Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

UTV na TU v Trnave

Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.
Ján Amos Komenský

Univerzita tretieho veku pri Trnavskej univerzite v Trnave

Univerzita tretieho veku pri Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej len „UTV pri TU“) predstavuje jednu z možností ako prežiť poproduktívny vek plnohodnotným spôsobom. Na vysokoškolskej úrovni sprístupňuje poznatky z vedeckých disciplín, ktoré študujúci využívajú pre svoj osobný rozvoj a súčasne i v prospech spoločnosti. Ponúka občanom tretieho veku možnosti, aby uspokojili túžbu po doplnení svojich vedomostí z rôznych vedných odborov, kvalitné využitie voľného času, pozitívne sociálne zaradenie, udržiavanie duševnej a fyzickej rovnováhy, čo prispieva k navráteniu pocitu plne prežívaného života.

Kontakt:
Mgr. Monika Mészárosová - referent pre UTV
kancelária Centra ďalšieho vzdelávania TU
miestnosť č. 108
Hornopotočná 23
918 43 Trnava,
tel.: 033 / 59 39 316
monika.meszarosova@truni.sk


Mapa
Prihláška


Programy otvárané v akademickom roku 2017/2018
Informácie pre uchádzačov o štúdium
Cenník


Cyklus prednášok 2018
Prihláška


Informácie pre študentov - rozvrh
Fotogaléria
Aktivity študentov
Hodnotenia študijných programov poslucháčmi UTV
Z histórie UTV vo svete, na Slovensku a UTV pri TU v Trnave

Médiá o nás

Tlačová správa TASR
Mestská televízia Trnava
Rozhovor pre radio Regina 18.8.2015