Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Študuj na Trnavskej univerzite: Týždeň otvorených dverí 2021

Keď nemôžete prísť k nám na Deň otvorených dverí, prichádzame my k vám - aspoň touto virtuálnou formou. Ponúkame vám prehľad študijných programov našich piatich fakúlt. Nezabudnite sa na TRUNI prihlásiť ešte dnes - veď máte na to desať dobrých dôvodov

desať dôvodov prečo si vybrať trnavskú univerzitu

➡️ Prečo by ste si mohli vybrať Trnavskú univerzitu?

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna vzdelávacia a vedecká inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635.

Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“.

Trnavská univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie.

Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov; a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelanie viac ako 32-tisíc absolventov. Podľa aktuálnej absolventskej ankety je až 87% našich absolventov spokojných so štúdiom na Trnavskej univerzite.

Viac sa o nás dozviete tu alebo priamo na stránke pre uchádzačov.

➡️ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

Fakulta má priznané právo udeľovať akademický titul bakalár v študijných odboroch dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, psychológia a sociológia.

Magisterské štúdium má akreditované v odboroch dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, sociológia a psychológia a tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v študijných programoch dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, etika a morálna filozofia, klasická archeológia, slovenské dejiny, systematická filozofia, teória a metodológia sociológie, všeobecná a experimentálna psychológia. 

V spolupráci s pedagogickou fakultou prebieha výučba v študijných odboroch história v kombinácii (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, matematika, biológia, náboženská výchova) a klasické jazyky v kombinácii (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, matematika, biológia, náboženská výchova).

Filozofická fakulta pripravila pre uchádzačov tiež niekoľko popularizačných prednášok svojich katedier.

Nech sa páči:

Dejiny a teória umenia: Súčasná politická karikatúra a ikonografická tradícia

Klasická archeológia: Klimatické zmeny v antike: kolaps, migrácia, regenerácia

Filozofia: Hygiena z filozofickej perspektívy

História: Zločiny vinohradníkov v minulosti

Sociológia: Prečo si vybrať štúdium na katedre sociológie FF TRUNI?

Politológia: Úskalia demokracie

Psychológia: Ako rozpoznať manipulatívne správanie?

Ďalšie informácie nájdete v najčastejších otázkach a odpovediach o prihlasovaní sa na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity.

✅ Ponuka študijných programov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity: http://ff.truni.sk/studijne-programy

✍️ ff@truni.sk

➡️ Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity

Cieľom fakulty je vychovať v duchu kresťanstva a humanizmu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, ktorí ukončili vzdelanie v študijných programoch: ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca, verejné zdravotníctvo. 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bola zriadená v roku 1994. Doteraz vychovala takmer 10 000 absolventov.

Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako experti, alebo výskumní pracovníci v oblastiach primárnej prevencie chorôb, v oblasti životného, pracovného prostredia. Uplatnenie nájdu v zdravotníckych zariadeniach, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v zdravotníckych laboratóriách. Sú pripravení na výkon priamej práce s rizikovými skupinami, rodinou, deťmi.

Fakulta ponúka tieto študijné programy:

 • Ošetrovateľstvo (Bc., denné/externé)
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny (Bc., denné/externé)
 • Sociálna práca (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)
 • Verejné zdravotníctvo (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravot. (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)

 

Počas aktuálneho Týždňa otvorených dverí si môžete pozrieť tieto prezentácie:

Katedra ošetrovateľstva | Katedra verejného zdravotníctva 

Katedra sociálnej práce | Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve | Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií

 

Projekty katedry sociálnej práce:

Pracujúca chudoba | Sociálna rizikovosť rodín | Včasná intervencia | Včasná diagnostika CAN syndrómu

 

✅ Ponuka študijných programov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity: http://fzsp.truni.sk/otvarane-studijne-programy

✍️ dekfzsp@truni.sk 

➡️ Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 

Fakulta garantuje a realizuje komplexné vzdelávanie učiteľov materských, základných a stredných škôl, pripravuje vychovávateľov a sociálnych pedagógov, ako aj špecialistov v oblasti predškolskej pedagogiky a pedagogiky výtvarného umenia. V rámci doktorandských štúdií sa na fakulte realizujú programy štúdia niektorých odborových didaktík, ako aj elementárnej pedagogiky.

Výskum a vzdelávanie sú na fakulte podporované moderným technickým vybavením, špecializovanými laboratóriami, ateliérmi, učebňami s audiovizuálnou technikou a kvalifikovaným personálnym obsadením katedier.

Vzdelávanie sa na fakulte realizuje formou denného štúdia a v niektorých študijných programoch aj formou externého štúdia. Okrem riadneho vysokoškolského vzdelávania fakulta tiež zabezpečuje vzdelávacie aktivity v rámci celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Fakulta ti ponúka na výber:

 • Učiteľstvo ang. jazyka a literatúry (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Učiteľstvo ang. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo nem. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo slov. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo lat. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo biológie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo chémie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo informatiky v kombinácii (Bc., denné)
 • Učiteľstvo matematiky v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii (Bc., Mgr., denné)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo histórie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr., denné/externé)
 • Slovenský jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská prax (Bc., denné/externé)
 • Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich (Bc., denné/externé)
 • Animácia výtvarného umenia (Bc., denné)
 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc., denné/externé)
 • Pedagogika výtvarného umenia (Mgr., denné)
 • Predškolská  pedagogika (Mgr., denné/externé)
 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich (Bc., denné/externé)

✅ Ponuka študijných programov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity: https://pdf.truni.sk/student?studijne-programy#bakalarske

✍️ sekdekpdf@truni.sk 

➡️ Teologická fakulta Trnavskej univerzity 

Teologická fakulta pokračuje v päťstoročnej jezuitskej tradícii vzdelávania. Od svojho vzniku v roku 1996 nadväzuje na činnosť slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej, ktorá už od roku 1941 vzdelávala na Teologickom inštitúte svätého Alojza v Banskej Bystrici rehoľných kandidátov na kňazstvo.

Fakulta sídli v historickom centre Bratislavy. Jej centrálne umiestnenie umožňuje študentom široký výber z kultúrnej ponuky hlavného mesta. V prostredí kritického myslenia kladie dôraz na celostný rozvoj študenta. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie členom inštitútov zasväteného života a tiež laikom vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Absolvent fakulty dokáže tvorivo zúžitkovať výskumné, analytické a prezentačné zručnosti; schopnosť interpretovať a systematizovať informácie, formulovať otázky a riešiť problémy. Rozumie zmyslu písaných dokumentov, má zručnosť písania a schopnosť argumentovať. Je empatický v komunikácii s ľuďmi rôznych názorov, bez toho, aby ich urazil. Absolvent si môže nájsť uplatnenie ako vedecký pracovník, projektový manažér, zamestnanec cirkevných, rozvojových a humanitárnych organizácií, publicista, učiteľ, sociálny pracovník, politik, treťosektorový špecialista, kreatívec, atď. Je schopný pracovať s väzňami, s problémovou mládežou, viesť protidrogové programy alebo kurzy proti závislostiam, zapojiť sa do práce v rámci krízových intervenčných tímov, v domovoch dôchodcov, s ľuďmi so špecifickými potrebami a v dobrovoľníckych centrách.

S teologickou fakultou sa môžete spojiť ešte aj 24. februára 2021.

✅ Ponuka študijných programov Teologickej fakulty Trnavskej univerzity: http://www.tftu.sk/sk/studijne-programy

 ✍️ dekan.tf@truni.sk

➡️ Právnická fakulta Trnavskej univerzity

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu s dôrazom na morálne princípy kresťanstva a základné demokratické zásady právneho štátu.

Súbežne je orientovaná na štúdium, interpretáciu a aplikáciu slovenského verejného práva, slovenského súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva. Študenti môžu na základe výberu absolvovať odbornú právnu prax na ministerstvách (spravodlivosti a zahraničných vecí), v Národnej rade Slovenskej republiky, na všeobecných vnútroštátnych súdoch, na Úrade vlády, na úrade splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, v organizáciách pre práva pacientov, na orgánoch samosprávy, na Úrade verejnej ochrankyne práv a na ďalších inštitúciách a tiež v súkromnej sfére v spolupracujúcich subjektoch (napr. advokátske kancelárie).

Právnická fakulta poskytuje študentom vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium so všeobecným právnym zameraním, v dennej aj externej forme. Bakalárske štúdium v dennej forme trvá štandardne tri roky v dennej forme a štyri roky v externej forme a je ukončené obhajobou bakalárskej záverečnej práce a štátnou skúškou zo správneho práva a priznaním akademického titulu „bakalár“ (skratka „Bc.“), magisterské štúdium trvá štandardne dva roky v dennej forme a tri roky v externej forme a je ukončené obhajobou diplomovej práce a vykonaním štátnej skúšky najmenej z troch študijných predmetov (občianske právo, trestné právo, voliteľný predmet) a priznaním akademického titulu „magister” (skratka „Mgr.”).

Právnickú fakultu, rovnako aj ostatné naše fakulty, môžete sledovať na sociálnych sieťach. Tu sú koordináty pre budúcich právnikov:

A máme tu pre vás ešte malé prekvapenie - odporúčanie študovať právo a vybrať si TRUNI od jedného zo študentov:

✅ Ponuka študijných programov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity: http://iuridica.truni.sk/studijne-programy

✍️ prf@truni.sk

Tak neváhaj:

 

✅ Viac informácií získaš aj v tejto brožúre.

✅ Doprajte si aj krásne zábery Trnavskej univerzity a pokochajte sa :-) 

✅ Celý Týždeň otvorených dverí nájdeš aj v prehľadnom playliste na našom Youtube kanáli.

✅ Otázky? Napíšte nám na pr(zavináč)truni.sk!

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

      

 

Trnavská univerzita v Trnave (foto Barbora Likavská)
Trnavská univerzita v Trnave (foto Barbora Likavská)
Trnavská univerzita v Trnave (foto Barbora Likavská)
Trnavská univerzita v Trnave (foto Barbora Likavská)
Trnavská univerzita v Trnave (foto Barbora Likavská)
Trnavská univerzita v Trnave (foto Barbora Likavská)
Trnavská univerzita v Trnave (foto Barbora Likavská)
Trnavská univerzita v Trnave (foto Barbora Likavská)
Trnavská univerzita v Trnave (foto Barbora Likavská)