Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Očakávania študentov v akademickom roku 2020/2021 sa naplnili

Anketa Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych, technických a informačných zdrojov za akademický rok 2020/2021, ktorá sa realizuje pravidelne raz ročne na konci akademického roka prostredníctvom systému MAIS, ukázala, že celkovo až 91% študentov TU úplne alebo skôr súhlasí, že sú spokojní s výberom študijného programu; celkové očakávania študentov od štúdia boli pritom skôr (36%), resp. úplne naplnené (44% ), čo spolu vyjadruje až 80 percentnú, väčšinovú spokojnosť študentov.  V tomto stanovisku sú zároveň uvedené viaceré zistenia z porovnania vyhodnotenia predmetnej ankety za aktuálny akad. rok 2020/201 s vyhodnoteniami za roky 2018/19 a 2019/ 20.

Vedenie TU ďakuje všetkým respondentom za vyplnenie ankety, ktorej cieľom bolo zistenie postoja ku kvalite výučby a materiálnych, technických a informačných zdrojov. Anketa bola adresovaná študentom vo všetkých troch stupňoch štúdia (Bc., Mgr., PhD.) v dennej aj externej forme. Poradie fakúlt z hľadiska návratnosti ankety bolo v akad. r. 2020/2021 nasledovné:

TU v tejto súvislosti sú fakulty každoročne vyzývané, aby návratnosť bola zvyšovaná. Posilňovanie zapojenia študentov do hodnotenia obsahu, štruktúry i celkovej kvality študijných programov a ich menovanie do štruktúr zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania je nielen súčasťou aktualizácií strategických dokumentov TU, ako sú Dlhodobý zámer TU 2021 – 2026, či koncepcie rozvoja, ale i významnou súčasťou nových požiadaviek na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania.

Spokojnosť s výberom študijného programu a študijným odborom

Celkovo až 91% študentov všetkých študentov TU vyjadrilo v akad. roku 2020/21, že „úplne súhlasí“ alebo „skôr súhlasí“, že sú spokojní s výberom študijného programu; čo svedčí o dobre nastavených prijímacích procesoch, informovanosti o jednotlivých študijných programoch, ako aj vhodnom odbornom obsahu a štruktúre študijných programov.

Na spokojnosť študentov s výberom programu pritom obdobie dištančnej výučby  počas COVID-19 malo vplyv len u veľmi malej skupiny približne 2-3% študentov. Dlhodobá výrazne pozitívna a stabilná spokojnosť študentov je zjavný výsledok nasledovného medziročného porovnania výsledkov ankety v skupine všetkých študentov (TU celkom):

Štúdium na TU vo svojom odbore by si pritom vybralo opätovne až 79 % percent študentov (súhrn vyjadrení „súhlasím“ a „skôr súhlasím“ všetkých študentov TU). Najvyšší súhlas so znením výroku je na PrF a PdF, pričom zároveň v následnom výroku najčastejšie pripúšťajú, že by si opätovne vybrali štúdium na TU, ale v inom odbore študenti PdF a následne FZSP. Na uvedený výsledok v tomto prípade mohol mať vplyv dištančnej výučby, pri ktorej sa u študijných odborov, ktoré si vyžadujú viac priamo realizovanej praxe, ako sú pedagogické a zdravotnícke smery ukázala nižšia spokojnosť študentov. Dištančná výučba sťažila podmienky špecifických odborov s vyšším nárokom na získavanie praktických odborných kompetencií a priamej interakcie. Takto sa nielen otvára priestor na zlepšenie podpory študentov zo strany fakúlt najmä v oblasti kariérneho a vzdelávacieho poradenstva v prvom roku ich štúdia, transparentnejšieho a efektívnejšieho zverejňovania kľúčových informácií o študijnom programu, vrátane posudkov jednotlivých zástupcov zo sektora budúceho potenciálneho zamestnávateľa, ale tiež záväzok vedenia univerzity na identifikáciu a realizáciu opatrení na zlepšovanie procesov zabezpečovania kvality pri dištančnej výučbe u tých odborov, v rámci ktorých by táto forma vzdelávania mala negatívny dosah na  dosiahnutú úroveň vzdelávacích výstupov.

TU je v súčasnosti v procese prijatia nového vnútorného predpisu týkajúceho sa zabezpečovania kvality študijných programov, ktorého cieľom bude naďalej komplexne a systematicky zlepšovať všetky procesy súvisiace s realizáciou študijných programov tak, aby výstupy a ciele vzdelávania boli splnené v tej miere, ktorú očakávajú zainteresované strany – študenti, absolventi, zamestnanci TU i zamestnávatelia vychádzajúc najmä z nových akreditačných štandardov pre študijné programy vydaných SAAVŠ.

Výber študijného programu z hľadiska reklamy a propagácie fakulty

Rozloženie študentov, ktorým výber odporúčalo okolie, oproti tým, ktorí sa rozhodovali samostatne je z hľadiska fakúlt rôznorodé, avšak prevažuje autonómny výber študijného programu, najmä pri štúdiu filozofických a teologických odborov. Z blízkeho okolia študentov TU im boli odporúčané fakulty: PrF, PdF, FZSP, čo svedčí o vnímaní ich dobrej povesti medzi verejnosťou. Z ankety vyplýva, že takmer 40% študentov úplne, alebo skôr ovplyvnilo pri výbere okolie, kým 56% študentov skôr alebo vôbec neovplyvňuje okolie pri rozhodovaní. Oddelenie pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovaní kvality porovnávalo výsledky ankety za akad. rok 2020/21 s ďalšími dvoma vyhodnoteniami a prišlo k záveru, že celkový trend výberu podľa reklamy je mierne pozitívny, propagácia sa zlepšuje, ale výsledky jednotlivých fakúlt sa líšia. O opatreniach vyplývajúcich z vyhodnotenia otázky  ankety „Štúdium som si vybral na základe dobrej reklamy a propagácie fakulty“ rozhodne vedenie fakulty.

Vnímanie primeranej miery náročnosti vysokoškolského vzdelávania

Je pozitívne, že štúdium na fakultách Trnavskej univerzity si študenti nevyberajú na základe informácií, že fakulta je ľahko zvládnuteľná, o čom svedčí vysoký nesúhlas respondentov s týmto výrokom (83% všetkých študentov TU „skôr nesúhlasí“, alebo „úplne nesúhlasí“). Zároveň anketa ukázala, že nie jednoznačne u všetkých fakúlt sa rozhodujú študenti na základe vysokých nárokov, najvyšší počet takto vnútorne nadstavených študentov si vyberá štúdium právnických odborov, naopak určitý počet študentov filozofických a pedagogických smerov s výrokom nesúhlasí. Výber štúdia podľa informácie, že fakulta je ľahko zvládnuteľná je skôr negatívnym trendom, ktorý však zatiaľ nie je významný.

Obsah a štruktúra štúdia, komunikácia s vyučujúcimi, možnosť vyjadriť sa k obsahu študijných programov

Anketa ukázala spokojnosť s rozsahom cvičení, prednášok, ako aj samostatne riešených úloh (projekty, seminárne práce), ku ktorých počtu sa aj z hľadiska medziročného porovnania študenti stavajú čoraz pozitívnejšie. Študenti prejavili v akad. roku 2020/2021 doteraz najvyššiu spokojnosť s počtom samostatne riešených úloh, ale súčasne u niektorých fakúlt odznelo v rámci časti „Iné pripomienky“  upozornenie na nadmerný počet týchto úloh počas dištančnej výučby a súčasná požiadavka študentov na dôslednejšiu individuálnu spätnú väzbu, ktorej sa im pri danom množstve niekedy nedostalo a ktorá je významným faktorom kvality dosahovania cieľov vzdelávania. Najvyššiu mieru z nespokojných študentov ankety za ak. rok 2020/201 v tejto otázke pritom tvorili študenti filozofických smerov (štvrtina z respondentov FF).

Počet samostatne riešených úloh a nadstavenie ich formy úzko súvisí s krízovou situáciou COVID-19, počas ktorej boli na študentov kladené vyššie požiadavky z hľadiska rozsahu samostatného učenia i z hľadiska následného hodnotenia výsledkov vzdelávania.  

Vedenie týmto ďakuje vyučujúcim, ktorí aj počas dištančnej výučby súvisiacej s pandémiou COVID komunikovali so študentami na vysoko efektívnej úrovni a s adekvátnou dostupnosťou, a poskytovaním spätnej väzby, o čom svedčí hodnotenie až 85% študentov súhlasným stanoviskom k výroku „Je pre mňa jednoduché skontaktovať sa s pedagogickými zamestnancami TU“. Pripomienky, ktoré sa vyskytli v súvislosti s počtom samostatných úloh bez spätnej väzby, či z hľadiska prítomnosti pedagógov v čase konzultačných hodín berie univerzita na vedomie a bude tento aspekt riešiť na úrovni fakúlt. V tomto ohľade je potrebné aj na univerzitnej úrovni v postupných kokoch prijímať také kapacitné a personálne opatrenia, ktoré umožnia študentom dostávať aj v čase dištančnej výučby adekvátnu individualizovanú odozvu na ich vzdelávací progres, nakoľko nároky na vyučujúcich v tomto ohľade sa dištančným vzdelávaním zvyšujú, čo bude v najbližšom období súčasťou ďalšieho rozvoja stratégie kvality univerzity.

Vyjadrenie sa k obsahu študijných programov

Nielen významná, ale z hľadiska nových akreditačných štandardov pre vnútorný systém nevyhnutná otázka je  možnosť vyjadriť sa k obsahu študijných programov. Je pozitívne, že 51 % všetkých študentov TU v akad. roku 2020/2021 vyjadrilo „úplný súhlas“ alebo „skôr súhlasilo“ s tvrdením, že majú možnosť vyjadriť sa k obsahu študijných programov, a trend v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi ankety je tiež pozitívny. Z pohľadu fakúlt najviac cítili možnosť vyjadrovať sa k obsahu štúdia študenti FZSP, následne PrF,  PdF a FF.  Vedenie univerzity v rámci dobudovávania vnútorného systému venuje osobitnú pozornosť aplikácií a funkčnosti nových vnútorných predpisov, ktoré v plnej miere  zabezpečia zapojenie študentov do politík, štruktúr a procesov hodnotenia a zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Podpora návratností jednotlivých ankiet realizovaných na TU je a bude jedným z hlavných cieľov pre zvyšovanie zapojenia študentov do vnútorného systému a rozvoj kultúry kvality.

Spokojnosť s informačnými technológiami, dostupnosťou študijnej literatúry a jej aktuálnosti a primeranosti, vybavovaním požiadaviek  a informovanosťou o problematike súvisiacej so štúdiom

Vzhľadom na znížený pohyb študentov v rámci budovy a zníženým využívaním ostatných informačných, materiálnych a technických kapacít počas dištančného vzdelávania z dôvodu COVID-19, sa študenti prevažne vyjadrili k otázkam dostupnosti študijnej literatúry v knižnici, ako aj otázke spokojnosti s informačnými technológiami, ubytovaním, či poskytovanou stravou hodnotením „neviem“. Je však pozitívne, že študenti v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi rokom ohodnotili lepšie primeranosť a aktuálnosť študijnej literatúry  („Úplne súhlasím“ – rast hodnotení , „skôr nesúhlasím“ – pokles hodnotení).  Pozitívny trend vyplýva aj zo skracovania času vybavovania požiadaviek a dištančná výučba tak nemala na TU negatívny vplyv na vybavovanie požiadaviek študentov. Trnavská univerzita v Trnave informovala študentov aj počas COVID-19 v miere, s ktorou študenti boli úplne alebo skôr spokojní (spolu 75,68%), pričom sa zároveň znížil počet skôr alebo úplne nespokojných študentov, čo dokumentuje správne nastavené procesy pre informovanosť študentov ako aj kvalitu komunikácie učiteľov so študentami počas dištančného vzdelávania.

Spokojnosť so štúdiom vo zvolenom odbore a splnenie očakávaní od štúdia

V priebehu 2019, 2020 a 2021 mierne (o percentuálne body) narástol počet študentov, ktorí by eventuálne volili iný študijný odbor na TU. Išlo najmä o študentov fakúlt FZSP, PdF a čiastočne aj FF. Na uvedený, zatiaľ málo výrazný efekt, mohol mať vplyv dištančnej výučby. V národných i globálnych prieskumoch sa  ukázala počas COVID-19 nižšia spokojnosť študentov s absolvovaním štúdia, resp. špecifického odboru  u tých odborov, ktoré si vyžadujú viac priamo realizovanej praxe a majú vyšší nárok na získavanie praktických odborných zručností len ťažko uskutočniteľných dištančnou formou. Z tejto skutočnosti plynie okrem potreby zlepšovať podporu študijného a kariérneho poradenstva, záväzok vedenia na identifikáciu opatrení na zlepšovanie procesov zabezpečovania kvality výučby študijným odborom, v rámci ktorých by eventuálna nutná dištančná forma vzdelávania mala negatívny dosah na  dosiahnutú úroveň vzdelávacích výstupov.

Záver

Spokojnosť študentov s poskytovaným vzdelávaním ako celkom má v následnosti rokov 2019, 2020 a 2021 pozitívny trend – sumár študentov „úplne“ a „skôr spokojných“ sa zvyšuje: 74,91% (2019) , 73,98% (2020)  a 79,78% (2021). Z pohľadu fakúlt dosiahla najlepšie hodnotenie PrF, u ktorej s výrokom úplne súhlasilo v akad. roku 2020/21 až 61% študentov a skôr súhlasilo 29% študentov, čo predstavuje 90% -nú väčšinovú spokojnosť.

Vážené študentky, vážení študenti, ešte raz ďakujeme Vám za vyplnenie ankety, ktorá priniesla  v prevažnej miere pozitívne hodnotenia dokumentujúce  pozitívne vnímanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave študentami a celkovú prevažujúcu spokojnosť študentov s mnohými parametrami kvality štúdia a materiálnych zdrojov, a to aj v zmysle širšieho časového rámca troch rokov, dokonca napriek sťaženému obdobiu od prepuknutia krízy COVID-19 v roku 2019.

Zistenia z ankety budú predmetom rokovaní štruktúr vedenia univerzity na úrovni rektorátu i fakúlt a pracovísk, tak aby sa kritické miesta podarilo opatreniami znižovať na minimum a vnútorný systém zabezpečil kvalitu výstupov vzdelávania aj pri dištančnej alebo kombinovanej forme štúdia, ktorá môže byť v najbližších rokoch nevyhnutnou súčasťou vzdelávacieho procesu.

PhDr. Adriana Krupová, PhD.

riaditeľka oddelenia analýz a stratégií v oblasti zabezpečovania kvality Trnavskej univerzity v Trnave

Mgr. Júlia Gajdošová

odborná referentka oddelenia analýz a stratégií v oblasti zabezpečovania kvality Trnavskej univerzity v Trnave

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!