Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

FAQ o štúdiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity: Všetko, čo ste potrebovali vedieť

Na našej alma mater práve prebieha Týždeň otvorených dverí, ktorého máte možnosť aktívne sa zúčastniť do piatka 12. februára 2021. Prinášame Vám prehľad najčastejších otázok (a odpovedí) o štúdiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Kde môžem nájsť bližšie informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na FF TU?

Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní nájdete na webovej stránke našej fakulty: http://ff.truni.sk/prijimacie-konanie

Ako môžem podať prihlášku?

Prihlášku môžete podať elektronicky alebo poštou. Aj v prípade elektronickej prihlášky však požadujeme prihlášku zaslať aj poštou - podpísanú, so zaškrtnutým súhlasom so spracovaním osobných údajov a spolu s povinnými prílohami.

Aké sú požiadavky prijatia na bakalárske štúdium?

Základnou podmienkou pre bakalárske štúdium je ukončené stredoškolské vzdelanie. Z tohto dôvodu všetci uchádzači o bakalárske štúdium dokladujú ukončenie strednej školy overenou kópiu maturitného vysvedčenia.

Ďalšou požiadavkou prijímacieho konania je doloženie informácie o stredoškolskom prospechu za všetky roky stredoškolského štúdia. Prospech Vám môže potvrdiť stredná škola - priamo v prihláške, alebo môžete k prihláške doložiť notárom/matrikou overené kópie koncoročných vysvedčení.

Ak Vám prospech potvrdzuje stredná škola - pečiatka a podpis sa dáva priamo do prihlášky na strane 2. Sledujeme iba koncoročné vysvedčenia za všetky ročníky strednej školy. K prihláške priložíte tie ročníky, ktoré už máte ukončené.

Dokedy je možné zaslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia?

Overenú kópiu koncoročného vysvedčenia posledného ročníka a maturitného vysvedčenia nám zašlete po tom, ako ich dostane - najneskôr do 11.júna 2021

Aké dokumenty je potrebné zaslať, ak sa uchádzate o štúdium na FF TU?

Ak sa uchádzate o bakalárske štúdium na FF TU, tak je potrebné zaslať tieto dokumenty:

  • prihlášku na bakalárske štúdium
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  • overené kópie koncoročných vysvedčení posledného ročníka strednej školy spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia
     

Kde môžem poslať prihlášku na štúdium?

Prihlášku posielate na adresu:
Filozofická fakulta TU
Študijné oddelenie
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
 

Aký je termín podania prihlášky na štúdium?

Momentálne je termín podania prihlášky na štúdium do 28.02.2021.

 

Zúčastni sa virtuálneho Týždňa otvorených dverí na tomto odkaze alebo sleduj sociálne siete Trnavskej univerzity v Trnave.