Skip to main content

René Bílik: Príhovor rektora Trnavskej univerzity v Trnave

rené bílik

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

vstupom na oficiálne webové stránky Trnavskej univerzity v Trnave ste sa stali jej návštevníkmi. Úprimne nás to teší a srdečne Vás vítame na pôde našej alma mater. Bohyňa matka, matka živiteľka – to sú významy tohto spojenia, ktoré dnes označuje predovšetkým vysokú školu a ukazuje na charakter univerzity ako spoločenstva vystavaného na princípe súdržnosti, vzájomného vnútorného dialógu a porozumenia chráneného autoritou akademickej inštitúcie. Zmysel tomuto všetkému dáva otvorenosť navonok, túžba po poznávaní a po odovzdávaní poznaného.

Aj keď všetkých päť fakúlt Trnavskej univerzity nenájdete na jednom mieste, jej sídlo je priamo v historickom centre mesta, ktoré ako prvé na území dnešného Slovenska dostalo privilégiá slobodného kráľovského mesta. Bolo to v roku 1238. V roku 1543 sa do Trnavy presťahoval arcibiskup s kapitulou a Trnava sa stala aj cirkevným a kultúrnym centrom. Spomínam tieto fragmenty z dejín mesta preto, že neoddeliteľne patria ku geniu loci – k duchu miesta, ktorého súčasťou sú nielen dnešné budovy univerzity, ale aj viaceré historické budovy tvoriace architektonické skvosty mesta. Tie sú prítomnými a hmatateľnými stopami jeho dávnej a slávnej minulosti i dávnej a slávnej minulosti Trnavskej univerzity. Centrálnu pozíciu medzi nimi zaujíma niekdajší univerzitný, dnes katedrálny chrám Jána Krstiteľa, k nemu priliehajúci komplex budov terajšieho Vojenského archívu či budova nazývaná Adalbertinum, ktorá je niekoľko krokov od chrámu a vlastní ju univerzita. Obklopení týmto všetkým máme možnosť takpovediac každodenne čerpať energiu z odkazu našej predchodkyne. Jej vznik je spojený s menom kardinála Petra Pázmáňa. Práve on ako ostrihomský arcibiskup a kardinál založil v roku 1635 Trnavskú univerzitu. Tento zakladateľský akt a z neho sa odvíjajúca história sú neoddeliteľnou súčasťou podložia, na ktorom bola Trnavská univerzita v Trnave v roku 1992 obnovená a na ktorom zakladáme aj dnes identitu nášho univerzitného spoločenstva.

Trnavská univerzita v Trnave je humanitne a spoločenskovedne orientovanou univerzitou a prevládajúci tón politicky motivovanej spoločenskej diskusie o vzdelaní by mohol spochybňovať praktický zmysel takejto vzdelávacej inštitúcie. Našich päť fakúlt však pripravuje absolventov pre uplatnenie, ktorého základnou charakteristikou je predovšetkým pomoc druhým a príprava na kvalitné a hodnotovo naplnené prežívanie života. Úspešnosť našich absolventov – ošetrovateliek a ošetrovateľov, sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov, učiteliek a učiteľov materských, základných a stredných škôl, teológov a kňazov vykonávajúcich každodennú pastoračnú prácu, psychológov, archeológov, právnikov – ich žiadanosť na pracovnom trhu, radikálne spochybňujú tvrdenia o neužitočnosti humanitného vzdelania a potvrdzujú správnosť nášho úsilia. Usporadujúcim rámcom pre toto všetko je prirodzená zvedavosť poháňajúca náš vedecký výskum, ktorý je základom pre ponuku našich študijných programov a hodnotovým jadrom je elementárna zodpovednosť za privilégium akademických slobôd, základná ľudská a akademická slušnosť a tolerancia. Naše doterajšie výsledky nás radia medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku, máme status výskumnej univerzity a bohatú partnerskú spoluprácu s domácimi i zahraničnými vzdelávacími i vedeckovýskumnými pracoviskami.

Milí priatelia, vitajte ešte raz na našej pôde, prajem Vám i nám veľa úspechov, tvorivej zvedavosti a teším sa na našu vzájomnú spoluprácu.  

Prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor (2019-2023)

rené bílik