Skip to main content

Zmena preukazu so zmenou statusu

Zmena preukazu so zmenou statusu

Zmena formy štúdia z externej na dennú nesie so sebou povinnosť, aby si študenti zmenili svoj preukaz externého študenta na preukaz študenta v dennej forme štúdia. A samozrejme aj naopak. Zmena formy štúdia z dennej na externú nesie so sebou povinnosť, aby si študenti zmenili svoj preukaz študenta v dennej forme štúdia na preukaz externého študenta.

Preukaz bude vyhotovený na základe Žiadosti o zhotovenie preukazu študenta, ktorú spolu s dokladom o zaplatení poplatku treba doručiť správcovi Strediska čipových kariet. 

Mení sa vám typ štúdia alebo vaše pracovné zaradenie na Trnavskej univerzite? Prístup k službám Systému automatizovanej identifikácie osôb (SAIO) vyžaduje správny typ vášho preukazu. Platí zásada, že každý používateľ služieb SAIO má jeden platný preukaz. V prípade dvojitého statusu (napr. Zamestnanec/externý študent) uprednostní používateľ preukaz vyžadovaný vyšším právnym predpisom - v tomto prípade má prednosť preukaz externého študenta. Pritom na tento preukaz môžu byť elektronicky implementované príznaky pre využívanie benefitov zamestnanca (dotácia na stravu v CardPay, prístup na parkovisko a pod.).

Matica typov preukazov TU