Skip to main content

Prezidentka v marci menovala nových profesorov, medzi nimi aj z TRUNI

Vo štvrtok 23. marca 2023 prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala nových vysokoškolských profesorov. Je medzi nimi vedúca katedry občianskeho a obchodného práva Monika Jurčová, odborníčka na teóriu a dejiny štátu a práva Miriam Laclacvíková a vedúci katedry psychológie Marián Špajdel z Trnavskej univerzity.

Monika Jurčová

Kto je prof. JUDr. Monika Jurčová, PhD. ?

Profesorka Monika Jurčová pôsobí na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ako vedúca katedry občianskeho a obchodného práva. Má za sebou množstvo úspešných projektov aj na medzinárodnej úrovni. Bola ocenená za účasť na riešení 7. rámcového programu EÚ pre vedu a výskum.

Je členkou Vedeckej rady PF TU v Trnave od 18.9.2008, členkou rekodifikačnej komisie pre prípravu Občianskeho zákonníka, od roku 2007, členkou Slovenskej advokátskej komory od roku 2005 až doteraz, členkou Študijnej skupiny pre Európsky občiansky zákonník (Study Group for European Civil Code(ECC), od roku 2006 a členkou medzinárodnej spoločnosti advokátov pre cestovný ruch a cestovania.

Je spoluautorkou viacerých kníh: Spotrebiteľské právo, Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného, Európske súkromné právo, Zastúpenie v súkromnom práve a Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve.

miriam laclavíková

Kto je prof. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD.?

Profesorka Miriam Laclavíková pôsobí ako pedagogička na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave viac ako 22 rokov. Vedie tam semináre a prednášky z predmetov dejiny práva na území Slovenska, pramene práva na území Slovenska v historickom priereze, metodológia vedeckej (záverečnej) práce, metodologické praktikum z dejín štátu a práva, metodológia historickoprávneho výskumu.

Vlani v marci prevzala z rúk rektora TRUNI Cenu Martina Palkoviča. V rozhovore pre truni.sk sa vyjadrila o svojom povolaní vysokoškolskej pedagogičky: "Otázku, prečo som odišla z právnej praxe na univerzitu, mi viackrát položili aj moji študenti. A paradoxne oni sami sú tou odpoveďou. Inšpirácia v podobe nových pohľadov a nového života, možnosť kreatívne realizovať svoje poslanie, otvorenosť fakultného prostredia, hľadanie odpovedí na zložité otázky, hlboký etický základ noriem a jeho objavovanie ... Toto všetko a ešte omnoho viac mi dali a dávajú moji bývalí a súčasní študenti. Ich snaha vnímať svet „novými očami“ a chuť objavovať nepoznané je pre mňa inšpiráciou, realizáciou môjho pôsobenia a životnou cestou."

Pôsobí aj ako členka akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave a pôsobila a pôsobí ako predsedníčka akademického senátu právnickej fakulty.

marián špajdel

Kto je prof. PhDr. Marián Špajdel, PhD.?

Zameriava sa na psychológiu, kognitívnu neurovedu a štatistiku. Je autorom troch vedeckých monografií, jednej umeleckej monografie, jednej vysokoškolskej učebnice a vyše 60-tich vedeckých štúdií publikovaných na Slovensku a v zahraničí.

Špecializuje sa na výskum kognitívnych funkcií vo vzťahu k funkčnej asymetrii mozgu, na výskum spracúvania zrakových a sluchových informácií rozličného charakteru, pozornostných procesov a vplyv emócií na kogníciu. Na Trnavskej univerzite pôsobí od roku 2006. Popritom desať rokov pôsobil ako výskumný pracovník v Laboratóriu kognitívnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV.

Vytvoril pôvodný neverbálny variant dichotickej stimulácie (Špajdel, Jariabková, 2008), ktorý sa používa pri výskume a diagnostike hemisférickej asymetrie, percepčných, pamäťových a pozornostných procesov. Metodika dokáže odhaliť prítomnosť dysfunkcie dokonca aj pri absencii štrukturálnej lézie mozgu. Využíva sa v psychologickej praxi na Slovensku i v Čechách. 

foto: facebook Filozofickej fakulty TU

Pôvodne vyšlo 24.3.2023, aktualizované 25.3.2023.