Skočiť na hlavný obsah
prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.
15.06.2022

Counseling je odpoveďou na otázky tejto doby. Treba pomôcť ľuďom v záťažových situáciách

COUNSELLING

Na nový študijný program counseling sa môžete hlásiť od 16. júna 2022.

Counselling ako novovytvorený študijný program bol navrhnutý Teologickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a schválený Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo v októbri 2021. Dôvodom pre vytvorenie tohto programu bola odpoveď na otázky tejto doby, ktorá si vyžaduje nových odborníkov pripravovaných počas vzdelávania na konkrétnu pomoc ľuďom v rôznych záťažových situáciách formou sprevádzania, counsellingu. Návrh tohto profesijne orientovaného študijného programu je vyústením viacročného výskumného úsilia, ako aj praktických skúseností s kreovaním a realizovaním študijných programov v oblasti sociálnej práce orientovaných na špecifickú problematiku counsellingového sprevádzania.

O novom študijnom programe si môžete vypočuť aj reláciu Vitaj doma, rodina! z nedele 6. februára 2022. Rovnako vám ponúkame náš nový podcast s garantkou nového študijné programu prof. Máriou Šmidovou:

Čo je to counselling?

Counselling ako nedirektívna metóda pomoci je vo svete už známa desaťročia. Je mimoriadne žiadaná najmä v súčasnosti. Jej efekt bol overený za ostatné obdobie predovšetkým v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Taliansku a Rakúsku. Práve spolupráca s inštitúciami v týchto krajinách napomohla k lepšiemu poznaniu tejto metódy a získaniu know-how pre vytvorenie nového študijného programu. Príprava odborníkov pre túto zručnosť vytvorí v budúcnosti predpoklady pre rozšírenie nových služieb podpory rodín a v neposlednom rade aj k vzniku takejto profesie aj na Slovensku.

Tento nový program umožňuje rozvíjať aktívnu úlohu, autonómiu, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa. Fakulta zabezpečuje funkčné zmluvné partnerstvá so zamestnávateľmi a inštitúciami, ktoré sú potrebné na prepojenie vzdelávania s praxou. Kladie sa veľký dôraz na praktickú prípravu na výkon povolania. Takto je vytvorený celý študijný program, jeho cieľ, ako aj profil, výstupy a predpoklad zručností absolventov. Ide o profesijný študijný program, ktorého cieľom je príprava na povolanie už po ukončení prvého stupňa štúdia. Fakulta v súvislosti s týmto študijným programom ponúka študentom poradenské a ďalšie podporné služby tak, aby zodpovedali ich rozmanitým potrebám, boli predpokladom na napredovanie v štúdiu a napomáhali osobnému a kariérnemu rozvoju študentov. Veľkou prednosťou je spolupráca fakulty so zahraničnými univerzitami, ktoré ponúkajú študentom aj vyučujúcim možnosti pre vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností.  

COUNSELLING

Counselling: Príprava odborníkov

Študijný program counselling sa zameriava na prípravu odborníkov na základné sociálne poradenstvo. Je zostavený tak, aby umožňoval dosiahnuť zamestnávateľmi očakávané výstupy vzdelávania s akcentom na rozvoj praktických profesijných zručností v sociálnych službách a rozvoj profesijných zručností vyžadovaných partnerskými organizáciami programu.

Obsah, štruktúra a sekvencia povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, navrhované vzdelávacie činnosti, formy a metódy vzdelávania a podmienky na úspešné ukončenie štúdia sú zostavené tak, aby umožnili dosahovanie výstupov vzdelávania a cieľov vzdelávania deklarovaných v profile absolventa programu.

Teologická fakulta neustále monitoruje najnovšie trendy v oblasti Counsellingu nielen doma, ale aj v zahraničí. O tom svedčia aj realizované projekty KEGA, VEGA, APVV a KA107. Navrhovaný študijný program vo svojej skladbe vedomostí, zručností a kompetentností, vrátane prenositeľných spôsobilostí, korešponduje so zákonom o sociálnej práci, zákonom o sociálnych službách, ale aj so smerovaním a rozvojovými zámermi ministerstva práce, čo chápeme ako nevyhnutnú podmienku pre budúce kariérne uplatnenie absolventov a ich aktívny občiansky život.

COUNSELLING Mária Šmidová trnavská univerzita

Counselling: Bez praxe to nejde

Súčasťou programu je povinná odborná prax pri tomto profesijne orientovanom bakalárskom študijnom programe, ktorej účelom je rozvoj praktických profesijných zručností, je zabezpečená v rozsahu minimálne 30 kreditov.

Odborná prax umožňuje študentovi vykonávať dohodnutý okruh činností, ktoré boli identifikované ako kľúčové pre osvojenie si kvalifikácie a ktoré korešpondujú s profilom absolventa príslušného študijného odboru ako aj s príslušným kvalifikačným rámcom. Odborná prax je rozdelená na viacero kratších časových období takým spôsobom, že študent programu absolvuje prax v každom semestri štúdia (okrem letného semestra záverečného ročníka, kde sa vytvárajú pre študentov podmienky pre väčšiu koncentráciu na záverečnú prácu) v nadväznosti na potreby príslušného úseku študijného programu a podmienky spolupracujúcej organizácie, v ktorej sa odborná prax uskutočňuje.

Formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov sú v študijnom programe zostavené tak aby motivovali študentov prijímať aktívnu rolu v procese učenia sa a rozvoji akademickej kariéry. Integrovaním študentov do organizačnej a výskumnej práce rozvíjanej vo všetkých realizovaných projektoch katedry Náuky o rodine sa vytvárajú podmienky pre primerané zapojenie študentov študijného programu do tvorivých činností v závislosti od úrovne kvalifikačného rámca a výstupov vzdelávania.

Nechýba ani sprevádzanie študentov

Vo všetkých spomínaných študijných projektoch v rámci študijného programu sa budú uplatňovať postupy individuálneho sprevádzania študenta vo forme konzultácií zo strany učiteľov a odborníkov, pričom takto je zabezpečený rozvoj dobrého vzťahu medzi študentom a učiteľom založený na vzájomnom rešpekte a úcte. To možno kvalifikovať ako explicitné uskutočňovanie tzv. cura personalis, jedného z ústredných princípov jezuitského vzdelávania, ktorý je typický pre pedagogické pôsobenie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

Popri princípe cura personalis, Teologická fakulta Trnavskej univerzity rozvíja aj ďalší tradičný princíp jezuitského vzdelávania, magis – princíp kontinuálneho každodenného zlepšovania a približovania sa vytýčeným vzdelávacím cieľom.

Ďalším princípom jezuitského vzdelávania je holistický dôraz na rozvoj celej osobnosti. To zahŕňa smerovanie k etickej integrite každého študenta v oblasti akademickej a profesijnej, ako aj k utváraniu osobného a prosociálneho morálneho horizontu.

Za novým študijným programom je osem rokov driny

COUNSELLINGProgram sa kreoval v priebehu ôsmich rokov na základe praktickej spolupráce s organizáciami, ktoré prijímali našich študentov v rámci odborných študentských praxí. Jednou z foriem praktického overovania boli aj takzvané efektívne študentské praxe, ktoré predstavovali intenzívne organizované praktické tréningy counsellingu v reálnom prostredí. Študenti, pedagógovia a rodiny, ktoré sa nachádzali v rôznych záťažových situáciách hľadali možnosti pochopenia a hľadania pomoci formou sprevádzania, counsellingu. Výmeny skúseností i feedback zo strany klientov  napomáhal pri skvalitňovaní prípravy študentov a hľadaní nových oblastí teoretickej aj praktickej prípravy študentov. Prostredníctvom kvalitatívneho prieskumu, najmä rozhovormi a Focus Groups metódou, sa zisťovala spokojnosť klientov so službami poskytovanými v rámci Efektívnych študentských praxí. To prispelo k lepšej príprave samotného nového programu counsellingu v podmienkach Slovenska.

Tieto pozitívne skúsenosti zo strany prijímateľov služieb mali za následok vyjadrenie podpory pripravovanému programu Counselling. Ide o inštitúcie, ktoré dlhodobo spolupracovali aj na kreovaní novej profesie counselora, ktorá je opodstatnená a potrebná hlavne v zložitej situácii spôsobenej svetovou pandémiou, ktorá ohrozuje nielen fyzické, ale hlavne psychické zdravie obyvateľstva. Profesia counselora je cestou k účinnej pomoci ľuďom v rôznych záťažových situáciách.

Uplatnenie absolventa: Counsellor aktívne počúva, chráni zraniteľných a správne komunikuje

V profile absolventa programu counselling dominuje hlavne aktívne počúvať,  aplikovať riešenie problémov v sociálnej službe,  chrániť zraniteľných klientov,  delegovať činnosti, správne komunikovať, poskytovať sociálne poradenstvo, poskytovať sociálne služby v rozmanitých kultúrnych komunitách, správne posudzovať situáciu klientov, predchádzať sociálnym problémom, či prispieť k prevencii vzniku vážnych sociálnych problémov.

Vzdelávanie je zamerané vo svojej skladbe vedomostí, zručností a kompetencií na pochopenie counsellingu ako novej metódy sociálnej práce, poradenské prístupy a techniky counsellingu, sociálne poradenstvo zamerané na komunitu, schopnosť popísať náležitosti rozhovoru v sociálnom poradenstve, counsellingu zameraného napríklad na  patologické správanie v komunite, či rodine, spôsobilosť charakterizovať syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov, osvojenie si zásad etiky práce sociálneho pracovníka, vymedzenie prístupov v counsellingu, či určenie charakteristík klientov v counsellingu.

Niektoré v súčasnosti možné povolania pre uplatnenie absolventov tohto programu sú kurátor pre dospelých, kurátor pre deti a mládež, odborný pracovník v oblasti sociálnych služieb, odborný pracovník v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a v sociálnych službách, pracovník služieb ústavnej starostlivosti o deti, pracovník služieb v oblasti náhradnej starostlivosti, pracovník služieb domácej starostlivosti o mládež, pracovník služieb ústavnej starostlivosti o staršie osoby, pracovník služieb podpory pre rodinu, odborný pracovník v oblasti modelovania/nastavovania základného sociálneho poradenstva (návrh nového povolania).

Partnerské inštitúcie pre realizáciu praxe:

a) Bratislavská arcidiecézna charita, Bratislava

b) Centrum pomoci pre rodinu, Trnava

c) CLAUDIANUM n. o., Modra

d) KASPIAN, Bratislava

e) Trnavská arcidiecézna charita, Trnava

 

Partnerské vzdelávacie inštitúcie:

UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA, USA

UNIVERSITY OF SCRANTON, PENSYLVANIA, USA

PONTIFICIA UNIVERSITÁ LATERANENSE, L’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camillianum, Rím, Taliansko

SAPIENTIA College of Theology  of Religious Orders  (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola),  Budapešť, Maďarsko

ASPIC COUNSELLING & CULTURA, Sede territoriale di Padova. Verona, Taliansko                                                      

Pôvodne vyšlo 7. februára 2022, aktualizované 15. júna 2022.

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.