Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA v akad. roku 2015/2016 - všetky ročníky

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2015/2016

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 13. augusta 2015 pridelila miesta na ubytovanie študentom, ktorí nastupujú v akademickom roku 2015/2016 do 1. ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia a študentom všetkých vyšších ročníkov, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie do 31. 7. 2015.

Všetci Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie, sú povinní svoj záujem o pridelené ubytovanie potvrdiť zaslaním vyplnenej návratky!

      Podpísanú návratku je potrebné doručiť osobne na ubytovacie oddelenie Študentského domova Petra Pázmaňa na Rybníkovej 13A v Trnave alebo doporučenou zásielkou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

najneskôr do 25. augusta 2015.

Vzhľadom k obmedzenému počtu ubytovacích kapacít Vám mohlo byť pridelené i iné, ako Vami požadované ubytovacie zariadenie. Doručením podpísanej návratky súhlasíte s prideleným ubytovacím zariadením.

NEDORUČENIE PODPÍSANEJ NÁVRATKY BUDE POVAŽOVANÉ ZA ODMIETNUTIE PRIDELENÉHO UBYTOVANIA!

POSTUP pri ubytovávaní a použité skratky ubyt.  zariadení si môžete pozrieť TU:

ZOZNAM študentov s prideleným ubytovaním – všetky ročníky si môžete pozrieť TU:  

zoznam ŽENY

zoznam MUŽI

Tlačivo NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU:

Ubytovacia komisia pridelila všetkých 860 ubytovacích miest, ktoré má Trnavská univerzita k dispozícii. Po spracovaní doručených návratiek sa môžu uvoľniť nejaké ubytovacie miesta. Ich počet v jednotlivých ubytovacích zariadeniach bude oznámený tu do 4. 9. 2015. Študenti, ktorým ubytovanie nebolo pridelené, môžu svoj záujem o uvoľnené ubytovacie miesta potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu ubytovacej komisie. Do e-mailu treba uviesť: meno, priezvisko, fakultu, ročník, stupeň štúdia a o ktoré ubytovacie zariadenie máte záujem.

Tieto žiadosti budú posudzované na  zasadnutí komisiedňa 14. 9. 2015 a ubytovanie môže byť pridelené iba na uvoľnené ubytovacie miesta.

Žiadosti študentov prijatých na štúdium dodatočne budú posudzované na  zasadnutí komisie dňa 14. 9. 2015 a ubytovanie im môže byť pridelené iba na uvoľnené ubytovacie miesta.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne - základné informácie
(budú priebežne aktualizované)


Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk