Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Základné informácie

V novembri 2013 Európsky parlament schválil  nový program  EU Erasmus+, ktorý zahŕňa oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento sedemročný program nahradil doposiaľ fungujúci program celoživotného vzdelávania, ktorého súčasťou bol aj program ERASMUS. Nový program ERASMUS+ je  zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Univerzity, ktoré sa chceli zapojiť do nového programu, podávali v priebehu roka 2013 žiadosť o udelenie ERASMUS+ univerzitnej charty. Trnavská univerzita úspešne obstála v hodnotení EU a v decembri získala Erasmus+ univerzitnú chartu, ktorá jej zabezpečuje od roku 2014  účasť na programe ERASMUS+. Nový program umožňuje  vysielať študentov  Trnavskej univerzity aj na stáž v zahraničí.

V roku 2017 oslávil program Erasmus 30 rokov svojej existencie, ktorý na našej univerzite patrí medzi najobľúbenejší a najčastejšie využívaný program pre mobility do zahraničia.

Erasmus+