Skip to main content

Prečo používame VPN na TU?

VPN sa typicky vytvárajú medzi počítačmi, ktoré sú pripojené k internetu. Takto možno zabezpečiť pripojenie univerzitných notebookov pripájaných kdekoľvek na svete do univerzitného intranetu (vnútornej univerzitnej siete). Na univerzite je v prevádzke VPN server, ku ktorému sa pripájajú VPN klienti z akéhokoľvek miesta, ktoré je pripojené k Internetu. VPN server plní funkciu sieťovej brány univerzity, ktorá sprostredkuje pripojenie, zabezpečuje bezpečnosť a šifrovanie celej komunikácie.

Hlavné výhody používania VPN:
Nezávislosť na technickej realizácii: vďaka svojej „virtuálnosti“ umožňujú VPN oddeliť otázku praktickej realizácie od efektu, ktorý sa má dosiahnuť. V praxi to umožňuje, aby si používateľ stanovil požiadavky (aké má byť „privátne“ prostredie v rámci VPN), a ponechal otázku praktickej realizácie na poskytovateľovi služby (CIS TU). Ten využíva také nástroje a technológie, aké uzná za vhodné a efektívne. V rámci TU je použité Cisco VPN.

Využitie úspor nákladov: pri budovaní fyzickej infraštruktúry sa významne uplatňuje efekt „úspory z rozsahu“ (economy of scale - pri realizácii vo väčšom meradle klesajú relatívne náklady na jednotku). Ak môžeme v rámci tej istej infraštruktúry zriaďovať viac VPN, potom sa tento efekt premietne do nákladov siete VPN. Inak povedané, realizácia prostredníctvom fyzickej infraštruktúry využívanej viacerými vpn sieťami je lacnejšia, než by stála rovnako dimenzovaná sieť skutočného privátneho charakteru (vlastná fyzická infraštruktúra).

Jednoduchá a lineárna škálovateľnosť: jednotlivé siete VPN sú len „logickou nadstavbou“ nad určitou fyzickou infraštruktúrou. Ak na to stačia kapacitné možnosti fyzickej siete, je možné jednoducho škálovať logické vpn a to s lineárnymi nákladmi.

Oddelenie vlastníctva a používania: používatelia môžu používať siete VPN bez toho, aby museli vlastniť akúkoľvek prenosovú infraštruktúru. Nemusia teda investovať, budovať a podobne,  čiže nepodstupujú žiadne investičné riziká (ani následné technologické riziká). Nemusia sa starať ani o prevádzkové náklady alebo si vytvárať iba z tohto dôvodu nutné know-how. Sústredia sa len na jej využívanie.
Možnosť prispôsobiť k potrebám používateľov: vlastnosti VPN ako aj jednotlivé parametre je možné prispôsobiť konkrétnym požiadavkam používateľov. V rámci VPN je možné napríklad nastaviť tzv. kvalitu služeb (QoS) a garantovať prenosovú kapacitu, zabezpečiť požadovanou mierou bezpečnosť atď.

Jednoduché a efektívne prepojenie viacerých lokalít: TU, ktorá má budovy a fakulty umiestnené vo viacerých lokalitách, si vytvára takú sieť VPN, ktorá bude prepájať všetky lokality a umožňovať ich vzájomnú komunikáciu, štýlom „každý s každým“.

Zabezpečenie bezpečnosti: sieť  VPN môže byť zabezpečená na jednej strane oproti tomu, aby sa komunikácia v rámci siete nedostala do nepovolaných rúk (tzv. dôveryhodnosť) a rovnako, aby sa do siete nedostal žiadny nepovolaný užívateľ. Sieť TU zabezpečuje autentifikáciu užívateľov (overuje, že sú skutočne tým, za koho sa vydávajú) a následne robí autorizáciu (prideľuje užívateľom práva v sieti). Upozorňujeme, že autentifikácia užívateľov sa v sieti TU robí už na základe systému IDM (Identity Management).

Zabezpečenie vzdialeného prístupu: sieť VPN dokáže prekonať ľubovoľnú vzdialenosť a je možné ju realizovať vo verejnom internete. To umožňuje, aby sa súčasťou takejto siete stali aj používatelia TU, ktorí sa pripájajú so svojimi PC alebo notebookmi odkiaľkoľvek v dosahu internetu.  Samozrejme, až po už spomenutej autentifikácii.