Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Legislatíva a základné normy TU

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2017 o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave PDF
Kritériá na pridelenie ubytovania študentov Trnavskej univerzity v Trnave v akademickom roku 2017/2018
PDF
 
Výška školného na akademický rok 2017/2018 PDF
(Vyhláška rektora TU č. 9/2016)
 
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2016 o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave PDF
Kritériá na pridelenie ubytovania študentov Trnavskej univerzity v Trnave v akademickom roku 2016/2017
PDF
 
Výška školného na akademický rok 2016/2017 PDF
(Vyhláška rektora TU č. 9/2015)
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora TU č. 9/2015 PDF
 
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2015 o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave PDF

Kritériá na pridelenie ubytovania študentom Trnavskej univerzity v Trnave v akademickom roku 2015/2016 PDF

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia Trnavskej univerzity v Trnave
-
Študentský domov Petra Pázmaňa PDF
Dodatok č. 1 k Vyhláške rektora TU č. 13/2014 PDF

Výška školného na akademický rok 2015/2016 PDF
(Vyhláška rektora TU č. 13/2014)

Výška školného na akademický rok 2014/2015 PDF
( Vyhláška rektora TU č. 18/2013)

Štatút štipendijného fondu
(Vyhláška rektora TU č.8/2013)  PDF
 
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.614/2002 o kreditovom systéme štúdia  PDF
 
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2014 o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave PDF
DODATOK č. 1 k Vyhláške rektora č. 3/2014 PDF

Kritériá na ubytovanie študentov Trnavskej univerzity v Trnave v akademickom roku 2014/2015 PDF

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2013 o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave  PDF
 
Kritériá na ubytovanie študentov Trnavskej univerzity v Trnave v akademickom roku 2013/2014  PDF
Štatút Trnavskej univerzity v Trnave   PDF

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave  PDF 

Academic Regulations of Trnava university in Trnava  PDF

Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave z 27. júna 2013 PDF

Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave z 12. februára 2009 PDF
Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku  Trnavskej univerzity v Trnave z 12. februára 2009 PDF

Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov PDF

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov PDF

Zásady výberového konania na Trnavskej univerzite v Trnave.  PDF

Smernica rektora č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebamiPDF
Príloha č. 1 k smernici č. 17_2013 PDF
Príloha č. 2 k smernici č. 17_2013 PDF
Výška školného na akademický rok 2013/2014 PDF
(Vyhláška rektora TU č. 12/2012)

Výška školného na akademický rok 2012/2013 PDF
(Vyhláška rektora TU č.21/2011)
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora TU č.21/2011 PDF


Zmluva o poskytnutí štipendia    PDF  DOC

Štatút štipendijného fondu PDF
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora č.8/2009 PDF

Výška školného na akademický rok 2011/2012 PDF
(Vyhláška rektora TU č.23/2010)

    (Dodatok č.1 k vyhláške TU č.23/2010) PDF
    (Dodatok č.2 k vyhláške TU č.23/2010) PDF

Kritériá na ubytovanie študentov Trnavskej univerzity v Trnave v akademickom roku 2011/2012 PDF

Vyhláška rektora TU č. 2/2011 PDF

 

Výška školného na akademický rok 2010/2011  PDF
(Vyhláška rektora TU č.7/2009)

    Dodatok č.1 k Vyhláške rektora č.7/2009 PDF
    Dodatok č.2 k Vyhláške rektora č.7/2009 PDF
    Dodatok č.3 k Vyhláške rektora č.7/2009  PDF

Výška školného na akademický rok 2009/2010 - PDF
(Vyhláška rektora TU č.10/2008)

 

Európska charta výskumných pracovníkov a kódex správania

Informácia o Odporúčaní Komisie o Európskej charte výskumných pracovníkov a Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov a o odbornom seminári.    PDF

ODPORÚČANIE KOMISIE z 11. marca 2005 týkajúce sa Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.  PDF

Vyhlásenia o záväzku rektorov slovenských vysokých škôl o prijatí princípov Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.   PDF

Závery a odporúčania.   PPT

Na stránkach - Slovenskej rektorskej konferencie.  odkaz