Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Stanovisko k vyhodnoteniu ankety

Stanovisko vedenia Trnavskej univerzity v Trnave k vyhodnoteniu ankety 
„Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnym vybavením v akademickom roku 2018/19“

 

Milé študentky, milí študenti,

ďakujeme Vám za vyplnenie ankety, ktorá sa realizuje pravidelne raz ročne po ukončení akademického roka a v ktorej ste vyjadrili aj tentokrát Vaše postoje ku kvalite výučby a materiálnych, technických a informačných zdrojov. Zisťovanie Vašej spokojnosti bolo realizované prostredníctvom systému MAIS od 31. mája do 30. júna 2019. Celkovo vyplnilo anketu 2714 558 študujúcich vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej aj externej forme, čomu zodpovedá návratnosť cca 6%. Táto nízka miera návratnosti nám síce umožnila získať dôležitý avšak len čiastkový obraz o pozitívnych, prípadne kritických momentoch v živote univerzity. V budúcnosti preto veľmi privítame vyššie zapojenie a aktivitu práve Vás študentov, ktorá je jedným z hlavných faktorov relevantnej spätnej väzby a  tiež dôležitým predpokladom rozvoja našej akademickej komunity.

Osobitne si ceníme, že k vyjadreniam „Opätovne by som si vybral štúdium na TU v mojom obore“ a „Moje očakávania od štúdia na TU sa naplnili“ zo všetkých respondentov ankety až 75%  zaujalo kladný postoj („úplne súhlasím“ a „skôr súhlasím“), podobne bola zaznamená 76% - ná spokojnosť s prístupom zamestnancov na študijných oddeleniach fakúlt, 74%  študentov ocenilo ústretovosť nepedagogických zamestnancov a 71% z respondentov ankety vyjadrilo spokojnosť s vybavením požiadaviek bez zbytočného predlžovania lehoty. Najpozitívnejšie hodnotenými stránkami v otvorenej otázke „Iné pripomienky“ bolo „citeľne“ harmonické študijné prostredie, vysoká odbornosť a expertné znalosti vyučujúcich v ich oblasti zamerania, ako aj prepájanie výučby s praxou. Podrobnejšie stanoviská k časti ankety o kvalite výučby zverejňujú jednotlivé fakulty na svojich webových sídlach. 

 

Grémium rektora Trnavskej univerzity sa na svojom zasadnutí dňa 1. októbra 2019 zaoberalo vašimi príspevkami, ktoré mali charakter žiadostí o zlepšenie a zaujalo k nim nasledujúce stanoviská:

 

- jedáleň, stravovacie zariadenia – dostupnosť vo večerných hodinách, zriadenie bufetu, alebo jedálne priamo na fakulte (PrF), ovocie v bufete

Stanovisko vedenia TU: Reflektujeme požiadavku študentov na dostupnosť stravovacieho zariadenia vo večerných hodinách. Vzhľadom na naše aktuálne možnosti nie sme schopní v ŠD vydávať stravu vo večerných hodinách, ale upravíme prevádzkové hodiny v bufetoch tak, aby sme vyšli v ústrety záujmu študentov. Zriaďujeme bufet v priestoroch Právnickej fakulty TU, rozšírili sme sortiment v bufete na Pedagogickej fakulte TU a veríme, že aj za pomoci spätnej väzby od študentov sa naša ponuka v tejto oblasti bude postupne zlepšovať.

- parkovacie miesta

Stanovisko vedenia TU: Trnavská univerzita nemá vlastný pozemok na zriadenie nových parkovacích miest a pokryté nie sú ani požiadavky zamestnancov v tejto oblasti. Nachádzame sa v centrálnej zóne mesta, ktoré samo má problémy s kapacitami na parkovanie a naše možnosti sú preto ešte viac obmedzené. Pokiaľ ide o študentov so špecifickými potrebami, vieme pre ich prípadnú požiadavku na parkovanie nájsť vyhovujúce riešenie.

- zdravotná starostlivosť o študentov

Stanovisko vedenia TU: Zdravotnú starostlivosť o študentov ponúkame v rozsahu, ktorý je štandardný pre univerzitné prostredie na Slovensku. Študenti Trnavskej univerzity v Trnave môžu navštíviť všeobecného lekára MUDr. Ľubicu Ďurkovú na Poliklinike Družba, zubárske ošetrenie zabezpečuje MUDr. Jarmila Funtíková na SOU Ferka Urbánka a k dispozícii je aj psychologická ambulancia.

- internetové pripojenie v ŠDPP

Stanovisko vedenia TU: Na ŠD Petra Pázmáňa bol internet zavedený v rámci rozvojového projektu, kedy sa vybudovalo pokrytie celej budovy. Následne bol internet posilnený doplnením dodatočných access pointov. Keďže takéto posilnenie stále nepostačovalo, pristúpili sme k ďalšiemu nastaveniu a optimalizácii pripojenia v rámci celej WiFi siete. Po týchto opatreniach je pripojenie plne postačujúce na účely štúdia a práce študentov. K problémom môže prísť pri využívaní siete na účely, pre ktoré nie je primárne určená, ako streamovanie videa, sťahovanie veľkých súborov a podobne.

- informovanosť študentov pri nástupe na Bc., Mgr. stupeň o študijnom pláne (kredity, PV predmety,...), Webmaili, MAISe, Moodli (64% študentov je spokojných s informovanosťou o problematike súvisiacej so štúdiom, 36% nevie odpovedať, al. nesúhlasí)

Stanovisko vedenia TU: Vedenie univerzity dbá na informovanosť študentov pri nástupe na Bc., Mgr. stupeň štúdia. Informácie o študijných záležitostiach (kredity, PV predmety,...)  študentom odovzdávajú počas zápisov jednotlivé študijné oddelenia fakúlt. Pre zvýšenie informovanosti o IKT prostriedkoch podpory štúdia, uskutočňujeme vždy pred začiatkom akademického roku školenia študentov pracovníkmi Centra informačných systémov TU (CIS TU). Podľa informácií, ktoré má vedenie univerzity k dispozícii, študenti, ktorí sa inštruktáže zúčastnili, nemajú problémy s využívaním jednotlivých informačných a vzdelávacích systémov univerzity.

- podpora mimo vyučovacích kultúrnych a športových aktivít študentov – kapela, volejbalový, basketbalový tím... (63% študentov „nevie“, alebo negatívne hodnotí)

Stanovisko vedenia TU: Vedenie univerzity podporuje kultúrne a športové aktivity študentov. Informácie o týchto aktivitách sú zverejnené na stránke univerzity a sú tiež distribuované aj študentom prostredníctvom elektronickej pošty. V budúcom roku rozšírime náplň tzv. informačných dní pre študentov aj o informácie o možnostiach kultúrnych a športových aktivít ponúkaných univerzitou. Radi tiež uvítame podnety študentov na ďalšie aktivity, prípadne na zlepšenie už zabezpečovaných aktivít.

- ponuka Centra podpory študentov je veľkému počtu študentov (76%) neznáma

Stanovisko vedenia TU:  Tak ako aj v prípade informácií o kultúrnych a športových aktivitách študentov, vedenie univerzity zvýši informovanosť aj o činnosti Centra podpory študentov a uvíta podnety študentov na činnosti, ktoré im v ponuke Centra podpory študentov chýbajú.