Skip to main content
Adriana Krupová
27.09.2022

Zosúladili sme sa s novými štandardmi vzdelávania. Prípravy na akreditáciu pokračujú

trnavská univerzita, marianum trnava (autorka foto Barbora Likavská)

Trnavská univerzita v Trnave od akademického roka 2022/2023 vzdeláva v 131 študijných programoch zosúladených s novými štandardami vzdelávania. Prípravy na akreditáciu pokračujú.

     Trnavská univerzita v Trnave, podobne ako všetky vysoké školy v Slovenskej republike, prechádza v súčasnosti náročným obdobím prípravy na tzv. akreditáciu, čo podľa nových právnych noriem znamená získanie rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ) o tom, že  vnútorný systém vysokej školy je správne implementovaný, funkčný a zaručuje poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania.

Vnútorný systém  má preukázať, že vysoká škola má také vlastné mechanizmy, ktoré dokážu zabezpečiť vysokú kvalitu poskytovaných študijných programov. Vnútorný systém musí byť transparentný a otvorený zainteresovaným stranám – študentom, učiteľom, zamestnancom, zamestnávateľom, verejnému sektoru. Od vnútorného systému a jeho správnej implementácie závisí budúca existencia vysokej školy.

Trnavská univerzita v Trnave zosúladila svoj vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania so štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém a zosúladila študijné programy a odbory habilitačného konania a inauguračného konania, ktoré chce i naďalej uskutočňovať a ponúkať uchádzačom, so štandardmi SAAVŠ pre študijný program a štandardmi SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.

trnavská univerzita, marianum trnava (autorka foto Barbora Likavská)

     Nový orgán Trnavskej univerzity v Trnave, Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave  v hodnotiacej správe vnútorného systému uvádza:

„Trnavská univerzita v Trnave vytvorila, prijala a implementovala vlastný, originálny a fungujúci vnútorný systém, ktorý spĺňa náročné národné i medzinárodné požiadavky a vytvára priestor pre zlepšovanie procesov so zapojením všetkých aktérov podľa požiadaviek štandardov agentúry. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania aplikuje štandardy agentúry i európske štandardy kvality vzdelávania. Procedurálna stránka založená na princípoch modelu manažérstva kvality EFQM zabezpečuje nielen funkčnosť, ale aj vysokú pripravenosť univerzity a jej súčastí z hľadiska budúcej medzinárodnej akreditácie. Vnútorný systém univerzity sa považuje za zosúladený so štandardmi agentúry pre vnútorný systém, študijné programy a habilitačné a inauguračné konanie“.

Rektor TU prof. René Bílik dňa 4. augusta 2022 v súlade s § 37 zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania informoval SAAVŠ o zosúladení svojho vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania so štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém.

Tým bol úspešne ukončený takmer dvojročný proces aplikácie nových štandardov vysokoškolského vzdelávania v SR v prostredí našej univerzity.

Počas tohto procesu bolo zosúladených 131 študijných programov a zrušených 61 študijných programov.  Z odborov habilitačného konania a inauguračného konania bolo zosúladených 16 odborov a 2 odbory boli zrušené.

Do procesov posudzovania študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania bolo aktívne zapojených viac ako 100 odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 

Trnavská univerzita v Trnave podľa zákona o kvalite do 31. decembra 2022 požiada SAAVŠ o posúdenie súladu svojho vnútorného systému so štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém a o udelenie oprávnenia naďalej uskutočňovať príslušné odbory habilitačného konania a inauguračného konania. V súčasnosti na úrovni univerzity a jej  fakúlt aktívne pokračujú práce na podaní tejto žiadosti, súčasťou ktorej bude aj spracovaná Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému TU.

Všetky informácie o vnútornom systéme TU sú dostupné na tejto webovej stránke.

Informácie o študijných programoch TU sú dostupné v sekcii Informácie pre uchádzačov, ako aj na podstránkach o vnútornom systéme univerzity.

Informácie odboroch habilitačného konania a inauguračného konania na TU sú dostupné v sekcii Habilitácie a inaugurácie  alebo na stránkach jednotlivých fakúlt TU.