Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Absolvent Master of Public Health uplatní najmä manažérske a komunikačné schopnosti

Na Trnavskej univerzite môžete vyštudovať špecializačný program odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health – MPH pre zdravotnícke povolanie verejný zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant. Garantujúcim pracoviskom je Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. O tomto špecializačnom štúdiu sa zhovárame s PhDr. Kristínou Grendovou, PhD., MPH.

Master of Public Health je pre absolventov s aspoň trojročnou praxou

Pre koho je určené špecializačné štúdium odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health/MPH)?

Špecializačné štúdium Master of Public Health na našej univerzite je určené pre absolventov magisterského štúdia v odboroch verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ktorí majú prax minimálne tri roky. Vo všeobecnosti je špecializácia určená pre viac odborov, avšak inštitúcia musí poskytovať aj pregraduálne vzdelávanie v odbore, v ktorom poskytuje špecializáciu.

Je to čosi ako nadstavba či skôr doplnok štúdia? Má zmysel to absolvovať napríklad kvôli kariérnemu napredovaniu?

Špecializačné štúdium je súčasťou ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Áno, jedným z dôvodov absolvovania špecializačného štúdia je kariérne napredovanie v zmysle možnosti „povýšenia“, ale tak isto rozšírenie vedomostí a zručností, ako aj potreba sebavzdelávania, zabránenie stagnácii.

MPH štúdium

Absolvent MPH uplatní v praxi najmä manažérske a komunikačné schopnosti

Aké predmety sa učia počas špecializácie sa na MPH?

Študijný program obsahuje predmety zamerané na epidemiológiu, výskum, zdravotnú a zdravotnícku politiku, prevenciu ochorení, podporu a ochranu zdravia, manažment, riadenie a organizovanie ľudských zdrojov, tímovú prácu, ako aj komunikáciu pre potreby riadenia a etické aspekty v zdravotníctve a riadení. Kontaktná výučba v každom akademickom roku prebieha v dvoch týždňových blokoch, zväčša v septembri a vo februári pred začiatkom semestra. Priebeh každého predmetu si lektor určuje, rovnako aj čas počas dňa. Okrem kontaktnej výučby prebieha štúdium aj formou samoštúdia a zadaní.

Ako si predstaviť prácu absolventa MPH? Čo také môže robiť? Aké schopnosti a vedomosti získa svojím štúdiom a ako ich uplatní potom v praxi?

Absolvent MPH môže s novými vedomosťami a zručnosťami pokračovať vo svojej doterajšej práci, alebo mu môže absolvovanie štúdia zabezpečiť kariérny postup, nové možnosti uplatnenia sa. Nakoľko je štúdium určené pre tri zdravotnícke povolania, nedá sa jednoznačne povedať aké vedomosti absolvent získa, pretože pregraduálne štúdium v každom odbore je odlišné, na štúdium prichádza každý s inými vedomosťami a skúsenosťami. V praxi uplatniteľné sú najmä manažérske a komunikačné schopnosti, ale tiež vedomosti o hodnotení dopadov na zdravie, elektronickom zdravotníctve, podpore a ochrane zdravia, prevencii ochorení.

Aj zdravie populácie sa dá manažovať

Mnohých prekvapí termín „manažment zdravia“. Dá sa zdravie manažovať?

Súhlasím, že tento pojem je prekvapujúci, nie často používaný, ale každý si vie svoje zdravie alebo ochorenie manažovať. Pod manažovaním zdravia na úrovni jednotlivca si môžeme predstaviť kontrolu telesnej hmotnosti, krvného tlaku, pohybovej aktivity a ďalších rizikových faktorov životného štýlu. Manažovať zdravie vieme aj v populácii. Spôsoby a metódy manažovania zdravia, ale aj zdravotníckej starostlivosti sú aj jednou z hlavných tém štúdia MPH. Predmety, ktoré počas štúdia na seba nadväzujú, ponúkajú oblasti od identifikácie rizikových faktorov a potrieb, cez prípravu a manažovanie projektu až po hodnotenie efektivity intervencie. Toto špecializačné štúdium je súčasťou celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Je celoživotné vzdelávanie povinné? P

Sústavné vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie sú pojmy, ktoré sú často považované za synonymá, ale vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov to nie je totožné. Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je zabezpečované zamestnávateľom alebo príslušnou komorou. Sústavné vzdelávanie je definované zákonom ako priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie.

Ďalšie vzdelávanie je odborne a metodicky riadi Ministerstvo zdravotníctva SR. Pre zdravotníckych pracovníkov je sústavné a ďalšie vzdelávanie povinné pre výkon povolania. Celoživotné vzdelávanie je formálnym, neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa, ktoré je na rozdiel od sústavného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania zastrešené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prečo sa neprestať vzdelávať?

Jedným dôvodom je práve povinnosť zdravotníckych pracovníkov vzdelávať sa, ďalším dôvodom je veľké množstvo nových informácií, zistení, postupov a dôkazov v prevencii a terapii ochorení a porúch zdravia a v neposlednom rade je potreba a snaha osobného rastu.

Podajte si prihlášku na MPH do 15. augusta 2020.

foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!