Skip to main content
PR | foto: TRUNI/Barbora Likavská
23.05.2023

Slovenka roka 2023 v kategórii vzdelávanie: Keď vidím mladých, nebojím sa o našu budúcnosť

viera peterková

V ankete Slovenka roka je v kategórii vzdelávanie nominovaná aj doc. Ing. Viera Peterková, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Príprave učiteľov sa venuje už viac ako 22 rokov. Je spolugarantkou študijných programov zameraných na učiteľstvo biológie a teóriu biologického vzdelávania. Jej životným krédom sú otvorenosť, úcta, pokora, tolerancia a zodpovednosť. Čerstvo sa stala predsedníčkou Klubu dekanov vysokých škôl SR.

(Aktualizované 25. júna 2023: Pani dekanka napokon uspela a získala Slovenku roka 2023 v kategórii vzdelávanie. Gratulujeme!)

Z našich študentov chcem vychovať odborne fundovaných učiteľov

Čo pre vás znamená nominácia na Slovenku roka 2023?

V prvom rade pre mňa znamená prekvapenie. Pravdaže si však túto nomináciu veľmi vážim a považujem ju za dobrú príležitosť na zviditeľnenie našej inštitúcie a práce, ktorú v oblasti vzdelávania, keďže som nominovaná v tejto kategórii, robíme.

Anketa Slovenka roka chce zviditeľňovať ženy podieľajúce sa na raste krajiny. V čom ste k tomuto „rastu“ prispela vy?

Neviem, či som prispela k rastu krajiny. Snažím sa normálne, poctivo pracovať. Svojou prácou chcem pozitívne ovplyvňovať druhých, prenášať na nich moje poznatky a skúsenosti a tým, najmä z našich študentov, vychovávať dobrých a odborne fundovaných učiteľov.

Spoločensky sa mi podarilo ovplyvniť niekoľko legislatívnych procesov, do ktorých som sa aktívne zapájala, najviditeľnejšie asi novelu zákona o vysokých školách.

Mimochodom, ako ďalej „rásť“? Niektoré spoločenské či ekonomické trendy hovoria skôr o stagnácii, ak nie úpadku našej krajiny.

Nemyslím si, že by naša krajina bola v úpadku. Ja som optimista a keďže pracujem s mladými ľuďmi a vidím ich ambície, entuziazmus, nasadenie a hrdosť na svoju krajinu, nebojím sa o našu budúcnosť. Pravdaže, politická a ekonomická situácia je zložitá a aj preto niektorí ľudia opúšťajú našu krajinu. Mnohí sa však aj vracajú, plní skúseností a ochoty pomôcť. Rásť sa dá predovšetkým, keď ste ochotní počúvať a spolupracovať, nielen presadzovať svoj názor a poučovať druhých.

viera peterková

Ak sa stanem Slovenkou roka, ostanem sama sebou

Ako každá anketa, aj Slovenka roka je postavená na názore ľudí. Prečo by práve vám mali posielať svoje sms hlasy?

Na túto otázku je mi ťažko odpovedať. Nemám v povahe a ani vo zvyku prezentovať samu seba a už vôbec nie, hľadať nejaké superlatívy, prečo by ľudia mali hlasovať práve za mňa. Skôr ma prekvapuje a teší veľmi široká podpora, uznanie a pozitívne ohlasy, ktoré získavam, odkedy bola zverejnená moja nominácia v tejto ankete. Takže hlasujúci asi našli dôvody, pre ktoré hlasujú práve za mňa (úsmev).

Ak sa stanete Slovenkou roka, ako sa zmení váš život?

Ak by som sa stala Slovenkou roka, môj život by sa zásadne nezmenil, zostala by som sama sebou. Bola by to pre mňa, samozrejme, veľká česť a bola by som vďačná všetkým hlasujúcim (už teraz som, bez ohľadu na výsledok). A určite by to znamenalo aj ocenenie našej fakulty, keďže moji spolupracovníci ovplyvňujú moju prácu, aj moje hodnotenie ako dekana fakulty, ktorú reprezentujem. Ale veľké zmeny v mojom živote by som preto neočakávala. Možno by som využila štipendium na manažérske vzdelávanie, ktoré je jedným z cien pre víťazky.

Ste dekankou jednej z najlepších pedagogických fakúlt na Slovensku. Ako fakulta získala takúto reputáciu?

Je to vďaka tomu, že sme dokázali vytvoriť komunitu ľudí, ktorým záleží na výsledku ich práce. Máme to šťastie, ale pravdaže aj hodnotiace a podporné mechanizmy riadenia, ktoré našim pracovníkom jednak umožňujú, ale aj oceňujú ich dobrý výkon a tak udržiavajú ich vysokú lojalitu voči našej fakulte. Neodmysliteľnou súčasťou nášho úspechu je aj hodnotenie našich študentov a absolventov v praxi, ktorí nám robia dobré meno a pomocou, ktorého sa o nás šíria dobré zvesti. Preto sa bežne stáva, že u nás študujú súrodenci alebo iní rodinní príslušníci našich absolventov.

Na pedagogickej fakulte vzdelávate budúcich učiteľov. Na akých základoch staviate toto vzdelávanie? 

V ich vzdelávaní uplatňujeme najnovšie trendy. Snažíme sa reflektovať všetky potreby a zmeny v spoločnosti, zameriavame sa na inklúziu, digitalizáciu, školskú politiku, ale aj prácu s rodičmi. Veľkú pozornosť venujeme aj pedagogickej praxi. Mnohí moji kolegovia sa podieľajú na reformných procesoch v školstve, tvorbe kurikulárnych dokumentov, ale aj učebníc pre regionálne školstvo a poznatky z tejto práce prenášajú do vzdelávania našich študentov, budúcich učiteľov.

viera peterková

Spoločensky preferujeme vzdelanie zo zahraničia. Bez ohľadu na kvalitu

Určite potrebujeme vzdelaných mladých ľudí, ale občas sa zdá, že kvalitné vzdelanie nie je v súčasnej spoločnosti prioritou. Váš názor?

Je to už až také groteskné, ako každá vláda má ako jednu z hlavných priorít školstvo a potom, na konci funkčného obdobia, len ťažko hľadáme, čím túto prioritu naplnila. Tragédiou je aj veľký počet ministrov školstva (24) za krátku tridsaťročnú existenciu našej krajiny. Pri takejto frekvencii výmen sa ťažko realizujú systémové riešenia. Problémom je najmä podfinancovanie školstva a zlý obraz, ktorý si sami o našom školstve vytvárame. A to už nehovorím o administratívnej záťaži a množstve rozličných hodnotení, ktorými sú školy, na všetkých úrovniach, mnohokrát zahlcované a potom pomaly ani nemajú čas a priestor na kvalitné vzdelávanie.  Čiže áno, spoločensky cítime, že vzdelávanie by malo mať významné postavenie a mali by sme sa mu adekvátne venovať, ale reálne v spoločnosti preferujeme akékoľvek vzdelanie v zahraničí bez ohľadu na jeho kvalitu.

Je vzdelanie cesta k lepšej budúcnosti, akokoľvek pateticky to znie? A k budúcnosti, ktorá nemusí byť len „moja“, ale aj spoločná, pre druhých?

Mnohé výroky o potrebe vzdelávania pre budúcnosť vyznievajú pateticky a frázovite, ale fakt je ten, že bez vzdelanej spoločnosti sa jednoducho nemôžeme rozvíjať. Čelíme totiž veľkým spoločenským zmenám, ktoré vytvárajú potrebu aktívnej reflexie. Bez vzdelania napríklad nebudeme schopní správne využívať  umelú inteligenciu, ľahko podľahneme dezinformáciám a ťažko sa zorientujeme v rýchlo sa meniacej dobe.

Práca dekanky okrem pedagogických a vedeckých aktivít obsahuje aj veľa administratívy a ekonomických i personálnych rozhodnutí. Ako riešite také každodenné problémy?

Niekedy je to naozaj zložité, keď strážite efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami a chcete mať zdroje na to, aby ste ocenili aktívnych spolupracovníkov, musíte čeliť situáciám, v ktorých, aj napriek osobnej sympatii, musíte rozmýšľať ekonomicky a rozlúčiť sa s niektorými kolegami. To býva veľmi náročné. Rovnako je náročné spravodlivo rozhodovať pri riešení sporov, resp. pri naprávaní naštrbených medziľudských vzťahov. Vtedy sa vždy snažím sa odosobniť, vžiť sa do kože všetkých zúčastnených, a nájsť nejaký kompromis. Niektoré situácie a problémy sa však riešia veľmi ťažko.

viera peterková

Chcem prispieť k ochrane prírody

Vyštudovali ste ochranu a tvorbu životného prostredia. Čím si vás získal tento odbor?

Mojou špecializáciou na vysokej škole bola ochrana a tvorba životného prostredia, je to staršie označenie pre environmentalistiku. Boli sme prvým ročníkom, ktorý dostal možnosť venovať sa tejto špecializácii. Tento odbor ma oslovil najmä preto, že som sa vždy aktívne zaujímala o veci verejné. Napriek tomu, že v období mojich vysokoškolských štúdií táto téma ešte nebola taká populárna a mediálne atraktívna, vybrala som si ju, lebo som verila, že budem môžem prispieť k ochrane prírody. Už v mojej diplomovej práci som upozorňovala na znečistenie vodárenských zdrojov a neskôr v dizertačnej práci som zisťovala ako môžu rôzne typy hospodárenia na pôde ovplyvňovať populácie bystrušiek.

Ste odborníčkou na environmentálnu výchovu a zoológiu, tiež sa venujete teórii biologického vzdelávania. Čo vás baví najviac skúmať?

Moje výskumné aktivity smerujú práve k skúmaniu rôznych typov záťaží v životnom prostredí, ktoré posudzujem prostredníctvom výskytu a diverzity rozličných spoločenstiev bezstavovcov. Zaujíma ma aj, ako najnovšie poznatky z oblasti ekológie a environmentalistiky ovplyvňujú ľudí, či a ako vieme ovplyvniť ich postoj a správanie v tejto oblasti. Som členkou občianskeho združenia Zóny bez pesticídov, prostredníctvom ktorého sa snažíme eliminovať využívanie pesticídov vo všetkých ľudských činnostiach. Veľmi ma baví výskumná práca, či už v teréne, ale aj posudzovanie a ovplyvňovanie vedomostí, postojov a správania ľudí. Vždy je úžasné, keď sa vám podarí potvrdiť stanovená hypotéza alebo získate unikátny výsledok. 

Keďže je vám blízka zoológia, nedá sa nespýtať: ktoré zviera máte najradšej? Je na to aj nejaký dôvod?

Mám rada všetky zvieratá. Vždy sa snažím, a to nielen našich študentov, presvedčiť o ich úlohe v ekosystéme. A keďže učím bezstavovce, niekedy je ťažké, najmä v lete, obhajovať postavenie napríklad takých komárov (úsmev). Keďže však máme vlastné domáce zvieratko, ktoré je súčasťou našej rodiny, je zrejmé, že mojim najväčším obľúbencom je on, náš kocúr Bonifác.

viera peterková, slovenka roka 2023

Je pre vašu prácu výskumníčky a biologičky dôležitý aj experiment?

Je to neoddeliteľná súčasť výskumníckej práce. Aj teraz napríklad v spolupráci s Chemickotechnologickou fakultou STU overujeme vplyvy nových kryštalických látok na roztoče.

Dá sa experimentovať aj so vzdelávaním?

To je trošku záludná otázka, V žiadnej oblasti sa nemá experimentovať bez toho, aby ste boli zorientovaní v danej oblasti. Každý experiment musí mať teoretické východiská, aby sa správne vedeli stanoviť cieľ, metóda a spôsob riešenia a tým predpokladať určitý výsledok. Za splnenia týchto predpokladov sa aj v oblasti vzdelávania môžu overovať nové prístupy, metodiky a koncepcie.

Momentálne beží čas prihlášok na univerzity. Obligátna otázka: odporúčate stredoškolákom vybrať si Trnavskú univerzitu?

Určite odporúčam Trnavskú univerzitu ako alma mater pre všetkých tohtoročných uchádzačov, ktorí chcú využiť naše rodinné prostredie, ľudský prístup a otvorenú atmosféru na získanie kvalitného vzdelania poskytovaného vysoko odborne erudovanými, ale aj ochotnými a ľudskými pedagógmi. V televízii vysielali reláciu „Spýtaj sa vašich“. Ja ešte nerozhodnutým uchádzačom odporúčam, aby sa  spýtali sa „našich“, súčasných študentov, ale aj absolventov a keďže poznám výsledky našich hodnotení v tejto oblasti, verím, že oni najlepšie zdôvodnia, prečo si vybrať práve TRUNI.