnavskej univerzity v Trnave

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.